Tilføj til favoritter

Materialesamling

Lav hurtigt og sikkert en materialesamling på få minutter. En materialesamling er en samling af relevant retspraksis, lovforarbejder, litteratur m.v., som parterne vurderer, at dommerne ikke nødvendigvis vil inddrage i sagens bedømmelse på eget initiativ.

Skabelon til materialesamling i retssag eller voldgift

Her kan du nemt online lave og hente en forside og indholdsfortegnelse til en materialesamling i en retssag eller voldgiftssag.

Hvad er en materialesamling?

I mere indviklede og komplekse sager kan det være en stor fordel for sagens parter at udforme en materialesamling. En materialesamling er en samling af relevant retspraksis, lovforarbejder, litteratur m.v., som parterne vurderer, at dommerne ikke nødvendigvis vil inddrage i sagens bedømmelse på eget initiativ. Altså skal en materialesamling indeholde ekstra, særligt relevant materiale, der ikke nødvendigvis er det mest oplagte at inddrage for dommerne. Dette medfører samtidig, at en materialesamling altså ikke skal indeholde det for sagen mest oplagte materiale, idet dette forventes inddraget af dommerne som en del af den almindelige praksis på det givne retsområde.

En materialesamling muliggør altså, at parterne kan inddrage ekstra materiale i sagen, som muligvis kan understøtte deres respektive synspunkter endnu bedre end det allerede anvendte juridiske materiale. Derudover udgør en materialesamling en samling af henvisninger, som parternes advokater kan henvise til under deres procedure, således at deres argumenter bygger på et sagligt grundlag.

Digital og fysisk indlevering

En materialesamling skal både indleveres digitalt og fysisk til retten. Dette skal helst ske seneste en uge før hovedforhandlingen, således at dommerne kan nå at læse materialet igennem forud for selve hovedforhandlingens påbegyndelse. Den digitale indlevering sker på minretssag.dk, hvor den samlede fil uploades under ”Bilag” som dokumenttypen ”Ekstrakt m.v.”. Den fysiske indlevering sker derimod ved, at tre eller fem (hvis tre dommere deltager i hovedforhandlingen) eksemplarer af materialesamlingen indleveres til den pågældende ret. Det er et krav, at den digitale og fysiske version af materialesamlingen er helt ens.

Hvad skal materialesamlingen indeholde?

I tilfælde af at sagen omhandler flere adskilte juridiske spørgsmål, skal materialesamlingen og dens indholdsfortegnelse organiseres således, at det tydeligt fremgår hvilken praksis, litteratur, lovforarbejder m.v., der hører under hvilket spørgsmål.

Det anbefales, at parternes advokater udarbejder materialesamlingen i fællesskab. Dette sker dog sjældent i praksis, idet advokaterne ofte har særlige grunde til at ville udarbejde materialesamlingerne på egen hånd, herunder f.eks. ønsket om selv at have udarbejdet det materiale, der ligger til grund for deres respektive procedurer af taktiske grunde. Det skal fremgå af en materialesamling, om den er udfærdiget af parternes advokater i fællesskab eller alene.

En materialesamling indeholder som regel følgende elementer:

 1. En forside, der rummer
  •  Sagsnummer
  • Dato for hovedforhandlingen
  • Parternes navne
  • Advokaternes navne
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Relevant, gældende lovgivning samt forarbejderne hertil
 4. Relevant lovgivning, der ikke længere er gældende, eller som vil blive indført på sigt
 5. Relevant, international lovgivning
 6. Retspraksis fra danske domstole (som udgangspunkt fra Ugeskrift for Retsvæsen)
 7. Retspraksis fra udenlandske domstole
 8. Litteratur fra Danmark såvel som udlandet

Inddrages juridisk litteratur i materialesamlingen, skal følgende oplysninger angives

 • Bogens forfatter(e)
 • Bogens udgave (bør altid være den seneste udgave, som dog kan suppleres af ældre versioner af samme bog)
 • Bogens udgivelsesår
 • En kopi af bogens forside
 • Et for sagen relevant uddrag fra bogen

Det er desuden centralt at nævne, at der sjældent er brug for at inddrage ret mange domme i materialesamlingen, idet dommerne forventes at være bekendte med den for sagen relevante retspraksis. Altså vil det typisk kun være relevant at inddrage hele domme eller passager herfra, der i særlig grad understøtter parternes argumenter, herunder f.eks. i tilfælde af at der anføres argumenter, der afviger fra almen praksis. Derimod bør en materialesamling typisk indeholde oversigtslister over alle de for sagen relevante domme.

En materialesamling kan være omfattende, og det anbefales derfor, at det i dens margin med en lodret streg angives, hvilke dele af samlingen, der vil blive inddraget i proceduren under hovedforhandlingen. Herved kan dommerne på forhånd sætte sig ekstra godt ind i materialet fra disse passager.

Hvordan kan vi hos Dokumenter.dk hjælpe dig?

Hos Dokumenter.dk kan du selv udarbejde forside samt indholdsfortegnelse til en materialesamling, som skal bruges i en retssag. Du skal blot besvare 9 spørgsmål i vores brugervenlige dokumentguide, hvorefter dit dokument automatisk genereres. Det tager kun få minutter.

Det er nemt hurtigt og professionelt!

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Materialesamlingen indeholder
 1. Forside til materialesamlingen
 2. Indholdsfortegnelse til materialesamlingen
 3. Professionel opstilling
 4. Struktur i henhold til retternes krav