Tilføj til favoritter

Udsættelsesbegæring – erhvervslejemål

Lav hurtigt og sikkert en udsættelsesbegæring – erhvervslejemål på få minutter. En udsættelsesbegæring er et juridisk dokument til fogedretten, hvor udlejer anmoder om fogedens bistand til at udsætte en lejer af et erhvervslejemål.

Skabelon til udsættelsesbegæring i erhvervslejemål

Denne skabelon kan bruges, når udlejer skal anmode fogeden om at udsætte en lejer fra et erhvervslejemål, fordi lejer ikke har betalt leje til tiden eller hvis lejer har misligholdt sine forpligtigelser i henhold til erhvervslejekontrakten på anden vis. Udlejer kan anmode om fogedrettens hjælp, når udlejer efter påkrav til lejer, har ophævet erhvervslejekontrakten på grund af betalingsmisligholdelse. Vores guide sikrer, at du som udlejer nemt og hurtigt kan tilpasse skabelonen efter dine behov.

Hvad er en udsættelsesbegæring?

En udsættelsesbegæring er et juridisk dokument til fogedretten, hvor udlejer anmoder om fogedens bistand til at udsætte en lejer af et erhvervslejemål, f.eks. fordi lejer er i betalingsmisligholdelse eller lejer har misligholdt sine forpligtelser i henhold til erhvervslejekontrakten på anden måde.

I udsættelsesbegæringen oplyser udlejer fogeden om, hvorfor lejer skal udsættes. Udlejer forklarer kort sagsforløbet, og fremlægger de relevante bilag (f.eks. påkrav, ophævelsesskrivelse og erhvervslejekontrakten).

Dokumenter.dk’s skabelon til en udsættelsesbegæring gør det nemt for dig, som udlejer, at bede om fogedrettens hjælp til at udsætte lejer. Skabelonen sikrer, at du har alle nødvendige oplysninger med, så du hurtigt og effektivt kan bede om fogedrettens hjælp til udsættelsen.

Vores skabelonen guider dig igennem relevante punkter i begæringen, så så du nemt og sikkert kan udfærdige udsættelsesbegæringen selv og til en brøkdel af prisen end hos en advokat.

Hvad koster det at indgive en udsættelsesbegæring til fogedretten?

Retsafgiften udgør kr. 300 og tillægsafgiften udgør kr. 400 (2021 sats). Du kan nemt beregne retsafgiften på domstolenes hjemmeside: domstol.dk

Hvad er et påkrav?

Et påkrav er en skrivelse til lejer om, at lejer f.eks. ikke har betalt sin husleje til tiden. Et påkrav kan også sendes, fordi lejer har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til lejekontrakten ved ikke at udvise god skik og orden i det lejede. Påkravet skal angive en frist for lejer til at ”rette sin adfærd ind” eller betale skyldig leje. Derudover skal påkravet oplyse lejer om, at hvis lejer ikke gør dette, vil erhvervslejemålet blive ophævet.

Hvad betyder ophævelse?

Ophævelse betyder, at lejer straks skal fraflytte erhvervslejemålet. Ophævelse sker som følge af, at lejer ikke har betalt husleje eller at lejer har misligholdt sine forpligtelser i henhold til erhvervslejekontrakten.

Hvad er forskellen på ophævelse og opsigelse?

Ved ophævelse skal lejer fraflytte erhvervslejemålet straks som følge af lejers misligholdelse af kontrakten. Lejer får ikke et varsel til at flytte.

Ved opsigelse får lejer et varsel til at flytte ud af erhvervslejemålet. Opsigelse sker ikke nødvendigvis som følge af lejers misligholdelse. Opsigelse kan f.eks. ske når udlejer selv ønsker at benytte det lejede, eller når ejendommen skal nedrives.

Hvem er fogedretten?

Fogedretten er en instans som udlejer kan rette henvendelse til, hvis lejer er blevet ophævet, og udlejer har brug for hjælp til at udsætte lejer af erhvervslejemålet.

Fogedretten er en underafdeling hos byretten. Fogedretten hjælper virksomheder eller privatpersoner med f.eks. at få lejere udsat af deres lejemål,og med at inddrive penge mv.

Hvilken fogedret skal udsættelsesbegæringen sendes til?

Udsættelsesbegæringen skal sendes til fogedretten i den retskreds, hvor lejemålet er.

Hvordan forløber en fogedsag?

Indlevering af udsættelsesbegæring

Fogedsagen starter, når udlejer indleverer udsættelsesbegæring til fogedretten. I udsættelsesbegæringen anmoder udlejer om fogedens bistand til at udsætte lejer af erhvervslejemålet, fordi lejer ikke har betalt sin husleje.

Forkyndelse

Når fogedretten har modtaget udsættelsesbegæringen og retsafgiften, sendes udsættelsesbegæringen til forkyndelse hos lejeren. Forkyndelse er et juridisk udtryk for, at lejer gøres bekendt med dokumentet. Dette gør fogedretten for at være sikker på, at lejer har modtaget dokumentet og er klar over indholdet.

Forkyndelse kan ske på forskellige måder. Normalt vil det foregå over telefon eller digitalt i e-boks. Forkyndelse kan også ske ved at en stævningsmand opsøger lejer. Retten kan som sidste udvej bede politiet om at finde lejer, hvis de andre metoder ikke har virket.

Udsættelse af lejer

Når sagen er blevet forkyndt for lejer vil fogeden gå videre med udsættelse af lejeren. Der kan ske udsættelse af lejer på to måder:

  1. Enten kan fogedretten indkalde til et møde i fogedretten, hvor sagen behandles.
  2. Ellers kan fogedretten iværksætte en udkørende fogedforretning med henblik på en fysisk udsættelse af lejer.

Hvis der har været indkaldt til møde i fogedretten, og lejer ikke fraflytter til den aftalte dato, vil udlejer efterfølgende kunne anmode om udkørende fogedforretning.

Udkørende fogedforretning

En udkørende fogedforretning betyder, at fogeden kommer fysisk ud og udsætter lejeren. Udlejer skal sørge for at rekvirere en låsesmed og et flyttefirma, som møder op ved lejemålet sammen med udlejer og fogeden.

Når låsesmeden har låst lejemålet op, skal du gennemgå lejemålet sammen med fogeden. Hvis fogeden mener, at betingelserne for at udsætte lejer er opfyldt, vil lejeren blive udsat af lejemålet. Låsesmeden vil herefter udskifte låsene, og flyttefirmaet vil tømme lejemålet. Alt af værdi pakkes ned og køres på politiets lager.

Det er vigtigt at du som udlejer møder op til den udkørende fogedforretning, ellers vil fogeden afvise sagen. Du skal være opmærksom på, at du som udlejer skal betale for kørsel for fogeden.

Omkostningerne

Udlejer skal ligge ud for alle omkostningerne der er forbundet med sagen (herunder f.eks. gebyr til fogedsagen, udgift til låsesmed og flyttemænd mv.). Udlejer kan herefter rette krav mod lejeren for at få dækning af omkostningerne. Dækning hos lejer kræver at lejer har penge til at betale. Hvis lejer ikke har penge til at betale omkostningerne, vil det betyde, at udlejer må bære omkostningerne.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Udsættelsesbegæringen indeholder
  1. Angivelse af lejer der skal udsættes
  2. Angivelse af erhvervslejemålet
  3. Beskrivelse af lejers misligholdelse
  4. Henvisning til udlejers påkrav
  5. Henvisning til udlejers ophævelsesskrivelse
  6. Angivelse af bilag