Tilføj til favoritter

Gældsbrev | Instrument of debt

Lav dit gældsbrev online på få minutter. Med et gældsbrev får du sikkerhed for, at låntager betaler pengene tilbage på de vilkår og det tidspunkt, der er aftalt.

Gældsbrevet kan anvendes i alle sammenhænge, herunder som familielån, som lån fra ejer til eget selskab, og som lån til ikke-nærtstående, og er juridisk bindende. I guiden kan du vælge, om gældsbrevet skal være på dansk eller engelsk

Online skabelon til gældsbrev

Skal du låne penge ud, bør du lave et gældsbrev. Et gældsbrev giver klarhed over, hvilke vilkår lånet gives på. Gældsbrevet giver overblik over, hvordan lånet forrentes, hvordan det afvikles, og hvad der sker, hvis lånet misligholdes. Om du låner penge til dine børn, en god ven eller dit selskab, er det vigtigt med klare aftaler, så I alle har overblik over, hvornår og hvordan et lån skal betales tilbage. Uklare aftaler kan føre til utryghed og uvenskaber.

Gældsbrevet er også din dokumentation for, at der er tale om et lån og ikke en gave. En gave kan være afgifts- eller skattepligtig og betales ikke tilbage.

Gældsbrevet kan anvendes i både privat og virksomhedssammenhæng, og i guiden kan du vælge om gældsbrevet skal være på dansk eller engelsk.

Vores platform guider dig hele vejen.

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er en skriftlig aftale, når du låner penge ud eller låner penge. Et gældsbrev bør laves på anfordring, det betyder, at lånet skal indfries, når du som långiver, opsiger lånet, eller når du dør.

Gældsbrevet indeholder de vilkår og betingelser, lånet gives under. Gældsbrevet er et juridisk bindende dokument på lige fod med låneaftaler med for eksempel en bank. Gældsbrevet er din – långivers – sikkerhed for, at låntager – den du låner pengene til – betaler dine penge tilbage til den aftalte tid.

Parterne i et gældsbrev er låntager/debitor og långiver/kreditor. Du er debitor, når du låner penge. Er du den, der låner penge ud, er du långiver, også kaldet kreditor.

Reglerne om gældsbreve findes i gældsbrevsloven.

Hvilke typer af gældsbreve findes der?

Der findes to typer gældsbreve i gældsbrevsloven. Omsætningsgældsbreve og simple gældsbreve.

Omsætningsgældsbrev. Et omsætningsgældsbrev er et gældsbrev, der kan bringes i omsætning. Et omsætningsgældsbrev kan kendes på, at det opfylder ét af nedenstående kriterier:

 • Ihændehavergældsbrev – gældsbrev, der lyder på betaling til den person, der har gældsbrevet i sin fysiske besiddelse.
 • Ordregældsbrev – gældsbrev, der lyder på betaling til en person eller ordre.
 • Pantebrev med pant i fast ejendom el. lign, dog ikke hvor der er anført »ikke til ordre« eller tilsvarende forbehold.
 • Navnegældsbrev – gældsbrev, der lyder på betaling til en specifik, navngiven person.

Simpelt gældsbrev. Alle andre gældsbreve, der ikke opfylder betingelserne for omsætningsgældsbreve, er simple gældsbreve.

Gældsbreve kan oprettes af både private og erhvervsdrivende. Typiske gældsbreve er:

 • Familielån

Ved familielån betaler du sædvanligvis en meget lav eller slet ingen rente på lånet. Denne låneform ofte primært til låneforhold mellem familiemedlemmer. Ofte er familielån afdragsfrie, men der kan aftales afdrag.

Et rentefrit familielån har ikke skattemæssige konsekvenser for dig som långiver eller som låntager. Årsagen er, at du som långiver ikke har nogen renteindtægt af lånet og derfor heller ikke en indkomst for lånet. Låntager bliver heller ikke beskattet, selvom låntager opnår en økonomisk gevinst ved ikke at betale almindelig markedsrente.

Ved et lavtforrentet familielån skal du – uanset om du er långiver og låntager – indberette renterne til Skattestyrelsen som henholdsvis renteindtægt og rentefradrag for at undgå en skatteregulering.

 • Lån mellem ikke-nærtstående

Ønsker du at yde et lån til en ikke-nærtstående – det vil sige til andre end dine nærmeste familiemedlemmer – bør du også lave et gældsbrev. Lånet kan være med eller uden afdrag. Ofte er sådanne lån med en lav rente. Husk at både långiver og låntager skal indberette renter til Skattestyrelsen som henholdsvis renteindtægt og rentefradrag.

 • Lån fra ejer til eget selskab

Hvis du som ejer (hovedaktionær eller anpartshaver) skal låne penge til dit selskab, kan dette ske på et simpelt gældsbrev eller som efterstillet. At et lån er efterstillet betyder, at hvis dit selskab går konkurs, får du først dine penge fra lånet, efter at alle øvrige kreditorer har fået deres krav dækket. Du kommer så at sige altid ”bagest i køen”.

Fordelen ved, at dit lån til virksomheden bliver efterstillet, er muligheden for at opnå efterfølgende finansiering hos andre kreditorer, og lånet kan fungere som et supplement til egenkapital på virksomhedens balance.  Et efterstillet lån kaldes også et ansvarligt lån.

Vilkårene i gældsbrevet skal være på markedsvilkår, og rentesatsen skal følge princippet om “armslængde” mellem selskabet og selskabets ejer. Markedsvilkår og armlængdeprincippet betyder, at parterne långiver og låntager – her ejer og selskab – indgår lånet på vilkår og til en pris, som om parterne er uafhængige af hinanden.

Er du i tvivl om rentesatsen eller om vilkårene er på markedsvilkår, anbefaler vi, at du søger rådgivning hos en advokat eller revisor.

Et gældsbrev bør altid være på vilkåret om anfordring. Det betyder, at du som långiver altid kan kræve lånet indfriet.

Skal du lave et gældsbrev?

Låner du penge til nogen, bør du lave et gældsbrev. Med et gældsbrev undgår du unødig tvivl om, hvilke betingelser og hvilken tilbagebetalingsaftale, der er lavet. Et gældsbrev om et familielån giver mulighed for at vælge et lavtforrentet eller rentefrit anfordringslån.

Hvis du står over for at skulle overdrage en bolig til dine børn, kan du med fordel oprette et gældsbrev på familielånsvilkår.

Hvis du ikke ønsker, at lånet skal betales tilbage, er der tale om en gave, som i mange situationer er forbundet med skatter eller gaveafgift. Ønsker du at give en gave frem for et lån, kan du oprette et gavebrev.

Derfor bør du som långiver oprette et gældsbrev

Et gældsbrev giver dig sikkerhed for, at du til enhver tid kan kræve dine penge retur. Du sikrer dig samtidig, at hvis lånet ikke bliver afdraget eller indfriet som aftalt, så kan du bringe dit krav mod låntager til fogedretten og få dine penge inddrevet ved fogedens hjælp. Fogedretten er en afdelingen hos domstolene, som hjælper dig med at inddrive dine penge via gældsbrevet. Fogeden er den person hos fogedretten, der behandler sagen. Et gældsbrev har sikkerhed i låntagers person.

Fordelen ved at have et gældsbrev for et familielån er, at lånet kan laves, uden at låntager skal betale renter eller med en lavere rente end almindeligvis.

Derfor bør du som låntager oprette et gældsbrev

Som låntager er det også vigtigt at sikre sig, at der laves et gældsbrev. Med et gældsbrev har du bevis for, at beløbet er et lån, der skal betales tilbage, og ikke en gave, som du kan komme til at betale skat eller gaveafgift af.

Gældsbrevet giver overblik over hvilke renter og afdrag, du skal betale til långiver.

Ulempen ved et gældsbrev på anfordringsvilkår er, at långiver når som helst kan opsige lånet. Lånet skal derefter indfries, ligesom lånet skal indfries, hvis långiver dør. Det skal du være opmærksom på.

Hvad indeholder gældsbrevet?

Når du opretter et gældsbrev hos Dokumenter.dk, følger du vores vejledning, som guider dig sikkert igennem dokumentet. Gældsbrevet indeholder:

 • Informationer om låntager – den person, som låner penge
 • Informationer om långiver – den person, som udlåner penge
 • Oplysning om beløbet der lånes
 • Dato for hvornår lånet ydes
 • Oplysning om, hvorvidt der skal betales renter på lånet
 • Oplysning om, hvorvidt lånet er med eller uden afdrag
 • Oplysning om, at lånet er et anfordringslån – det vil sige, at lånet kan kræves indfriet straks, og at lånet automatisk skal indfries, hvis långiver dør
 • Om gældsbrevet kan bruges som fundament overfor fogedretten, hvis lånet misligholdes
 • Begge parters underskrift

Dækker gældsbrevet alle formål?

Gældsbrevet dækker det aktuelle gældsforhold, der er mellem låntager og långiver. Bliver gælden afdraget eller løbende afviklet, kan gældsbrevet nedskrives løbende. Bliver gældsbrevet ikke nedskrevet, kan det være svært at huske og dokumentere, hvor stort lånet er, når det skal indfries.

Hvis der er en fast afviklingsplan i gældsbrevet, og denne overholdes, giver restgælden ofte sig selv. Et lån skal betales tilbage.

Hvis lånet ydes til en nær relation, og du ønsker, at låntager skal arve et beløb tilsvarende lånet, kan du med fordel oprette et supplerende testamente.

Hvordan bliver gældsbrevet gyldigt?

Gældsbrevet skal underskrives af begge parter, det vil sige af långiver og låntager. Långiver – det vil sige kreditor – bør opbevare det originale gældsbrev. Låntager eller debitor kan få en kopi.

Det er det originale gældsbrev, der er gældende og beviset for gældsforholdet. Gældsbrevet skal ikke tinglyses.

Kan gældsbrevet blive forældet?

Ja. Et gældsbrev oprettet efter 2007 bliver ifølge loven forældet efter 10 år. Hvis dit gældsbrev nærmer sig forældelsestidspunktet, er det vigtigt, at du ”fornyer” forældelsesfristen. Det gør du bedst ved, at låntager over for dig skriftligt bekræfter, at gældsforholdet stadig består. Alternativt kan forældelsen afbrydes ved, at du får gældsbrevet påtegnet af fogedretten. Når fogedretten påtegner gældsbrevet, betyder det, at de bekræfter det. Det er ikke nok, at du sender en påmindelse eller rykkerskrivelse til låntager.

Når du har fået forældelsesfristen afbrudt/fornyet, løber der som hovedregel en ny frist på 10 år.

Hvad er forskellen på et gældsbrev og et pantebrev?

Et gældsbrev har sikkerhed i låntagers person og kan oprettes uden tinglysningsafgift. Et gældsbrev er et lånedokument uden pant for gælden.

Et pantebrev har pant i et specifik aktiv – typisk en fast ejendom. Et pantebrev skal tinglyses som en hæftelse på aktivets blad i Tingbogen. Tingbogen er det offentlige register, der registrerer blandt andet panthæftelser på ejendomme, andelsboliger og biler mv.

Der skal betales en tinglysningsafgift for pantebrevet, og den beregnes ud fra lånebeløbets størrelse.

Advokat Mette Beck Kofoed beskæftiger sig til hverdag med rådgivning af privatpersoner. Mette har stor erfaring med familieformueretten, dødsbobehandling, arveplanlægning og ejendomshandler. Mette hjælper hvert år mange klienter med udarbejdelse af gældsbreve, familielån og gavebreve.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Hvad indeholder gældsbrevet
 1. Information om låntager
 2. Information om långiver
 3. Oplysning om lånebeløbet
 4. Oplysning om renter
 5. Oplysning om afdrag
 6. Oplysning om det er et anfordringslån
 7. Klausul om tvangsfuldbyrdelse
 8. Underskrifter