Tilføj til favoritter

Bortvisning af medarbejder

Lav hurtigt og sikkert en bortvisning af medarbejder på få minutter. En bortvisning af en medarbejder betyder, at du med øjeblikkelig virkning ophæver jeres ansættelsesforhold således, at ansættelsesforholdet straks ophører.

Professionel skabelon til bortvisning af medarbejder

En bortvisning af en medarbejder betyder, at du med øjeblikkelig virkning ophæver jeres ansættelsesforhold således, at ansættelsesforholdet straks ophører. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en bortvisning. Vores guide sikrer, at du får en bortvisningsskrivelse, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en bortvisning?

En bortvisning er en definitiv afbrydelse af et ansættelsesforhold, som sker uden varsel og således, at den bortviste medarbejder fremadrettet ikke vil have krav på yderligere løn, pensionsbidrag mv.

Det er en meget alvorlig beslutning at bortvise en medarbejder, og en berettiget bortvisning det kræver, at du som arbejdsgiver kan bevise, at medarbejderen groft har misligholdt sit ansættelsesforhold.

I visse situationer kræver en berettiget bortvisning, at medarbejderen forudgående har modtaget en advarsel, hvor der er taget forbehold for muligheden for at bortvise medarbejderen i gentagelsestilfælde.

I andre tilfælde vil en berettiget bortvisning kunne eksekveres uden forudgående advarsel herom som følge af forholdets grovhed. Dette gælder fx i tilfælde af dokumenterbart eller erkendt tyveri fra medarbejderens side.

Hvilke forhold er vigtige?

Når du overvejer at bortvise en medarbejder, skal du gøre dig følgende overvejelser:

 • Er den misligholdelse, medarbejderen har udvist, tilstrækkelig grov til at den kan berettige en bortvisning?
 • Har medarbejderen modtaget en forudgående advarsel om det samme eller et lignende forhold forud for bortvisningen?
 • Kan du eventuelt risikere, at du har fortabt muligheden for at bortvise medarbejderen på grund af passivitet?
 • Bør du alternativt overveje at opsige medarbejderen?
 • Hvad risikerer du, hvis bortvisningen er uberettiget?

Hvornår kan du berettiget bortvise en medarbejder?

Du kan berettiget bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen groft har misligholdt sine forpligtelse overfor dig.

Jo mere klart, medarbejderen inden bortvisningen er blevet advaret om forholdet, desto større sandsynlighed er der for, at en bortvisning vil kunne gennemføres berettiget.

En forudgående advarsel om forholdet kan være sket i forbindelse med, at medarbejderen ved en tidligere lejlighed har udvist en lignende adfærd.

Uanset, om medarbejderen ikke tidligere har udvist en adfærd, som kan medføre en bortvisning, kan der også i medarbejderens ansættelseskontrakt være præciseringer af, hvilken adfærd, der uden forudgående advarsel vil kunne medføre en bortvisning.

Dette kan skyldes, at der er tale om forhold, som du som arbejdsgiver udtrykkeligt har gjort opmærksom på, at du ser meget alvorligt på eksempelvis illoyale udtalelser om din virksomhed overfor 3. mand, på sociale medier mv.

Har medarbejderen udført konkurrerende virksomhed eller på anden måde groft illoyalt har misligholdt sin loyalitetsforpligtelse overfor din virksomhed, vil dette i mange situationer – selv uden forudgående advarsel – kunne udløse en berettiget bortvisning. Tilsvarende gælder i sagens natur ved straffelovsovertrædelser eksempelvis i form af tyveri og underslæb.

Hvordan gennemfører du en bortvisning af en medarbejder?

Ikke alt er nødvendigvis, som det umiddelbart tager sig ud. Der kan være fornuftige forklaringer på forhold, der ud fra en umiddelbar betragtning fremstår som oplagte.

Dokumenter.dk anbefaler derfor, at du, inden du effektuerer en bortvisning af en medarbejder, holder et møde med medarbejderen, hvor du konfronterer medarbejderen med det eller de faktiske forhold, som du overvejer at begrunde din bortvisning med henvisning til.

Det er vigtigt med dokumentation. Skriv derfor medarbejderens forklaring ned i et referat, som du beder medarbejderen om at underskrive.

Det er vigtigt, at I får skrevet medarbejderens forklaring i referatet så nøjagtig som muligt, ligesom du skal være opmærksom på, at medarbejderen ikke må følge sig presset til at underskrive referatet med et indhold, som medarbejderen ikke synes er korrekt.

Når du har skrevet medarbejderens forklaring ned i et referat, er det vigtigt, at du søger juridisk rådgivning, hvis du er blot det mindste i tvivl om, hvorvidt det forhold, sagen drejer sig om, berettiget kan føre til en bortvisning.

Vurderer du på baggrund af jeres samtale, at medarbejderen har misligholdt sine pligter så groft, at den pågældende skal bortvises, meddeler du medarbejderen dette mundtligt og bekræfter det enten samtidig eller efterfølgende på skrift overfor medarbejderen.

Hvilke krav kan du have mod medarbejderen pga. årsagen til bortvisningen?

Det er vigtigt, at du forholder dig til, om du eventuelt er blevet påført et tab som følge af medarbejderens misligholdelse således, at du vil kunne rejse et erstatningskrav.

Skyldes bortvisningen af en funktionær, at medarbejderen ulovligt er udeblevet fra arbejdet eller at medarbejderen i utide og uden lovlig grund har forladt sit arbejde, vil du overfor medarbejderen kunne rejse et krav om en erstatning, svarende til mindst en halv måneds løn. Da der her er tale om et retsstridigt forhold, vil dit erstatningskrav – om nødvendigt – kunne modregnes i medarbejderens løn og tilgodehavende feriepenge.

Er der aftalt en kunde- og/eller en konkurrenceklausul med den bortviste medarbejder?

Har du aftalt en gyldig kunde- og/eller konkurrenceklausul med medarbejderen, og er bortvisningen af medarbejderen berettiget, følger det af lov om ansættelsesklausuler, at den bortviste medarbejder er forpligtet til at overholde kunde- og/eller konkurrenceklausulen, uden at have krav på at få kompensation herfor.

Hvad bør en bortvisning indeholde?

 • Hvem er parterne?
 • Hvad har medarbejderen forklaret
 • Hvad er grunden til bortvisningen
 • Hvad er konsekvenserne af bortvisningen
 • Hvad sker der med medarbejderens tilgodehavende ferie
 • Hvilke krav kan din virksomhed eventuelt have mod medarbejderen?
 • Aflevering af effekter
 • Hvilke pligter har medarbejderen overfor din virksomhed efter bortvisningen?
 • Parternes underskrifter

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du har mulighed for at tage stilling til alle de forskellige konsekvenser, som er forbundet med en bortvisning.

Hvad kan der ske, hvis bortvisningen er uberettiget?

Hvis bortvisningen er uberettiget, har medarbejderen krav på at få en erstatning, som stiller den pågældende økonomisk som om, den pågældende var blevet opsagt og fritstillet i opsigelsesperioden.

Opgørelse af erstatning, hvis den bortviste medarbejder var omfattet af funktionærloven

Har du uberettiget bortvist en medarbejder, som er omfattet af funktionærloven, medfører dette, at medarbejderen har krav på en erstatning, svarende til løn i den opsigelsesperiode, som den pågældende ville have krav på i tilfælde af opsigelse.

Har den pågældende opnået ny beskæftigelse i den periode, som modsvarer opsigelsesperioden, kan indtægterne herfra modregnes i erstatningen.

Den samlede indtjening, som medarbejderen har opnået i perioden, kan dog kun modregnes i lønnen i den del af opsigelsesperioden, der rækker ud over lønnen for den måned, hvor bortvisningen skete tillagt 3 måneder.

Det skyldes at lønnen for bortvisningstidspunktet og måneden ud tillagt 3 måneder efter funktionærloven er en såkaldt ”minimalerstatningsperiode”.

Har den bortviste medarbejder opnået ny beskæftigelse i perioden, vil indtjeningen fra ny beskæftigelse – uanset om den opnåede indtjening kan modregnes i erstatningen – nedsætte beregningsgrundlaget for de feriepenge, der skal betales af den samlede erstatning.

Idet medarbejderen økonomisk skal stilles som om den pågældende var blevet opsagt og fritstillet, vil den pågældende i erstatningsperioden kunne anses for at have afviklet lige så meget ferie, som du som arbejdsgiver ville kunne have anset den pågældende for at have holdt i fritstillingsperioden efter ferielovens regler.

Ville grundlaget for bortvisningen heller ikke kunne have begrundet en saglig opsigelse af medarbejderen, kan medarbejderen desuden være berettiget til en godtgørelse for uberettiget opsigelse.

Opgørelse af erstatning, hvis den bortviste medarbejder ikke var omfattet af funktionærloven

Var den bortviste medarbejder ikke omfattet af funktionærloven, opgøres erstatningen så den svarer til den løn, den pågældende ville have haft krav på i en opsigelsesperiode efter den overenskomst, den pågældende var omfattet af.

Var den pågældende ikke omfattet af nogen overenskomst, opgøres erstatningen så den svarer til lønnen i den opsigelsesperiode, som den bortviste medarbejder ville have krav på ifølge sin ansættelseskontrakt.

Har den bortviste medarbejder opnået ny beskæftigelse i den periode, hvor opsigelsesvarslet ville have løbet, kan indtægten herfra fuldt ud modregnes i erstatningen.

Har den pågældende opnået ny beskæftigelse i perioden, vil indtjeningen herfra samtidig nedsætte beregningsgrundlaget for de feriepenge, der skal betales af den samlede erstatning.

Idet medarbejderen økonomisk skal stilles som om den pågældende var blevet opsagt og fritstillet, vil den pågældende i erstatningsperioden kunne anses for at have afviklet lige så meget ferie, som du som arbejdsgiver ville kunne have anset den pågældende for at have holdt i fritstillingsperioden efter ferielovens regler.

Ville grundlaget for bortvisningen heller ikke kunne have begrundet en saglig opsigelse af medarbejderen, kan medarbejderen desuden være berettiget til en godtgørelse for uberettiget opsigelse.

Har du brug for en bortvisningsskrivelse på engelsk?

Dokumenter.dk tilbyder også en version af bortvisningsskrivelsen på engelsk, som er udarbejdet på professionelt korrespondentniveau.

Den intelligente skabelon til en bortvisningsskrivelse er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Bortvisningen indeholder
 1. Parterne
 2. Begrundelse for bortvisningen
 3. Medarbejderens forklaring
 4. Konsekvensen af bortvisningen
 5. Håndtering af ferie
 6. Virksomhedens yderligere krav mod medarbejderen
 7. Aflevering af effekter
 8. Loyalitetsforpligtelse
 9. Medarbejderens yderligere plgter
 10. Underskrifter