Tilføj til favoritter

Fratrædelsesaftale

Lav hurtigt og sikkert en fratrædelsesaftale på få minutter. En fratrædelsesaftale kan også være relevant i forlængelse af en opsigelse af en medarbejder eller i forbindelse med, at du har en medarbejder, som selv ønsker at fratræde i sin stilling i selskabet.

Skabelon til fratrædelsesaftale

En fratrædelsesaftale fastsætter vilkårene for ophøret af en medarbejders ansættelse. Hos dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en fratrædelsesaftale, der indeholder alle vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvad er en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, som fungerer som en erstatning for en normal opsigelse eller bortvisning.

En fratrædelsesaftale kan også være relevant i forlængelse af en opsigelse af en medarbejder eller i forbindelse med, at du har en medarbejder, som selv ønsker at fratræde i sin stilling i selskabet.

Som udgangspunkt kan arbejdsgiver sammen med medarbejderen selv fastsætte begrundelsen for og samt vilkårene i fratrædelsesaftalen.

Er medarbejderen omfattet af funktionærloven, gælder der dog den modifikation, at fratrædelsesaftalen vil kunne tilsidesættes, hvis den anses for urimelig i forhold til de rettigheder, som funktionærloven giver medarbejderen ret til. Dette kan eksempelvis vedrøre længden af opsigelsesvarslet, fratrædelsesgodtgørelse eller godtgørelse for usaglig opsigelse.

Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering af, om fratrædelsesaftalen er urimelig.  Urimelighedsvurderingen skal foretages ud fra indholdet af den samlede fratrædelsesaftale i forhold til, hvis funktionæren var blevet afskediget.

Skal du lave en fratrædelsesaftale?

Nej, men for begge parter kan indgåelse af en fratrædelsesaftale i mange situationer være en fornuftig afslutning på et ansættelsesforhold og give mulighed for, at parterne kan skilles på en god måde.

Du har ingen pligt til at indgå en fratrædelsesaftale. En fratrædelsesaftale kan udelukkende komme i stand, hvis begge parter accepterer vilkårene i aftalen.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at vilkårene i en fratrædelsesaftale indeholder rimelige betingelser ud fra de konkrete omstændigheder fx i forhold til længden af fratrædelsesperioden. Ellers risikerer du efterfølgende at blive påført yderligere omkostninger i form af godtgørelse eller at indholdet i fratrædelsesaftalen helt eller delvist tilsidesættes.

Hvorfor lave en fratrædelsesaftale?

Der er mange gode grunde til at indgå en fratrædelsesaftale.

En fornuftig fratrædelsesaftale skaber ro og forudsigelighed mellem arbejdsgiver og den medarbejder, der skal fratræde. Fratrædelsesaftalen giver sikkerhed for, hvad der gælder. Du undgår dermed unødige tvister, dyre advokatomkostninger og risiko for et dårligt omdømme.

Mundtlige aftaler er bindende men svære at bevise. Derfor anbefaler dokumenter.dk, at du laver fratrædelsesaftalen på skrift.

Hvordan laver du en fratrædelsesaftale?

Det er væsentligt, at fratrædelsesaftalen nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen.

Vores skabelon sikrer dig en fratrædelsesaftale som nemt kan tilrettes dine ønsker indenfor de rammer og muligheder, som lovgivningen opstiller.

Skabelonen indeholder en række valgmuligheder, der gør det muligt at sammensætte elementerne i fratrædelsesaftalen i den ønskede retning i forhold til alle de væsentlige vilkår i kontrakten. Derefter får du til din mail og direkte til download leveret en skræddersyet fratrædelsesaftale, der er tilpasset lige netop din situation.

Du kan altid gemme undervejs og arbejde videre senere, når det passer dig.

Er ansættelsesforholdet omfattet af funktionærloven eller ej?

Funktionærloven er en ansættelsesretlig lov, der den kun gælder for visse faggrupper. Der er meget stor forskel på, hvilke regler, du skal overholde og hvilke rettigheder din nye medarbejder vil få, afhængigt af, om din nye medarbejder vil blive omfattet af funktionærloven eller ej.

Det er derfor væsentligt at få klarlagt, om ansættelsesforholdet vil blive omfattet af funktionærloven.

En medarbejder bliver omfattet af funktionærloven, hvis:

 1. Medarbejderen i overvejende grad vil blive beskæftiget med handel, kontorarbejde, klinisk eller teknisk bistandsydelse (arbejdets art), og
 2. medarbejderen gennemsnitligt skal arbejde i mindst 8 timer ugentligt hos samme arbejdsgiver, og
 3. medarbejderen vil blive underlagt dine instruktioner som arbejdsgiver således, at du har mulighed for at bestemme over medarbejderen.

Målgruppen for funktionærloven er de medarbejdere, som beskæftiges med kontorarbejde, handel (eksempelvis butiksekspedienter), lagerekspedition, teknisk eller klinisk arbejde (eksempelvis ingeniører, sygeplejersker og læger), og blandt andet medarbejdere, som fortrinsvis har til opgave at lede og fordele arbejdet blandt virksomhedens medarbejdere. Ledere, som ikke er underlagt en instruktionsbeføjelse, (eksempelvis administrerende direktører) er ikke omfattet af loven.

Økonomi-, salgsdirektører og lignende vil normalt være funktionærer, hvis de har pligt til at foretage rapportering til den administrerende direktør.

Kan skabelonen anvendes til alle slags fratrædelsesaftaler?

Ja. Vores skabelon kan anvendes til alle typer af fratrædelsesaftaler. Når du svarer på spørgsmålene rettes fratrædelsesaftalen indhold helt automatisk og sikkert til i forhold til dine valg og den konkrete type af fratrædelsesaftale.

Hvad indeholder fratrædelsesaftalen?

 1. Parterne – det skal fremgå utvetydigt, hvem aftalens parter er.
 2. Formål og baggrund – beskriv præcist, hvad grundlaget og hensigten med aftalen er.
 3. Endelighedsklausul, dvs. aftalen indgås til fuld og endelig afgørelse af alle krav mellem parterne – der skal være fuld sikkerhed for, at der ikke efterfølgende kan rejses yderligere krav.
 4. Skal medarbejderen arbejde i opsigelsesperioden, fritstilles eller suspenderes – der skal være klarhed om omfanget af medarbejderens arbejdspligt i fratrædelsesperioden og lønmæssige konsekvenser ved en eventuel suspension eller fritstilling.
 5. Hvilken løn skal der betales i fratrædelsesperioden – det er vigtigt, at der ikke kan opstå tvivl om opgørelsen af lønnen i fratrædelsesperioden.
 6. Tilbagelevering af effekter – herunder evt. firmabil – få overblikket over samtlige effekter og aftal nøjagtig, hvad der skal ske.
 7. Klausul om ejerskab over immaterielle rettigheder – det er vigtigt, at du sikrer dig rettighederne over alle de eventuelle frembringelser, medarbejderen har skabt eller har haft ansvaret for under ansættelsen.
 8. Bonus – er medarbejderen berettiget til bonus, er det vigtigt at opnå enighed om, hvordan den opgøres i fratrædelsesperioden, og hvornår den udbetales.
 9. Outplacement-forløb – tilbyder du at hjælpe medarbejderen videre i nyt arbejde, er det vigtigt, at omfanget af den forpligtelse, du påtager dig, nøje afgrænses både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.
 10. Ferie – det er vigtigt, at I får taget højde for, hvor meget ferie, medarbejderen skal holde i fratrædelsesperioden.
 11. Fratrædelsesgodtgørelse – er det en del af fratrædelsesaftalen, at du betaler medarbejderen en fratrædelsesgodtgørelse, er det vigtigt, at det tydeligt fremgår af aftalen, hvordan den skal opgøres.
 12. Loyalitetsforpligtelse – indholdet af medarbejderens loyalitetsforpligtelse overfor din virksomhed skal præciseres.
 13. Ansættelsesklausuler, dvs. kunde- og/eller konkurrenceklausuler – har medarbejderen påtaget sig en kunde- og/eller konkurrenceklausul, skal der være klarhed over, hvilke konsekvenser, dette har efter fratrædelsesperiodens udløb.
 14. Tavshedspligt – indholdet af medarbejderens tavshedsforpligtelse skal præciseres.
 15. Skattemæssige konsekvenser af aftalen – det skal præciseres, at de skattemæssige konsekvenser af fratrædelsesaftalen er din virksomhed uvedkommende.
 16. Ophør af fratrædelsesaftalen – det skal præciseres, at aftalen bortfalder, hvis forudsætningerne for fratrædelsesaftalen misligholdes.
 17. lovvalg og tvister – der skal tages højde for, hvordan en eventuel tvist om fratrædelsesaftalens indhold skal løses.
 18. underskrifter – aftalen skal underskrives af begge parter, så der ikke kan opstå tvist om aftalens indgåelse og gyldighed.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Fratrædelsesaftalen er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Fratrædelsesaftalen indeholder bl.a. klausuler om
 1. Parterne
 2. Formål og baggrund
 3. Arbejdsforpligtigelse under opsigelsesvarsel
 4. Løn under opsigelsesvarsel
 5. Tilbagelevering af effekter
 6. IP-rettigheder
 7. Bonus
 8. Outplacement forløb
 9. Ferie
 10. Fratrædelsesgodtgørelse
 11. Loyalitetsforpligtelse
 12. Tavshedspligt
 13. Kunde- og konkurrenceklausul
 14. Skattemæssig håndtering