Tilføj til favoritter

Godkendelse af kapitalejerlån

Lav hurtigt og sikkert en godkendelse af kapitalejerlån på få minutter. Når et selskab låner penge til dets kapitalejere, dets ledelse eller nogen af disses nærtstående, kaldes det et kapitalejerlån.

Professionel skabelon til kapitalejerlån

Hvis et selskab udlåner penge til dets ejere, er der tale om et kapitalejerlån. For at lånet skal være lovligt, skal der udarbejdes en erklæring fra selskabets ledelse om lånets lovlighed. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave et generalforsamlingsprotokollat med beslutning om etablering af et kapitalejerlån. Vores guide sikrer, at du får et generalforsamlingsprotokol-lat, der indeholder alle lovpligtige informationer til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er et kapitalejerlån?

Når et selskab låner penge til dets kapitalejere, dets ledelse eller nogen af disses nærtstående, kaldes det et kapitalejerlån. Kapitalejerlån har længe været ulovlige. Der er dog i 2017 åbnet op for, at kapitalejerlån kan være lovlige.

Det er dog fortsat meget vigtigt nøje at undersøge vilkårene for kapitalejerlånets lovlighed, før kapitalejerne låner penge af selskabet. Et ulovligt kapitalejerlån udløser nemlig både en skattepligt for kapitalejeren, uanset om lånet tilbagebetales, ligesom det kan udløse en bødestraf fra politiet at udstede et ulovligt kapitalejerlån.

Hvornår må jeg lave et lovligt kapitalejerlån?

For at et kapitalejerlån skal være lovligt, skal det opfylde betingelserne i selskabslovens § 210, stk. 2. Betingelserne for lånets lovlighed er herefter:

 • Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver. At lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver betyder, at der skal være tale om midler, som selskabets kapitalejere kunne have udloddet til sig selv på en ordinær generalforsamling. Derudover skal lånet ses i sammenhæng med selskabets samlede økonomiske situation efter udstedelsen af lånet.
 • Lånet skal ske på markedsvilkår. Vilkårene for lånet skal svare til, hvad kapitalejeren kunne opnå ved at optage lånet i en bank. Dette vedrører både renterne på lånet, kreditvurdering, afdragenes størrelse, lånets løbetid osv.
 • Beslutningen om ydelsen af lånet skal træffes af generalforsamlingen eller af selskabets ledelse. Beslutningen om at yde et kapitalejerlån kan alene træffes af selskabets ledelse, hvis generalforsamlingen har bemyndiget ledelsen hertil. Derudover skal beslutningen i alle tilfælde være tiltrådt af selskabets ledelse, da det er ledelsen, der påser at selskabet har et forsvarligt kapitalberedskab.
 • Lånet kan først ydes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport. Denne betingelse hænger sammen med, at lånet alene kan ydes inden for rammerne af selskabets frie reserver. Det er i årsrapporten, disse frie reserver fremgår.

Hvordan godkender jeg et kapitalejerlån?

Generalforsamlingens eller ledelsens tiltrædelse af kapitalejerlånet skal dokumenteres i et generalforsamlingsprotokollat, der er et referat af selskabets afholdelse af generalforsamlingen. I generalforsamlingsdokumentet skal der tages stilling til følgende:

 • Størrelsen på lånet
 • Hvem, lånet ydes til
 • Lånets forrentning
 • Lånets afvikling – størrelsen på afdragene og lånets løbetid

Derudover skal der på generalforsamlingen fremlægges dokumentation, der gør generalforsamlingen i stand til at påse, at lånet er ydet på sædvanlige markedsvilkår, at lånet kan rummes inden for selskabets frie reserver, at lånet først ydes efter selskabets første årsrapport og at lånet er tiltrådt af selskabets ledelse.

Dokumenter.dk’s intelligente skabelon gør det nemt og overskueligt at lave et generalforsamlingsprotokollat med godkendelse af et kapitalejerlån. Når du bruger vores guide, skal du blot besvare spørgsmålene. Når du er igennem, vil der automatisk blive genereret et generalforsamlingsprotokollat, der kan downloades både som PDF og Word.

Vores intelligente skabelon kan automatisk indhente offentligt tilgængelige oplysninger om dit selskab på Cvr.dk, så du ikke selv behøver at indtaste dem.

Hvordan bliver kapitalejerlånet lovligt?

Når der er truffet beslutning om udstedelsen af lånet, skal generalforsamlingsprotokollatet sendes til Erhvervsstyrelsen. Det er Erhvervsstyrelsen der påser lovligheden af kapitalejerlån. Der foretages ikke en gennemgang af hver enkelt erklæring, men Erhvervsstyrelsen foretager en stikprøvekontrol.

Kan jeg træffe beslutningen om kapitalejerlånets lovlighed med tilbagevirkende kraft?

Nej, det er ikke muligt at lave en erklæring om lånets lovlighed, hvis lånet allerede er udstedt, og du efterfølgende er blevet opmærksom på reglerne om kapitalejerlån. Det er derfor meget vigtigt at du grundigt gennemgår dit selskabs økonomi og betingelserne for udstedelsen af lånet m.v., før du handler.

Lån ydet som led i selskabets sædvanlige forretningsmæssige dispositioner

Hvis lånet til kapitalejerne eller ledelsen er ydet som led i ”selskabets sædvanlige forretningsmæssige dispositioner”, skal lånet ikke overholde kravene i selskabslovens § 210, stk. 2. Ved sædvanlige forretningsmæssige dispositioner forstås situationer, hvor selskabet sælger varer eller tjenesteydelser på kredit.

Dog er det en betingelse for sådanne låns lovlighed, at kreditten ydes i selskabets interesse, at selskabet sædvanligvis foretager dispositioner af samme karakter over for tredjemand, og at der i øvrigt er sket samme kreditvurdering m.v. af kapitalejeren som der ville blive gjort med en uafhængig tredjemand.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Dokumentet indeholder
 1. Angivelse af information om selskabet, der yder lånet
 2. Beslutning om godkendelse af kapitalejerlånet
 3. Angivelse af lånets størrelse
 4. Angivelse af lånemodtager (debitor)
 5. Mulighed for at bemyndige det centrale ledelsesorgan til at yde lånet
 6. Oplistning af oplysninger i henhold til selskabsloven
 7. Bestemmelse om lånevilkår
 8. Valg af dirigent og bemyndigelse til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen