Tilføj til favoritter

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Lav dit forhåndssamtykke til uskiftet bo på få minutter.

Hvis du som stedbarn ønsker, at din stedforælder kan sidde i uskiftet bo efter din forælders død, kan du oprette et forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Skabelon til forhåndssamtykke til uskiftet bo

Hvis du som stedbarn ønsker, at din stedforælder kan sidde i uskiftet bo efter din forælders død, kan du oprette et forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave et forhåndssamtykke til uskiftet bo. Vores dokumentguide sikrer, at du får de vilkår for forhåndssamtykket, der passer til din situation uden involvering af en advokat.

Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo betyder, at når den ene ægtefælle dør, overtager den efterlevende ægtefælle hele boet. Dødsboet efter den førstafdøde skiftes ikke, når den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo.

Det betyder i praksis, at der ikke fordeles arv efter den førstafdøde ægtefælle ved dennes død. Arven efter den førstafdøde ægtefælle fordeles først på et senere tidspunkt, når det uskiftede bo skiftes.

Det uskiftede bo skiftes enten ved den længstlevende ægtefælles død, eller hvis den længstlevende ægtefælle skifter boet i levende live.

Hvad er et forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Et forhåndssamtykke til uskiftet bo er en erklæring fra stedbørn om, at deres forælders ægtefælle kan sidde i uskiftet bo ved forælderens død. Stedbørn er en ægtefælles børn med en anden end ægtefællen.

Hvornår skal et forhåndssamtykke bruges?

Forhåndssamtykket til uskiftet bo er kun relevant, hvis den førstafdøde af ægtefællerne har særbørn. Særbørn er børn af den ene ægtefælle.

Fælles børn skal nemlig ikke give samtykke til uskiftet bo, når den ene af deres forældre dør. Ægtefæller har altid ret til at sidde i uskiftet bo med fælles børn.

Det vil typisk være forælderen, der beder sine egne særbørn om at give et forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Hvad sker der, hvis der ikke er et forhåndssamtykke?

Hvis der ikke er givet et forhåndssamtykke, kan den længstlevende ægtefælle ved forælderens død bede sine stedbørn om samtykke til uskiftet bo.

Den efterlevende ægtefælle skal automatisk skifte og dele boet, når den førstafdøde ægtefælle dør, hvis der ikke er givet forhåndssamtykke eller samtykke til uskiftet bo.

Hvis der er både særbørn og fælles børn, kan den længstlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo med fælles børn, selvom der skal skiftes med særbørnene.

Hvornår bør du som forælder bede om et forhåndssamtykke?

Du bør som forælder bede dine særbørn om at underskrive et forhåndssamtykke til uskiftet bo, hvis du ønsker at sikre, at din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med din formue, når du dør.

Hvis dine særbørn giver et forhåndssamtykke til uskiftet bo, får dine særbørn ikke arv efter dig ved din død. Dine særbørn modtager først deres arv efter dig, når din ægtefælle også dør, eller hvis din ægtefælle på et tidspunkt vælger at skifte det uskiftede bo.

Din ægtefælle kan selv vælge, om han eller hun ønsker at gøre brug af muligheden for at sidde i uskiftet bo. Når dine særbørn har givet et forhåndssamtykke, er det op til din ægtefælle at vælge, om han eller hun ønsker at sidde i uskiftet bo, når du dør.

Hvis din ægtefælle ikke ønsker at sidde i uskiftet bo efter dig, skiftes boet efter dig i henhold til arvelovens regler eller dit testamente.

Hvis du ikke har lavet et testamente, bestemmer arveloven, at din ægtefælle modtager halvdelen af arven efter dig. Dine børn (særbørn og fælles børn) modtager den anden halvdel til lige deling.

Hvornår bør du som stedbarn underskrive et forhåndssamtykke?

Du bør som stedbarn underskrive et forhåndssamtykke til uskiftet bo, hvis du ønsker at sikre din stedfar eller stedmor, f.eks. ved at han eller hun har mulighed for at blive boende i det fælles hjem, når din forælder dør.

Forhåndssamtykket betyder, at du ikke får arv efter din forælder ved din forælders død. Du modtager først din arv efter din forælder, når din stedfar eller stedmor også dør, eller hvis din stedfar eller stedmor på et tidspunkt vælger at skifte det uskiftede bo.

Din stedfar eller stedmor kan selv vælge, om han eller hun ønsker at gøre brug af muligheden for at sidde i uskiftet bo. Når du som stedbarn har givet et forhåndssamtykke, er det op til din stedfar eller stedmor at vælge, om han eller hun ønsker at sidde i uskiftet bo, når din forælder dør.

Hvis din stedforælder ikke ønsker at sidde i uskiftet bo efter din forælder, skiftes boet efter din forælder i henhold til arvelovens regler eller din forælders testamente.

Hvis din forælder ikke har lavet et testamente, bestemmer arveloven, at du og dine søskende til sammen modtager halvdelen af arven efter din forælder. Din stedforælder modtager den anden halvdel til lige deling.

Hvilke betingelser kan gælde for forhåndssamtykket?

Forhåndssamtykket kan gøres betinget af, at der er et testamente mellem forælderen og stedforælderen, som sikrer, at stedbørn også arver den længstlevende ægtefælle.

Du kan i forhåndssamtykket skrive, at forhåndssamtykket til uskiftet bo kun gælder, hvis dette testamente også er gyldigt på tidspunktet for forælderens død.

Ændres et testamentet i perioden fra forhåndssamtykket er afgivet, til forælderen dør, bortfalder forhåndssamtykket automatisk, hvis der er indsat en sådan betingelse.

Forhåndssamtykket vil typisk være uigenkaldeligt, således at stedbørnene ikke trækker samtykket tilbage, når forælderen er død.

Hvilke regler gælder for forhåndssamtykket?

Stedbørnene ret til at læse åbningsstatussen i det uskiftede bo, når stedbørn har givet forhåndssamtykke til, at en stedforælder kan sidde i uskiftet bo.

Åbningsstatussen er en opgørelse over aktiver og passiver pr. dødsdagen, som giver børnene indblik i boet efter deres forælder.

Sidder du i uskiftet bo, har du en ejers rådighed over boet. Den efterlevende ægtefælle må derfor bruge af boets midler, men ikke misbruge. Misbrug af det uskiftede bo sker typisk ved, at en eller flere arvinger, f.eks. stedfarens eller stedmorens egne børn, forfordeles.

Hvis du som stedbarn har givet forhåndssamtykke til uskiftet bo, men efterfølgende får mistanke om misbrug af boet, skal du rette henvendelse til Skifteretten om misbruget.

Det er en konkret vurdering, om der er i et uskiftet bo er tale om misbrug, eller der blot er tale om forbrug. Det kan være svært at få gennemført en sag om misbrug af et uskiftet bo, da der skal meget til, for at der bliver tale om misbrug. Ved vurderingen af om der er tale om misbrug kigger Skifteretten blandt andet på det uskiftede bos størrelse, ægtefællernes tidligere levemåde og det resterende bos størrelse.

Hvordan bliver forhåndssamtykket gyldigt?

Et forhåndssamtykke til uskiftet bo bør være dateret og underskrevet af den, der giver samtykket, dvs. stedbarnet.

Forhåndssamtykket kan desuden underskrives af forælderen og stedforælderen.

Dokumenter.dk anbefaler, at forhåndssamtykkets gyldighed bekræftet af uvildige vitterlighedsvidner eller af en notar, således at det sikres, at stedbarnet er åndsfrisk nok til at kunne give et forhåndssamtykke.

Det er vigtigt, at dokumentet underskrives i vidnernes eller notarens overværelse, dvs. at vidnerne eller notaren er fysisk til stede og ser dokumentet blive underskrevet.

Vitterlighedsvidner er personer, som ikke er i familie med dig, og som ikke har en personlig interesse i forhåndssamtykket. En notar er en myndighedsperson hos Skifteretten, som officielt kan bekræfte underskriften.

Både den, der afgiver samtykket og den, der modtager samtykket, bør opbevare en kopi af dokumentet. Det kan eventuelt opbevares sammen med et testamente, hvis der findes et sådant.

Hvem har lavet dokumentet?

Skabelonen til forhåndssamtykke til uskiftet bo er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed, som til dagligt beskæftiger sig med rådgivning af privatpersoner. Mette har stor erfaring med sager inden for familie- og arveretten, herunder udarbejdelse af testamenter og rådgivning om fordeling af arv.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Forhåndssamtykket indeholder bl.a.
  1. Oplysninger om parterne, der er omfattet af samtykket
  2. Betingelserne for forhåndssamtykket
  3. Omfanget af forhåndssamtykket
  4. Mulighed for digital underskrivelse