Tilføj til favoritter

Fremtidsfuldmagt

Lav sikkert og trygt din fremtidsfuldmagt på få minutter. Fremtidsfuldmagten anvendes som branchestandard af medlemmer af Danske Advokater

En fremtidsfuldmagt er personlig. Er I gift eller samlevende anbefaler vi, at I opretter hver jeres fremtidsfuldmagt. Processen er enkel og intuitiv

Online skabelon til fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en personlig fuldmagt, hvor du giver en eller flere navngivne personer – typisk dine nærmeste – en fuldmagt til at kunne varetage dine personlige forhold og økonomiske interesser i fremtiden, hvis du ikke selv er i stand til det. En fremtidsfuldmagt sikrer dig og dine nære ro og klare rammer til at håndtere svære livssituationer.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en fremtidsfuldmagt på få minutter. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til direkte download af din fremtidsfuldmagt.

Din fremtidsfuldmagt skal efterfølgende tinglyses online og underskrives fysisk hos en notar. Læs hvordan du gør i artiklen nedenfor.

Vores platform guider dig hele vejen.

En fremtidsfuldmagt er rettidig omhu og giver ro og tryghed i familien

Start guide til fremtidsfuldmagt

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt bliver oprettet i tre trin.

 1. Vores guide vejleder dig sikkert igennem oprettelse af din fremtidsfuldmagt på Dokumenter.dk
 2. Fremtidsfuldmagten skal du derefter selv indtaste i tinglysningsrettens system og underskrive digitalt med MitID via tinglysning.dk (se gratis guide).
 3. Fremtidsfuldmagten skal du efterfølgende bekræfte for en notar ved personligt og fysisk fremmøde i skifteretten.

Når alle tre trin er fulgt, er din fremtidsfuldmagten gyldig og officielt registreret i fremtidsfuldmagtsregistreret.

Notarens opgave er at sikre, at du er habil og ved ”dine sansers fulde brug,” når du underskriver fremtidsfuldmagten.

Notaren træffes ved skifteretten. Skifteretten er den afdeling hos domstolene, som behandler familie- og arveretlige spørgsmål og dødsboer. Du finder frem til, hvilken skifteret du er tilknyttet, via www.domstol.dk under ”find min retskreds”.

Notaren bekræfter fremtidsfuldmagten og din underskrifts gyldighed ved sin påtegning. Notaren opkræver et gebyr på DKK 300 for sin påtegning af fremtidsfuldmagten.

Når fremtidsfuldmagten er notarpåtegnet, opbevares den i Fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil den eventuelt bliver sat i kraft.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en skriftlig fuldmagt, som først træder i kraft, når den bliver sat i kraft af Familieretshuset og en læge. Fuldmagten kan derfor oprettes idag, men reelt først træde i kraft om mange år.

Generelt er kravet om fremtidsfuldmagt stigende i dagens Danmark. Mange banker og offentlige institutioner kræver en officiel fuldmagt, hvis du på et tidspunkt bliver syg eller så dårlig, at du er ude af stand til at varetage dine egne interesser.

Opretter du fuldmagten i dag, bestemmer du selv, hvem der må træffe beslutninger for dig, når du ikke længere selv kan tage vare på dig selv.

Ligeledes får du mulighed for at downloade en gratis og brugervenlig guide til din efterfølgende personlige registrering af fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk.

Hvorfor skal du lave en fremtidsfuldmagt?

Du skal lave en fremtidsfuldmagt for at sikre, at du selv vælger, hvem der skal træffe de vigtige beslutninger for dig om dine personlige forhold og din økonomi, når du ikke længere selv kan.

Vi kan alle blive ramt af uheld og pludselig sygdom. Med en fremtidsfuldmagt giver du dig selv og dine nærmeste pårørende de de rette forudsætninger for at kunne varetage dine interesser bedst muligt i en vanskelig situation.

En fremtidsfuldmagt  udgør sammen med et testamente de to vigtigste privatretlige dokumenter, alle bør sikre sig er på plads i rette tid. De sikrer ro, tryghed og forudsigelighed for dig og dine pårørende.

Hvad indeholder en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten indeholder en angivelse af de personer, du giver fuldmagt til.

Du kan indsætte én fremtidsfuldmægtig, flere sideordnede fremtidsfuldmægtige eller fremtidsfuldmægtige i prioriteret rækkefølge.

Du har også mulighed for at indsætte en person, der løbende skal føre tilsyn med dit regnskab.

Hvilke forhold er vigtige?

Det er dig som fuldmagtsgiver, der bestemmer omfanget af fremtidsfuldmagten.

Du vælger selv om, fuldmagten skal gælde for både dine personlige forhold og for dine økonomiske forhold, eller kun den ene af disse. Vores guide sikrer, at du nemt og sikkert får taget stilling til alle relevante forhold.

En fremtidsfuldmagt fra Dokumenter.dk indeholder som standard nedenstående fremtidige tilladelser:

Personlige forhold:

 • At kunne ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger og offentlige ydelser
 • At kunne påklage/anke og indbringe enhver afgørelse vedrørende dine personlige forhold, herunder udøve dine partsbeføjelser
 • At kunne anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende din person, herunder om dine helbredsforhold
 • At kunne fremkomme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg
 • At kunne give samtykke til at behandle personoplysninger om dig
 • At kunne give informeret samtykke til behandling
 • At kunne meddele samtykke til anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer
 • At kunne meddele samtykke til transplantation mv.

Økonomiske forhold

 • At kunne indgå retshandler og kontrakter af enhver art
 • At kunne gennemføre bankforretninger af enhver art, herunder foretage hævninger og disponere over dine bankkonti ved bl.a. betalingskort, hævekort eller på anden måde
 • At kunne indgå og anvende aftaler via netbank, telefonservice og lignende vedrørende dine konti
 • At kunne disponere over bankboks, købe og sælge aktier og værdipapirer m.m.
 • At kunne underskrive kontofuldmagt eller anden af bankens fuldmagtsstandarder
 • At kunne inddrive dine udestående fordringer
 • At kunne ansøge om offentlige ydelser
 • At kunne sørge for belåning af dine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, andelsbolig mv.
 • At kunne sælge din og din ægtefælles eksisterende fælles ejerbolig og købe en mindre/billigere ejerbolig, som du og din ægtefælle kan bo i, eller som din ægtefælle kan bo i, hvis du kommer på plejehjem
 • At kunne indgå aftale om leje af bolig eller opsigelse af din lejebolig
 • At kunne kvittere for enhver betaling eller anden indtægt, der måtte tilkomme dig
 • At kunne repræsentere dig i døds-, konkurs- og andre boer

Hvem skal jeg indsætte som fremtidsfuldmægtig?

Den eller de personer, du indsætter som fremtidsfuldmægtig(e), skal være personer, du har fuld tillid til.

Da du overlader alle væsentlige beslutninger til denne eller disse personer, er det vigtigt, at du er tryg ved, at personen får adgang til alle dine personlige forhold, herunder dine helbredsoplysninger.

Ligeledes er det afgørende, at du mener, at personen er kompetent til opgaven, og vil træffe de beslutninger, som tjener dine samlede interesser bedst muligt.

Det er en fordel at indsætte flere fremtidsfuldmægtige. Det er sædvanligt at indsætte eksempelvis ægtefælle eller samlever, som den primære fremtidsfuldmægtig. Dernæst børn – enten sideordnet eller enkeltvis i prioriteret rækkefølge:

Eksempel: To ægtefæller indsætter hinanden som respektive primære fremtidsfuldmægtige og deres fælles børn, som sekundære fremtidsfuldmægtige i sideordnet rækkefølge. Den ene ægtefælle falder efterfølgende bort, eller er på et senere tidspunkt ikke selv istand til at varetage fuldmagten. Da de fælles børn allerede er registeret, som sekundære fremtidsfuldmægtige i Fremtidsfuldmagtsregistret, tilfalder fuldmagten til at kunne varetage den efterladte forældres interesser automatisk de fælles børn, uden at der skal oprettes en ny fremtidsfuldmagt. 

Bemærk! Når du indtaster fuldmagtshaverene på www.tinglysning.dk har alle fuldmagtshavere samme betegnelse i tinglysningens system. Det vil sige, at både den primære fuldmagtshaver og sekundære fuldmagtshaver skal indtastes under “Fuldmagtshaver”. Her er det blot vigtigt, at de indtastes i den ønskede rækkefølge.

Sædvanligvis indtastes den primære fuldmagtshaver først og derefter den eller de sekundære fuldmagtshavere.

Hvordan registrerer jeg fremtidsfuldmagten?

Når du har gennemført guiden til fremtidsfuldmagten modtager du fremtidsfuldmagten som word-dokument. Herefter skal du indtaste fremtidsfuldmagten i tinglysningssystemet på www.tinglysning.dk.

Vær særligt opmærksom på, at du skal indtaste både dit eget og fuldmagtshavernes fulde navn og CPR-nr. i tinglysningen.

Det er vigtigt, at CPR-nr. IKKE fremgår af selve fremtidsfuldmagten, men KUN indtastes på www.tinglysning.dk under fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver.

Har Fuldmagtshaver ikke et dansk CPR-nr. kan Fuldmagtshaver ikke indtastes direkte i Tinglysningens system. I disse tilfælde, er det nok at Fuldmagtshaver fremgår af teksten til fuldmagten.

Vores gratis guide viser dig, hvordan du gør.

Når fremtidsfuldmagten er indtastet i Tinglysningen og underskrevet digitalt, er det et gyldighedskrav, at en notar efterfølgende påtegner fremtidsfuldmagten.

Registrering hos notaren sker ved fysisk fremmøde ved skifteretten tilhørende din bopæl (se www.domstol.dk).

Skifteretten registrerer og gemmer herefter automatisk fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvordan træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når der anmodes om det. Anmodningen sendes til Familieretshuset og kan indgives af dig selv eller af din/dine fremtidsfuldmægtig(e). Sammen med anmodningen skal der udfyldes en særlig lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand. Lægeerklæringen kan indhentes af din egen læge, plejehjemslægen eller lign.

For at lægen kan udstede en lægeerklæring om din person, skal du enten møde op til konsultation hos lægen, sammen med din fuldmægtig, eller du kan give din fuldmægtig en specifik fuldmagt eller samtykke til, at fuldmægtigen må indhente en lægeerklæring. Alternativt kan du og fuldmægtigen sammen underskrive en erklæring om, at I ønsker en lægeerklæring om din tilstand.

Der betales et gebyr til Familieretshuset for at få behandlet anmodningen om ikrafttrædelse. Fremtidsfuldmagten bliver offentligt tilgængelig, når den sættes i kraft.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har MitID?

Hvis du er fritaget fra digital post og ikke har et MitID, kan fuldmagten udskrives og medbringes til det nærmeste Familieretshus, og du underskriver den fysisk dér.

Der betales ikke et gebyr ved fysisk underskrift hos Familieretshuset, og dokumentet skal ikke efterfølgende vedkendes overfor en notar.

Når fremtidsfuldmagten er underskrevet, sørger Familieretshuset for, at fuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Kan jeg ændre en fremtidsfuldmagt?

Ja. En fremtidsfuldmagt kan godt ændres. Hvis du ønsker at ændre din fremtidsfuldmagt, skal det ske ved oprettelse af en ny fremtidsfuldmagt.

For at undgå at skulle ændre fremtidsfuldmagten løbende (hvis din fremtidsfuldmægtig eksempelvis ikke længere vil kunne varetage dine interesser) bør du indsætte flere alternative fremtidsfuldmægtige – enten sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.

Hvornår er det for sent at lave en fremtidsfuldmagt?

Hvis fuldmagtsgiver allerede har så fremskreden en demens eller Alzheimers, og ikke længere fuldt ud er i stand til at varetage sine egne interesse, så er det for sent at lave en fremtidsfuldmagt. I de situationer må man iværksætte et værgemål.

Et værgemål er sædvanligvis en tidsmæssigt lang proces, hvor en læge og Familieretshuset skal vurdere om en person opfylder kravene herfor og ikke længere kan varetage sine egne interesser. Hensigten med fremtidsfuldmagten er, at den ligger klar til brug, hvis situationen opstår og den kan væsentligt hurtigere sættes i kraft i forhold til et værgemål.

Derfor er en fremtidsfuldmagt rettidig omhu.

Er situationen så fremskreden, at fremtidsfuldmagten i realiteten skal sættes i kraft allerede ved underskriften, men er fuldmagtsgiver endnu i stand til at underskrive og varetage sine egne interesser, så skal der i stedet laves en Generalfuldmagt (vedvarende fuldmagt).

Fuldmagten skal underskrives af enten vitterlighedsvidner eller notar, som er uvildige personer der kan bekræfte fuldmagtsgivers evne til at skrive under. Vitterlighedsvidner må ikke være nærstående eller personer med en personlig interesse i dokumentet. Ægtefælle, børn, svigerbørn og samlever kan derfor ikke underskrive til vitterlighed.

Hvis fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at underskrive, er eneste mulighed herefter en værgemålssag.

Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt?

En vedvarende fuldmagt er en fuldmagt der træder i kraft med det samme – og det er det fysiske underskrevne dokument, der er dokumentation for fuldmagten.

Den person, der er givet fuldmagt til i en vedvarende fuldmagt, skal derfor have fuldmagten fysisk med sig, når fuldmægtigen skal handle på fuldmagtsgivers vegne.

Derfor, er der alene mulighed for at indsætte én person i den vedvarende fuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er en digitalt registreret fuldmagt, som først træder i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage sine egne interesser.

Den eller de (efterfølgende) personer, der er indsat i fremtidsfuldmagten er legitimeret digitalt, når fuldmagten er trådt i kraft. Selve fremtidsfuldmagten ligger offentligt tilgængeligt, når den er sat i kraft.

Derfor, er det muligt at sætte flere subsidiære /sideordnet fuldmægtige ind i fremtidsfuldmagten.

En generalfuldmagt er sædvanligvis underskrevet af parterne selv og træder i kraft ved underskriften. En fremtidsfuldmagt træder derimod først i kraft, når det bliver aktuelt, dvs. hvis du bliver syg eller så dårlig, at du ikke selv kan varetage dine egne interesser.

En fremtidsfuldmagt der er trådt i kraft, ligger tilgængelig elektronisk og offentligt ved Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det gør det nemmere at tilgå fuldmagten for de instanser, dine fremtidsfuldmægtige har behov for at kommunikere og varetage dine interesser med.

Fremtidsfuldmagten er notarpåtegnet, hvilket mindsker risikoen for, at der kan gøres indsigelser mod, om fuldmagten er gyldigt oprettet.

Med en generalfuldmagt er det den originale fuldmagt, der er gyldig. Det vil derfor være nødvendigt, at din fuldmagtshaver har fuldmagten fysisk på sig for at kunne dokumentere sin berettigelse til at handle på dine vegne.

Hvem har lavet fremtidsfuldmagten?

Fremtidsfuldmagten er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed. Mette er specialist i familie- og arveret og beskæftiger sig dagligt med rådgivning af privatpersoner, herunder særligt udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og fuldmagtsforhold. Mette er tillige erfaren partsrepræsentant i Familieretshuset og fører som advokat retssager ved de civile domstole.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
En fremtidsfuldmagt er rettidig omhu og giver ro og tryghed i familien. Vi klarede det nemt og sikkert selv på Dokumenter.dk, som jeg varmt kan anbefale til andre Bengt Burg, Radio og Tv-vært
+18 år Vi har været online
+40.000 Private kunder
+2.000 Advokater og revisorer bruger os
Fremtidsfuldmagten indeholder
 1. Angivelse af fuldmagtsgiver
 2. Angivelse af de(n) fuldmægtige
 3. Klausul om ikrafttræden
 4. Valg af de personlige forhold, der gives fuldmagt til
 5. Valg af de økonomiske forhold, der gives fuldmagt til
 6. Dispositionsret
 7. Klausul om ophør, ændring og tilbagekaldelse
 8. Dokumentet klar til indtastning i Tinglysningen