Tilføj til favoritter

Generalfuldmagt | Vedvarende fuldmagt

Lav en vedvarende fuldmagt online på få minutter.

Med en vedvarende fuldmagt bemyndiger du en anden person til at kunne træffe beslutning om dine personlige forhold og/eller dine økonomiske forhold. Fuldmagten træder i kraft, når den bliver underskrevet

Online skabelon til vedvarende fuldmagt

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en vedvarende fuldmagt. Vores guide sikrer, at du får en vedvarende fuldmagt med de fuldmagtsforhold, du ønsker, og som kan give dig ro og din fuldmægtig handlekraft med det samme – uden involvering af en advokat.

Vedvarende fuldmagt

En vedvarende fuldmagt er en fuldmagt, hvor du giver en navngiven person fuldmagt til at kunne varetage dine interesser. Fuldmagten underskrives med det samme og træder i kraft, når den er underskrevet.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en vedvarende fuldmagt. Vores guide sikrer, at du får en vedvarende fuldmagt med de fuldmagtsforhold, du ønsker, og som kan give dig ro og din fuldmægtig handlekraft med det samme.

Hvad er en vedvarende fuldmagt?

En vedvarende fuldmagt er en skriftlig fuldmagt, som træder i kraft, når den bliver underskrevet. Med en vedvarende fuldmagt bemyndiger du en anden person til at kunne træffe beslutning om dine personlige forhold og/eller dine økonomiske forhold.

En vedvarende fuldmagt er ikke en umyndiggørelse af dig som fuldmagtsgiver. Sideløbende med den vedvarende fuldmagt kan du træffe beslutninger selv. Den vedvarende fuldmagt består, selv om du bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt selv, f.eks. hvis du bliver dement.

Hvorfor skal du lave en vedvarende fuldmagt?

Om du er gift, enlig eller samlevende, kan du med fordel lave en vedvarende fuldmagt. Ægtefæller giver ofte hinanden fuldmagt til at varetage ægtefællens interesser – både personlige og økonomiske interesser. Forældre giver også ofte deres børn en fuldmagt – enten sammen eller hver for sig.

Du skal lave en vedvarende fuldmagt for at sikre, hvem der skal træffe de vigtige beslutninger for dig om dine personlige forhold og din økonomi nu, og når du ikke længere selv kan.

Det er en tillidssag at lave en vedvarende fuldmagt til en person.

Dokumenter.dk anbefaler derfor, at du nøje overveje, hvem, du ønsker, skal kunne varetage dine interesser nu og senere.

Vi kan alle blive ramt af pludselig sygdom og uheld, og med en vedvarende fuldmagt har du givet dig selv og din nærmeste de bedste forudsætninger for at kunne træffe de nødvendige beslutninger hurtigt og sikkert.

Hvad indeholder en vedvarende fuldmagt?

En vedvarende fuldmagt indeholder en angivelse af den/de person(er), du giver fuldmagt til.

Du kan indsætte én fuldmægtig, flere sideordnede fuldmægtige eller fuldmægtige i prioriteret rækkefølge.

Hvilke forhold er vigtige?

Det er vigtigt, at du forholder dig til, om den vedvarende fuldmagt skal være helt generel og gælde alle forhold – eller om den skal være mere specifik og kun gælde visse forhold, f.eks. salg af dit hus og sommerhus.

Det er dig som fuldmagtsgiver, der bestemmer omfanget af den vedvarende fuldmagt. Vores guide sikrer, at du nemt og sikkert får taget stilling til alle forhold.

Du vælger selv, om den vedvarende fuldmagt skal gælde både dine personlige forhold og dine økonomiske forhold, eller kun det ene af disse eller kun specifikke forhold.

Fuldmagten indeholder som standard nedenstående bemyndigelser:

Personlige forhold:

 • Ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger og offentlige ydelser,
 • Kunne påklage/anke og indbringe enhver afgørelse vedrørende dine personlige forhold, herunder udøve dine partsbeføjelser,
 • Anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende din person, herunder om dine helbredsforhold,
 • Fremkomme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg,
 • Give samtykke til at behandle personoplysninger om dig,
 • Give informeret samtykke til behandling,
 • Meddele samtykke til anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer,
 • Meddele samtykke til transplantation mv.

Økonomiske forhold

 • Indgå retshandler og kontrakter af enhver art,
 • Gennemføre bankforretninger af enhver art, herunder foretage hævninger og disponere over dine bankkonti ved bl.a. betalingskort, hævekort eller på anden måde,
 • Indgå og anvende aftaler via netbank, telefonservice og lignende vedrørende dine konti,
 • Disponere over bankboks, købe og sælge aktier og værdipapirer m.m.,
 • Underskrive kontofuldmagt eller anden af bankens fuldmagtsstandarder,
 • Inddrive dine udestående fordringer,
 • Kunne ansøge om offentlige ydelser,
 • Sørge for belåning af dine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, andelsbolig mv.
 • Sælge din og din ægtefælles eksisterende fælles ejerbolig og købe en mindre/billigere ejerbolig, som du og din ægtefælle kan bo i, eller som din ægtefælle kan bo i, hvis du kommer på plejehjem,
 • Indgå aftale om leje af bolig eller opsigelse af din lejebolig,
 • Kvittere for enhver betaling eller anden indtægt, der måtte tilkomme dig,
 • Repræsentere dig i døds-, konkurs- og andre boer.

Hvordan opretter man en vedvarende fuldmagt?

Der findes ikke lovkrav til, hvordan en vedvarende fuldmagt/generalfuldmagt skal oprettes.

Af hensyn til beviskravet og det stigende krav fra banker og andre offentlige myndigheder om behørig legitimation, er det Dokumenter.dks anbefaling, at den vedvarende fuldmagt – ud over at være underskrevet af fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver – også notarpåtegnes.

En notar er en officiel person ansat hos domstolene. Notaren holder til ved skifteretterne. Skifteretten er en afdeling hos domstolene, som primært behandler familie- og arveretlige spørgsmål og dødsboer. Du kan finde frem til, hvilken skifteret du er tilknyttet, via domstolenes hjemmeside under ”find min retskreds”.

En notars opgave er at sikre og bekræfte, at du er habil og ved ”dine sansers fulde brug” til at kunne underskrive den vedvarende fuldmagt.

Notaren opkræver et gebyr på DKK 300 for sin påtegning af et dokument.

Når den vedvarende fuldmagt er notarpåtegnet, gemmer notaren en kopi af fuldmagten.

Dokumenter.dks intelligente guide vejleder dig igennem oprettelse af dokumentet. Når du har gennemgået guiden, får du det færdige dokument.

Kan jeg ændre en vedvarende fuldmagt?

Ja, en vedvarende fuldmagt kan ændres, så længe du selv er habil og ”ved dine sansers fulde brug”, og kan lave en ny fuldmagt.

For at undgå at skulle ændre en vedvarende fuldmagt flere gange, hvis din fuldmægtig ikke længere kan eller vil varetage dine interesser, bør du indsætte en alternativ fuldmægtig.

Hvad er forskellen på en vedvarende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt?

En vedvarende fuldmagt er en fuldmagt der træder i kraft med det samme – og det er det fysiske underskrevne dokument, der er dokumentation for fuldmagten.

Den person, der er givet fuldmagt til i en vedvarende fuldmagt, skal derfor have fuldmagten fysisk med sig, når fuldmægtigen skal handle på fuldmagtsgivers vegne.

Derfor, er der alene mulighed for at indsætte én person i den vedvarende fuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er en digitalt registreret fuldmagt, som først træder i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage sine egne interesser.

Den eller de (efterfølgende) personer, der er indsat i fremtidsfuldmagten er legitimeret digitalt, når fuldmagten er trådt i kraft. Selve fremtidsfuldmagten ligger offentligt tilgængeligt, når den er sat i kraft.

Derfor, er det muligt at sætte flere subsidiære /sideordnet fuldmægtige ind i fremtidsfuldmagten.

En vedvarende fuldmagt, eller generalfuldmagt, er sædvanligvis underskrevet af parterne selv og træder i kraft ved underskrivelsen. En fremtidsfuldmagt træder derimod først i kraft, når det bliver aktuelt – dvs. hvis du bliver syg eller så dårlig, at du ikke selv kan varetage dine egne interesser.

En fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft, ligger tilgængelig elektronisk og offentligt hos Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det gør det nemmere at tilgå fuldmagten for de instanser, dine fremtidsfuldmægtige har behov for at kommunikere og varetage dine interesser med.

En fremtidsfuldmagt skal notarpåtegnes for at være gyldig.

Med en vedvarende fuldmagt eller en generalfuldmagt er det alene det dokument med den originale datering og underskrift, der er gyldigt. En kopi af fuldmagten er ikke gældende.

Af bevismæssige årsager anbefaler Dokumenter.dk, at fuldmagten notarpåtegnes, men det er ikke et krav.

Den vedvarende fuldmagt er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed. Mette beskæftiger sig til hverdag med rådgivning af privatpersoner og har stor erfaring med familie- og arveret, udarbejdelse af testamenter og rådgivning omkring fremtidsfuldmagter.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Den vedvarende fuldmagt indeholder bl.a.
 1. Angivelse af fuldmagtsgiver
 2. Angivelse af den/de person(er), du giver fuldmagt til
 3. De forhold, som du giver bemyndigelser til
 4. Forslag til personlige forhold
 5. Forslag til økonomiske forhold
 6. Underskrift