Tilføj til favoritter

Indkaldelse til sygefraværssamtale

Lav hurtigt og sikkert en indkaldelse til sygefraværssamtale på få minutter. Hvis du har en medarbejder, der er syg over længere tid, er du forpligtet til at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår, medarbejderen kan vende tilbage på arbejde.

Skabelon til indkaldelse til sygefraværssamtale med henblik på udfærdigelse af mulighedserklæring

En mulighedserklæring er en særlig lægeattest, som skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde. Vores guide sikrer, at du får udarbejdet en indkaldelse til en sygefraværssamtale, hvorunder mulighedserklæringen indledningsvis skal udfyldes, som indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en sygefraværssamtale?

Hvis du har en medarbejder, der er syg over længere tid, er du forpligtet til at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår, medarbejderen kan vende tilbage på arbejde.

Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag. Er medarbejderen i opsagt stilling og skal fratræde inden 8 uger fra første sygedag, er der dog ikke pligt til afholdelse af en sygefraværssamtale.

Uanset, om fraværet endnu ikke har varet i mindst 4 uger, og selvom fraværet ikke forventes at vare i mindst 4 uger, har du altid ret til at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale.

Er medarbejderen ikke i stand til at holde sygefraværssamtalen under et fysisk møde, har medarbejderen som udgangspunkt pligt til at deltage i samtalen telefonisk.

Hvad er en mulighedserklæring?

En mulighedserklæring består af 2 led:

 1. led er møntet på, at du og din sygemeldte medarbejder i selve erklæringen sammen afklarer og beskriver, om der er behov for specielle hensyn, ændrede arbejdsopgaver eller ændret arbejdstid for at lette mulighederne for at medarbejderen – evt. gradvist – kan genoptage sit arbejde,
 2. led udfyldes efterfølgende af medarbejderens læge, som ud fra den beskrivelse, som du og medarbejderen har lavet, vurderer arbejdsforholdene, og kommer med sit skøn over den periode, hvor ændrede arbejdsfunktioner eller fravær fra arbejdet vil være nødvendigt.

Udarbejdelse af en mulighedserklæring kræver ikke, at medarbejderen aktuelt er sygemeldt.

Skal du indkalde til en sygefraværssamtale med henblik på udarbejdelse af en mulighedserklæring?

Nej, men du kan i mange situationer drage god nytte af at få mulighed for at sammen med medarbejderen og medarbejderens læge at få lave en arbejdsplan for, hvordan du kan fastholde medarbejderen i jobbet ved at afdække medarbejderens skånebehov.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du får udarbejdet en indkaldelse til en sygefraværssamtale, hvor I kan udarbejde en mulighedserklæring, med respekt af de rettigheder og pligter, som du og dine medarbejder har.

Hvorfor lave en mulighedserklæring?

Der er mange gode grunde til at bede om en mulighedserklæring.

Det kan eksempelvis i følgende situationer være meget hensigtsmæssigt at få udarbejdet en mulighedserklæring:

 • Din medarbejder er blevet sygemeldt med stress. Med mulighedserklæringen kan du sammen med medarbejderen få klarlagt, hvilke hensyn, der skal tages, for at medarbejderen kan genoptage sit arbejde – eventuelt på deltid i første omgang.
 • Medarbejderen har en diagnose, som efter forskelsbehandlingsloven muligvis vil kunne karakteriseres som et handicap. For det tilfælde, at det måtte vise sig nødvendigt at opsige medarbejderen på grund af lidelsen ønsker du dokumentation for, at I sammen med medarbejderen og lægen har haft fokus på at afprøve alle relevante og rimelige foranstaltninger.
 • Medarbejderen er blevet opereret, og du ønsker at få klarlagt, hvilke funktioner, medarbejderen kan udføre således, at medarbejderen hurtigere – eventuelt gradvist – kan vende tilbage til arbejdspladsen.
 • Medarbejderen har problemer med ryggen. Mulighedserklæringen kan her bruges til at klarlægge, hvilke arbejdsopgaver, som I en periode bør undgå, og hvilke skånebehov, der i øvrigt måtte være relevante.

En grundigt bearbejdet mulighedserklæring kan skabe grundlag for en god handleplan, som kan tage højde for medarbejderens situation. Dermed kan du opnå, at der bliver skabt ro og forudsigelighed, så der er sikkerhed om, hvad der gælder. Du undgår dermed unødige tvister, dyre advokatregninger og risiko for et dårligt omdømme.

Vær opmærksom på, at I nogle situationer kan det være mere nærliggende at bede medarbejderen om at få udarbejdet en friattest. En friattest indeholder alene lægens bekræftelse på, at medarbejderen er lovligt fraværende som følge af sygdom og en vurdering fra lægens side af den forventede varighed af sygefraværet. Du kan læse mere om friattester på dokumenter.dk under ”Anmodning om friattest”.

Hvordan laver du en indkaldelse til en sygefraværssamtale med henblik på udfærdigelse af en mulighedserklæring?

Det er væsentligt, at din indkaldelse sker med respekt af gældende regler i sygedagpengeloven, og at den præcist angiver, hvad formålet med sygefraværssamtalen er.

Samtidig er det også vigtigt, at medarbejderen får oplyst, at det kan få konsekvenser for den pågældendes ansættelsesforhold, hvis medarbejderen ikke loyalt eller rettidigt medvirker ved udarbejdelsen af mulighedserklæringen.

Når du anvender vores skabelon, skal du blot besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet indkaldelse, der er tilpasset lige netop til din situation.

Hvad indeholder indkaldelsen til sygefraværssamtalen med henblik på udarbejdelse af en mulighedserklæring?

 1. Parternes navne
 2. Oplysning om datoen for medarbejderens første fraværsdag
 3. Dato og tidspunkt for afholdelse af sygefraværssamtalen
 4. Formålet med sygefraværssamtalen
 5. Formålet med at udfærdige en mulighedserklæring
 6. Betaling for lægens udfærdigelse af mulighedserklæringen
 7. Angivelse af konsekvenser af, at medarbejderen ikke rettidigt sørger for at fremsende mulighedserklæringen til dig
 8. Oplysning om, hvordan indkaldelsen til sygefraværssamtalen fremsendes

Hvordan bliver en anmodning om en friattest gyldig?

Din anmodning om en friattest får virkning, når den er kommet frem til medarbejderen. Derfor indeholder anmodningen om en friattest også oplysning om, hvordan anmodningen fremsendes.

Anmodningen om en friattest er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Indkaldelsen indeholder
 1. Parternes navne
 2. Oplysning om datoen for medarbejderens første fraværsdag
 3. Dato og tidspunkt for afholdelse af sygefraværssamtalen
 4. Formålet med sygefraværssamtalen
 5. Formålet med at udfærdige en mulighedserklæring
 6. Betaling for lægens udfærdigelse af mulighedserklæringen
 7. Angivelse af konsekvenser af, at medarbejderen ikke rettidigt sørger for at fremsende mulighedserklæringen til dig
 8. Oplysning om, hvordan indkaldelsen til sygefraværssamtalen fremsendes