Tilføj til favoritter

Fremtidsfuldmagt

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti.

Online skabelon til fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, hvor du giver en eller flere navngivne personer – typisk dine nærmeste – en potentiel fuldmagt til at kunne varetage dine interesser i fremtiden, hvis du ikke selv er i stand til det. Fuldmagten underskrives med det samme.
Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en fremtidsfuldmagt. Vores guide sikrer, at du får en fremtidsfuldmagt med de fuldmagtsforhold, du ønsker, og som kan give dig ro for fremtiden – til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en skriftlig fuldmagt, som først træder i kraft, når den bliver sat i kraft af Familieretshuset og en læge. Fuldmagten kan derfor oprettes i dag, men først træde i kraft om mange år.

Opretter du fuldmagten i dag, har du tryghed for, at du ved hvem og i hvilket omfang, dine nærmeste må træffe beslutningerne for dig, hvis du bliver syg eller så dårlig, at du ikke længere selv kan.

Dine nærmeste skal altid orienteres og høres, inden fremtidsfuldmægtigen træffer væsentlige beslutninger for dig. Fremtidsfuldmagten udelukker derfor ikke din familie og ægtefælle fra at være en del af de vigtige beslutninger, hvis du har indsat en person, der ikke er en af dine nærmeste pårørende.

Kravet om fremtidsfuldmagt er stigende i dagens Danmark. Mange banker og offentlige institutioner kræver en digital officiel fuldmagt, hvis du selv bliver ude af stand til at varetage dine egne interesser.

Hvorfor skal du lave en fremtidsfuldmagt?

Om du er gift, enlig eller samlevende, kan du med fordel lave en fremtidsfuldmagt. Du skal lave en fremtidsfuldmagt for at sikre, at du selv vælger, hvem der skal træffe de vigtige beslutninger for dig om dine personlige forhold og din økonomi, når du ikke længere selv kan. Vi kan alle blive ramt af uheld og pludselig sygdom, og med en fremtidsfuldmagt har du givet dig selv og dine nærmeste de bedste forudsætninger for at komme godt på vej i en i forvejen vanskelig situation.

Hvad indeholder en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten indeholder en angivelse af de personer, du giver fuldmagt til.

Du kan indsætte én fremtidsfuldmægtig, flere sideordnede fremtidsfuldmægtige eller fremtidsfuldmægtige i prioriteret rækkefølge.

Du har også mulighed for at indsætte en person, der løbende skal føre tilsyn med dit regnskab.

Hvilke forhold er vigtige?

Der er flere praktiske og juridiske forhold, du skal tage stilling til, for at fremtidsfuldmagten bliver brugbar og får det for dig rigtige indhold. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til alle punkterne og overvejer, om der kan være andre forhold, du ønsker fremhævet.

Det er dig som fuldmagtsgiver, der bestemmer omfanget af fremtidsfuldmagten. Vores guide sikrer, at du nemt og sikkert får taget stilling til alle forhold.

Du vælger selv om, fuldmagten skal gælde for både dine personlige forhold og for dine økonomiske forhold, eller kun den ene af disse.

Fuldmagten indeholder som standard nedenstående fremtidige tilladelser:

Personlige forhold:

 • ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger og offentlige ydelser,
 • kunne påklage/anke og indbringe enhver afgørelse vedrørende dine personlige forhold, herunder udøve dine partsbeføjelser,
 • anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende din person, herunder om dine helbredsforhold,
 • fremkomme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg,
 • give samtykke til at behandle personoplysninger om dig,
 • give informeret samtykke til behandling,
 • meddele samtykke til anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer,
 • meddele samtykke til transplantation mv.

Økonomiske forhold

 • indgå retshandler og kontrakter af enhver art,
 • gennemføre bankforretninger af enhver art, herunder foretage hævninger og disponere over dine bankkonti ved bl.a. betalingskort, hævekort eller på anden måde,
 • indgå og anvende aftaler via netbank, telefonservice og lignende vedrørende dine konti,
 • disponere over bankboks, købe og sælge aktier og værdipapirer m.m.,
 • underskrive kontofuldmagt eller anden af bankens fuldmagtsstandarder,
 • inddrive dine udestående fordringer,
 • kunne ansøge om offentlige ydelser,
 • sørge for belåning af dine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, andelsbolig mv.
 • sælge din og din ægtefælles eksisterende fælles ejerbolig og købe en mindre/billigere ejerbolig, som du og din ægtefælle kan bo i, eller som din ægtefælle kan bo i, hvis du kommer på plejehjem,
 • indgå aftale om leje af bolig eller opsigelse af din lejebolig,
 • kvittere for enhver betaling eller anden indtægt, der måtte tilkomme dig,
 • repræsentere dig i døds-, konkurs- og andre boer.

Hvem skal jeg indsætte som fremtidsfuldmægtig?

Den eller de personer, du indsætter som fremtidsfuldmægtig(e), skal være personer, du har fuld tillid til. Du overlader alle væsentlige beslutninger til denne eller disse personer, og det er derfor vigtigt, at du er tryg ved dels, at personen får adgang til dine helt personlige forhold, f.eks. dine helbredsoplysninger og dels, at du mener, at personen er kompetent til opgaven.

Typisk indsættes ægtefælle eller samlever som den primære fremtidsfuldmægtig. Dernæst børn – enten sideordnet eller enkeltvis i prioriteret rækkefølge.

Det er en fordel, hvis du indsætter flere potentielle fremtidsfuldmægtige. Fuldmagten skal forhåbentlig ligge i dvale i mange år, og der kan derfor være en eller flere af dine fremtidsfuldmægtige, der ikke selv kan eller ønsker at varetage dine interesser.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt bliver oprettet i tre trin.

 1. Dokumenter.dk’s intelligente guide vejleder dig igennem oprettelse af dokumentet. Når du har gennemgået guiden, får du det færdige dokument klar til de to næste trin, som er:
 2. Fremtidsfuldmagten skal derefter indtastes i tinglysningsrettens system og underskrives digitalt med NemID via tinglysning.dk (se guide til tinglysning af fremtidsfuldmagt).
 3. For at blive gyldig skal fremtidsfuldmagten efterfølgende bekræftes for en notar ved personligt fremmøde.

En notar er ansat hos domstolene. Notaren træffes ved skifteretten. Skifteretten er den afdeling hos domstolene, som behandler familie- og arveretlige spørgsmål og dødsboer. Du finder frem til, hvilken skifteret du er tilknyttet, via www.domstol.dk under ”find min retskreds”.

Notarens opgave er at sikre, at du er habil og ved ”dine sansers fulde brug” til at kunne underskrive fremtidsfuldmagten.

Notaren opkræver et gebyr på DKK 300 for sin påtegning af fremtidsfuldmagten.

Notaren bekræfter fremtidsfuldmagten og din underskrifts gyldighed ved sin påtegning. Når fremtidsfuldmagten er notarpåtegnet, opbevares den i Fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil den eventuelt bliver sat i kraft.

Først når fremtidsfuldmagten sættes i kraft, bliver den offentligt tilgængelig.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har NemID?

Hvis du er fritaget fra digital post og ikke har et NemID, kan fuldmagten udskrives og medbringes til det nærmeste Familieretshus, og du underskriver den fysisk dér.

Har du ikke NemID, skal fremtidsfuldmagten ikke underskrives elektronisk.

Der betales ikke et gebyr ved fysisk underskrift hos Familieretshuset, og dokumentet skal ikke efterfølgende vedkendes overfor en notar.

Når fremtidsfuldmagten er underskrevet, sørger Familieretshuset for, at fuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Kan jeg ændre en fremtidsfuldmagt?

Ja, en fremtidsfuldmagt kan godt ændres. Det koster dog et nyt gebyr til notaren på DKK 300.

For at undgå at skulle ændre fremtidsfuldmagten løbende, hvis din fremtidsfuldmægtig ikke længere vil kunne varetage dine interesser, bør du indsætte flere alternative fremtidsfuldmægtige – enten sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.

Skal en fremtidsfuldmagt ændres, skal det ske ved oprettelse af en ny fremtidsfuldmagt. Du kan bruge den fuldmagt, du tidligere har lavet hos Dokumenter.dk, og rette den til.

Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt er sædvanligvis underskrevet af parterne selv og træder i kraft ved underskriften. En fremtidsfuldmagt træder derimod først i kraft, når det bliver aktuelt – dvs. hvis du bliver syg eller så dårlig, at du ikke selv kan varetage dine egne interesser.

En fremtidsfuldmagt der er trådt i kraft, ligger tilgængelig elektronisk og offentligt ved Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det gør det nemmere at tilgå fuldmagten for de instanser, dine fremtidsfuldmægtige har behov for at kommunikere og varetage dine interesser med. Fremtidsfuldmagten er notarpåtegnet, hvilket mindsker risikoen for, at der kan gøres indsigelser mod, om fuldmagten er gyldigt oprettet.

Med en generalfuldmagt er det den originale fuldmagt, der er gyldig. Det vil derfor være nødvendigt, at din fuldmagtshaver har fuldmagten fysisk på sig for at kunne dokumentere sin berettigelse til at handle på dine vegne.

Hvordan træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når der anmodes om det. Anmodningen sendes til Familieretshuset og kan indgives af dig selv eller af din/dine fremtidsfuldmægtig(e). Sammen med anmodningen skal der udfyldes en særlig lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand. Lægeerklæringen kan indhentes af din egen læge, plejehjemslægen eller lign.

For at lægen kan udstede en lægeerklæring om din person, skal du enten møde op til konsultation hos lægen, sammen med din fuldmægtig, eller du kan give din fuldmægtig en specifik fuldmagt eller samtykke til, at fuldmægtigen må indhente en lægeerklæring. Alternativt kan du og fuldmægtigen sammen underskrive en erklæring om, at I ønsker en lægeerklæring om din tilstand.

Der betales et gebyr til Familieretshuset for at få behandlet anmodningen om ikrafttrædelse på DKK 1.010 (2021-niveau). Gebyret tilbagebetales ikke.

Hvornår er det for sent at lave en fremtidsfuldmagt?

Hvis fuldmagtsgiver allerede har så fremskreden en demens eller Alzheimers, og ikke længere fuldt ud er i stand til at varetage sine egne interesse, så er det for sent at lave en fremtidsfuldmagt. I de situationer må man iværksætte et værgemål.

Et værgemål er sædvanligvis en tidsmæssigt lang proces, hvor en læge og Familieretshuset skal vurdere om en person opfylder kravene herfor og ikke længere kan varetage sine egne interesser. Hensigten med fremtidsfuldmagten er, at den ligger klar til brug, hvis situationen opstår og den kan væsentligt hurtigere sættes i kraft i forhold til et værgemål.

Derfor er en fremtidsfuldmagt rettidig omhu.

Er situationen så fremskreden, at fremtidsfuldmagten i realiteten skal sættes i kraft allerede ved underskriften, men er fuldmagtsgiver endnu i stand til at underskrive og varetage sine egne interesser, så skal der i stedet laves en generalfuldmagt (vedvarende fuldmagt). Fuldmagten skal underskrives af enten vitterlighedsvidner eller notar, som er uvildige personer der kan bekræfte fuldmagtsgivers evne til at skrive under. Vitterlighedsvidner må ikke være nærstående eller personer med en personlig interesse i dokumentet. Ægtefælle, børn, svigerbørn og samlever kan derfor ikke underskrive til vitterlighed.

Hvis fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at underskrive, er eneste mulighed herefter en værgemålssag.

Fremtidsfuldmagten er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed. Mette er specialist i familie- og arveret og beskæftiger sig dagligt med rådgivning af privatpersoner, herunder særligt udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og fuldmagtsforhold. Mette er tillige erfaren partsrepræsentant i Familieretshuset og fører som advokat retssager ved de civile domstole.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Fremtidsfuldmagten indeholder
 1. Angivelse af fuldmagtsgiver
 2. Angivelse af de(n) fuldmægtige
 3. Klausul om ikrafttræden
 4. Valg af de personlige forhold, der gives fuldmagt til
 5. Valg af de økonomiske forhold, der gives fuldmagt til
 6. Dispositionsret
 7. Klausul om ophør, ændring og tilbagekaldelse
 8. Dokumentet klar til indtastning i Tinglysningen