Oversigt over dokumenter

Nedenfor finder du en samlet oversigt over alle vores dokumenter. Savner du et dokument på listen, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi udvider løbende vores dokumentbibliotek, og vi vil meget gerne have dine input til nye dokumenter.

Kontakt os på kontakt@dokumenter.dk eller 45331830

  1. Advisory Board aftale
  2. Advokatforespørgsel fra revisor
  3. Afståelse – Anmodning om godkendelse af indtrædende lejer
  4. Aftale om afholdelse af ferie på forskud
  5. Aftale om firmabil
  6. Aftale om kaution
  7. Allonge om afståelse af erhvervslejemål
  8. Allonge om selvskyldnerkaution
  9. Andelsbevis
  10. Anmodning om friattest
  11. Ansættelseskontrakt
  12. Arveforskudskontrakt
  13. Ægtepagt
  14. Beregning og opsætning af fordeling af markedslejen
  15. Beskrivelse af bogføringsprocedure
  16. Bestyrelseskontrakt
  17. Bilag til skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil
  18. Bortvisning af medarbejder
  19. Børnetestamente
  20. Bruttolønsaftale om efteruddannelse
  21. Direktionsinstruks
  22. Direktørkontrakt
  23. Distributionsaftale
  24. Duplik
  25. Egen konkursbegæring
  26. Ejeraftale
  27. Ejerbog
  28. Ejerbog – Stiftelse
  29. Eksklusionsskrivelse
  30. Ekstrakt
  31. Ekstraordinær generalforsamling
  32. Ekstraordinær generalforsamling – vedtægter
  33. Eneforhandleraftale
  34. Engagementsforespørgsel
  35. Engagementsforespørgsel Fuldmagt
  36. Entreprisekontrakt
  37. Erhvervslejekontrakt
  38. Erklæring til koncerntilskud
  39. Factoringaftale
  40. Filialfuldmagt
  41. Forbrugsregnskab
  42. Forhåndssamtykke til uskiftet bo
  43. Formidlingsaftale
  44. Forpagtningsaftale
  45. Forretningsbetingelser
  46. Forretningsmodel
  47. Forretningsorden til bestyrelse
  48. Forretningsplan
  49. Forside til genpart til notartestamente
  50. Forside til notartestamente
  51. Fortrydelsesformular
  52. Fraflytningsaftale
  53. Fratrædelsesaftale
  54. Fremlejetilladelse
  55. Fremtidsfuldmagt
  56. Fristilling af ansat i konkursbo
  57. Frivillig aftale om lønnedgang
  58. Fusion
  59. Fusionsplan
  60. Garantikatalog
  61. Gavebrev
  62. Gældsbrev
  63. Generalforsamling – Nye vedtægter
  64. Generalfuldmagt | Vedvarende fuldmagt
  65. Genoptagelse af selskab
  66. Godkendelse af kapitalejerlån
  67. Godkendelsesskrivelse – Køberrådgiver
  68. Guide til fremtidsfuldmagt
  69. Guide: Sådan tinglyser du en ægtepagt
  70. Handlingsplan mod krænkende handlinger
  71. Hemmeligholdelsesaftale
  72. Hensigtserklæring
  73. Husorden
  74. Indbotestamente
  75. Indkaldelse til sygefraværssamtale
  76. Indsigelse til markedslejeregulering
  77. Inkassovarsel
  78. Interessentskabskontrakt
  79. Investeringsaftale
  80. Juratest
  81. Juratest – SMV
  82. Juratest – Start Up
  83. Kapitalforhøjelse
  84. Kapitalnedsættelse
  85. Konsulentaftale
  86. Konvertibelt gældsbrev
  87. Konvertibelt gældsbrev – vedtægter
  88. Konvertibelt gældsbrev – XGF
  89. Kreditors konkursbegæring – Kreditorbegæring
  90. Kunde- og konkurrenceklausul
  91. Købsaftale ejendomsselskab
  92. Købsaftale erhvervsejendom
  93. Købsaftale fast ejendom
  94. Købsaftale til afståelse af erhvervslejemål
  95. Købstilbud fast ejendom
  96. Leasingkontrakt
  97. Lejers accept af udlejers opsigelse med krav om erstatning
  98. Lejers indsigelse til ophævelse af erhvervslejemål
  99. Lejers indsigelse til opsigelse af erhvervslejemål
  100. Lejers indsigelse til vilkårsændringer
  101. Lejers opsigelse af erhvervslejemål
  102. Likvidation af selskab
  103. Materialesamling
  104. Medarbejders opsigelse til arbejdsgiver
  105. Modregningserklæring
  106. Mødenotat – Køberrådgiver
  107. Omdannelse af A/S til ApS
  108. Omdannelse af A/S til ApS – Vedtægter
  109. Omdannelse af ApS til A/S
  110. Omdannelse af ApS til A/S – Vedtægter
  111. Opdragsskrivelse og aftalebrev ved køb af fast ejendom
  112. Ophævelse af boliglejemål
  113. Ophør af selskab
  114. Oplysning om fortrydelsesret
  115. Opsigelse af medarbejder
  116. Optionsaftale til medarbejder
  117. Ordinær generalforsamling – Vedtægter
  118. Ordinær generalforsamling i selskab
  119. Organisatorisk datapolitik til medarbejdere
  120. Overdragelsesaftale Andelsbolig
  121. Overdragelsesaftale – Kapitalandele
  122. Overdragelsesaftale virksomhed (aktiver)
  123. Overdragelsesattest
  124. Overdragelseserklæring skilsmisse
  125. Påkrav boliglejemål
  126. Påkrav om manglende betaling af leje
  127. Påkrav til andelshaver i andelsboligforening
  128. Påkrav til ejer i ejerforening
  129. Partnerkontrakt til medejer
  130. Påstandsdokument
  131. Personalehåndbog
  132. Persondatapolitik til jobansøgere
  133. Persondatapolitik til medarbejdere
  134. Referat af bestyrelsesmøde
  135. Referat af ekstraordinær generalforsamling i boligforening
  136. Referat af ordinær generalforsamling i boligforening
  137. Refusionsopgørelse
  138. Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks
  139. Regulering af lejen pga. stigning i skatter og afgifter
  140. Regulering til markedslejen
  141. Rejsesamtykkeerklæring
  142. Replik
  143. Rygepolitik
  144. Rykkerskrivelse
  145. Salgs- og leveringsbetingelser
  146. Samejeoverenskomst
  147. Samtykkeerklæring til arbejdsgivers brug af medarbejderfotos
  148. Skattefri anpartsombytning eller aktieombytning
  149. Skattefri virksomhedsomdannelse
  150. Skriftlig advarsel til medarbejder
  151. Skrivelse om selskabets urådighed
  152. Skrivelse om urådighed til personlig fallent
  153. Skylderklæring
  154. Slutseddel bil
  155. Spaltning
  156. Spaltningsplan
  157. Stævning
  158. Stiftelse af ApS
  159. Stiftelse af kommanditselskab (K/S)
  160. Stiftelse af partnerselskab (P/S)
  161. Stiftelsesdokument
  162. Stiftelsesdokument apportindskud
  163. Støtteerklæring
  164. Suspensionsaftale
  165. Svarskrift
  166. Testamente
  167. Tidsplan
  168. Tilbud om betaling af ejerskifteforsikring
  169. Tillæg til ansættelseskontrakt
  170. Tillæg til ansættelseskontrakt om immaterielle rettigheder
  171. Tjekliste til erhvervslejeloven på engelsk
  172. Uddannelsesklausul
  173. Udlejers ophævelse af erhvervslejemål
  174. Udlejers opsigelse af erhvervslejemål
  175. Udsættelsesbegæring – erhvervslejemål
  176. Underleverandøraftale
  177. Varsling af væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår
  178. Varsling af vilkårsændringer
  179. Vedtægter for andelsboligforening