Tilføj til favoritter

Ansættelseskontrakt til funktionær | Contract of Employment

Lav hurtigt og sikkert en ansættelseskontrakt på få minutter. En ansættelseskontrakt er det dokument, som bekræfter vilkårene for en ansættelsesaftale, som indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder.

Online skabelon til ansættelseskontrakt til funktionær

En ansættelseskontrakt fastlægger vilkårene for en ansættelsesaftale. Hos Dokumenter.dk kan du med denne intelligente skabelon nemt og sikkert lave ansættelseskontrakter til både funktionærer og ikke-funktionærer på dansk og engelsk.

Vores brugervenlige guide sikrer, at du får en ansættelseskontrakt, der indeholder alle vigtige ansættelsesvilkår uden involvering af en advokat.

Den professionelle skabelon til ansættelseskontrakt benyttes som branchestandard af medlemmer af Danske Advokater.

Vores platform guider dig hele vejen.

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er det dokument, som bekræfter vilkårene for en ansættelsesaftale, som indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder.

Det kan være vilkår om stillingens indhold, størrelsen af den aftalte løn, bonus, antallet af arbejdstimer, pensionsordning og andre forhold, som er aftalt mellem parterne.

Dokumenter.dk hjælper dig til nemt, hurtigt og professionelt at udarbejde en ansættelseskontrakt til funktionæransatte. Ansættelseskontrakten bliver nøjagtigt udarbejdet til at opfylde dine ønsker og behov og Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene.

Skal du lave en ansættelseskontrakt?

Ja. Som arbejdsgiver har du pligt til at lave en ansættelseskontrakt, hvis du indgår en ansættelsesaftale med en varighed på mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger.

Ved beregningen af den gennemsnitlige arbejdstid medregnes arbejdstid hos alle arbejdsgivere, der udgør eller tilhører samme virksomhed, koncern eller enhed.

Pligten til at udarbejde en ansættelseskontrakt gælder også, hvis du indgår en ansættelsesaftale med en medarbejder, hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse.

Denne pligt følger af lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (”ansættelsesbevisloven”).

Hvad er ansættelsesbevisloven?

Ansættelsesbevisloven er den lov, der fastlægger, i hvilke situationer, arbejdsgiver har pligt til at lave en ansættelseskontrakt. Ansættelsesbevisloven fastlægger hvilke oplysninger, der som minimum skal fremgå af en ansættelseskontrakt. Ansættelsesbevisloven indeholder desuden visse minimumsrettigheder, som alle medarbejdere er omfattet af.

Ansættelseskontrakten sikrer både arbejdsgiver og ansat, at der er klarhed over de vilkår, som kommer til at gælde for ansættelsesforholdet. Det giver tryghed for begge parter, og du undgår unødvendige tvister, dyre advokatomkostninger og risiko for dårligt omdømme.

De fleste oplysninger, som du har pligt til skriftligt at bekræfte overfor en medarbejder, skal foreligge senest 7 kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Visse oplysninger behøver dog ikke at foreligge skriftligt før en måned efter, at medarbejderen er tiltrådt sin stilling. Dette kan du få overblikket over i skemaet nedenfor.

Hvis man som arbejdsgiver ikke overholder sine forpligtelser ifølge ansættelsesbevisloven, er der i loven hjemmel til at medarbejderen kan rejse krav om godtgørelse.

Hvilke oplysninger skal ifølge ansættelsesbevisloven fremgå af en ansættelseskontrakt?

Ansættelsesbevislovens krav og frist for overholdelse af oplysningspligten

Nr. Oplysning Frist fra tiltrædelsen
1 Navn og adresse på parterne 7 dage
2 Arbejdsstedets beliggenhed 7 dage
3 Arbejdets art eller angivelse af fx titel eller jobkategori 7 dage
4 Tiltrædelsesdatoen 7 dage
5 Fratrædelsesdato hvis tidsbegrænset ansættelse 7 dage
6 Eventuelle vilkår om prøvetid og varigheden heraf 7 dage
7 Løn og pensionsordning mv. 7 dage
8 Ferierettigheder og andet fravær med løn, som medarbejderen har ret til 1 måned
9 Varigheden af parternes opsigelsesvarsler 1 måned
10 Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid, eventuelle ordninger om overarbejde og vagtændringer 7 dage
11 Særlige forhold om helt eller overvejende uforudsigelige arbejdsmønstre 7 dage
12 Medarbejderens eventuelle ret til efteruddannelse 1 måned
13 Angivelse af eventuelt gældende overenskomst 1 måned
14 Identiteten på socialsikringsinstitutioner, som modtager bidrag fra arbejdsgiveren som et led i ansættelsesforholdet 1 måned

Skal der gælde der andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet – f.eks. at medarbejderen skal være omfattet af en konkurrencebegrænsende klausul – skal dette også fremgå af ansættelseskontrakten.

Loven opstiller yderligere oplysningskrav i forhold til vikaransatte og i forhold til medarbejdere, som skal udstationeres.

Dokumenter.dk anbefaler, at ansættelseskontrakten altid bør foreligge i underskrevet stand, inden medarbejderen tiltræder stillingen. Når de vilkår, der skal gælde, er underskrevet og aftalt skriftligt, undgår du, at der opstår uenighed om, hvilke vilkår, der er aftalt. Det giver tryghed for begge parter, og arbejdsgiver undgår unødvendige tvister og dyre advokatomkostninger.

Det er væsentligt, at ansættelseskontrakten nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen.

Ændres ansættelsesvilkårene for en medarbejder, der allerede er ansat, skal medarbejderen have en ny ansættelseskontrakt eller et tillæg til sin eksisterende ansættelseskontrakt senest på den dato, hvor ændringen eller ændringerne træder i kraft.

Hvordan laver du en ansættelseskontrakt?

Dokumenter.dks skabelon guider dig sikkert gennem alle spørgsmålene. Du får mulighed for at tage stilling til alle de vilkår, der – afhængigt af stillingskategori – kan være relevante, når du skal udarbejde en ansættelseskontrakt til en ny medarbejder eller til en allerede ansat medarbejder, hvor vilkårene for ansættelsen skal ændres.

Vores ansættelseskontrakt er ajourført og opfylder kravene i den ansættelsesbevislov, som trådte i kraft den 1. juli 2023.

Der er ikke krav om, at der til medarbejdere, som er ansat før den 1. juli 2023, og som har en ansættelseskontrakt, der opfylder de betingelser, som fulgte af den hidtil gældende ansættelsesbevislov, skal udarbejdes en ny ansættelseskontrakt eller et tillæg hertil, som opfylder de betingelser, der gælder fra den 1. juli 2023.

Men medarbejdere, som er ansat før den 1. juli 2023, kan anmode om at få en ny ansættelseskontrakt eller et tillæg til deres eksisterende kontrakt, som opfylder kravene i den ansættelsesbevislov, som trådte i kraft den 1. juli 2023, og anmodningen skal i så fald efterkommes senest indenfor 8 uger, efter at den er fremsat.

Alle medarbejdere – uanset ansættelsestidspunkt – er dog omfattet af de minimumsrettigheder, som følger af ansættelsesbevisloven efter den 1. juli 2023. En af minimumsrettighederne er, at der gælder restriktioner for i hvilken udstrækning, du som arbejdsgiver må forbyde dine medarbejdere at have en sideløbende beskæftigelse samtidig med ansættelsen i din virksomhed. Du kan læse mere om minimumsrettighederne umiddelbart nedenfor.

Minimumsrettigheder ifølge ansættelsesbevisloven

Fra den 1. juli 2023 er alle ansatte omfattet af de nedenfor beskrevne såkaldte minimumsrettigheder, og det gælder både medarbejdere, som er ansat før og efter den 1. juli 2023.

De minimumsrettigheder, som kan have betydning for medarbejdere, som er omfattet af funktionærloven, er følgende:

Sideløbende beskæftigelse

Hovedreglen efter ansættelsesbevisloven er, at man som arbejdsgiver skal acceptere, at en medarbejder påtager sig sideløbende beskæftigelse samtidig med sin ansættelse forudsat, at medarbejderen fortsat kan overholde den arbejdstid, der er aftalt med arbejdsgiveren.

Ovenstående gælder dog ikke, hvis man som arbejdsgiver har en saglig begrundelse for at afvise medarbejderens sideløbende beskæftigelse ud fra hensynet til at beskytte forretningshemmeligheder, interessekonflikter eller hensyn til sundhed, sikkerhed eller integriteten i den offentlige forvaltning.

Medarbejdere med et overvejende eller helt uforudsigeligt arbejdsmønster

Der gælder i ansættelsesbevisloven særlige beskyttelsesregler for medarbejdere med arbejdsmønster, som er overvejende eller helt uforudsigeligt. Her følger det af ansættelsesbevisloven, at hvis medarbejderen forudsættes at have pligt til at give fremmøde, skal dette ske indenfor forudbestemte referencetimer og -dage, og det er samtidig et krav, at medarbejderen varsles på arbejde med respekt af det varsel, som følger af ansættelsesaftalen.

Det følger yderligere af ansættelsesbevisloven, at hvis arbejdsgiveren aflyser en arbejdsopgave efter udløbet af en rimelig frist, skal medarbejderen have kompensation herfor.

Ret til at bede om mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår

Medarbejdere har efter udløbet af en eventuelt aftalt prøvetid og efter, at de har været ansat i 6 måneder ret til, hvis en sådan arbejdsform eksisterer på arbejdspladsen, at bede om tryggere og mere forudsigelige arbejdsvilkår, hvis en sådan ansættelsesform findes hos arbejdsgiveren.

Medarbejdere, som kan tilkaldes

Har man som arbejdsgiver i mere end 3 måneder haft en medarbejder, som man kan tilkalde, følger det af ansættelsesbevisloven, at med mindre, man kan godtgøre, at medarbejderen ikke er ansat til at arbejde et bestemt antal timer som minimum, anses parterne for at have indgået en ansættelsesaftale om, at medarbejderen skal arbejde det antal timer, som medarbejderen har arbejdet de seneste 4 uger.

Obligatorisk uddannelse

Hvis arbejdsgiveren i henhold til EU-retten, dansk lovgivning eller kollektiv overenskomst er forpligtet til at tilbyde en medarbejder uddannelse, følger det også af ansættelsesbevislovens minimumsrettigheder, at uddannelsen skal gennemføres vederlagsfrit for medarbejderen. Det er samtidig et krav, at uddannelsestiden regnes med i medarbejderens arbejdstid og at den i den udstrækning, det er muligt skal gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid.

Er det tilstrækkeligt, hvis kontrakten blot opfylder kravene i ansættelsesbevisloven?

Det er vores erfaring, at en ansættelseskontrakt, som alene opfylder kravene i ansættelsesbevisloven, sjældent vil være tilstrækkelig og dækkende i forhold til de vilkår, som skal gælde for ansættelsesforholdet.

Eksempel:

 1. Hvis du gerne vil sikre dig, at der i ansættelsesaftalen med en funktionær skal aftales prøvetid eller, at medarbejderen skal kunne opsiges efter funktionærlovens 120 sygedages regel, kræver dette efter funktionærloven en skriftlig aftale herom.
 2. Det er vigtigt for dig, idet medarbejderen vil få en tæt kontakt til dine vigtigste kunder, at medarbejderen i en periode efter sin fratrædelse skal være underlagt en kundeklausul. Dette kræver en skriftlig aftale, som i øvrigt skal være i overensstemmelse med reglerne i ansættelsesklausulloven.

Derfor vælger du at indarbejde et vilkår herom i ansættelseskontrakten på grundlag af de valgmuligheder, som vores intelligente skabelon giver dig.

Vi anbefaler derfor, at du laver en ansættelseskontrakt, som tager højde for alle relevante forhold.

Hvilke forhold tages der højde for i funktionæransættelseskontrakten?

Vores skabelon til ansættelseskontrakten er tilpasset til, at den medarbejder, du ansætter, er:

 • Funktionær
 • Fastansat
 • Tidsbegrænset ansat – f.eks. som barselsvikar
 • På fast månedsløn
 • På variabel løn, herunder provision
 • Ansat med en konkurrence- og/eller kundeklausul
 • Ansat uden en konkurrence- og/eller kundeklausul

Ansættelseskontrakten guider dig igennem stillingtagen til:

 • Stillingsindhold
 • Arbejdssted
 • Referenceforhold
 • Aflønning
 • Pensionsordning
 • Din kommende medarbejders loyalitets- og tavshedspligt
 • Knowhow, ophavsret og opfindelser
 • Behandling af personoplysninger
 • Misligholdelse
 • Bierhverv og bibeskæftigelse
 • Arbejdstid
 • Regler om overarbejde og eventuel flekssaldo, som kan gå i minus
 • Personalegoder
 • Regler om ferie, herunder evt. tvungne feriedage og ferieafholdelse på forskud
 • Feriefridagsregler
 • Kunde- og/eller konkurrenceklausul
 • Sygdom, herunder børns sygdom og lægebesøg
 • Graviditet og barsel
 • Helbredsoplysninger
 • Kantineordning
 • IT-politik,
 • Krav om kørekort
 • Krav om ren straffeattest
 • Opsigelsesregler, herunder prøvetid og 120 sygedags regel for funktionæransatte
 • Pligter i forbindelse med og efter fratrædelsen

Er ansættelsesforholdet omfattet af funktionærloven eller ej?

Funktionærloven er en ansættelsesretlig lov, der kun gælder for visse faggrupper.

Der er meget stor forskel på, hvilke regler, du skal overholde og hvilke rettigheder din nye medarbejder vil få, afhængigt af, om din nye medarbejder vil blive omfattet af funktionærloven eller ej.

Det er derfor væsentligt at få klarlagt, om ansættelsesforholdet vil blive omfattet af funktionærloven.

En medarbejder bliver omfattet af funktionærloven, hvis:

 1. Medarbejderen i overvejende grad vil blive beskæftiget med handel, kontorarbejde, klinisk eller teknisk bistandsydelse, og
 2. medarbejderen gennemsnitligt skal arbejde i mere end 8 timer ugentligt hos samme arbejdsgiver, og
 3. medarbejderen vil blive underlagt dine instruktioner som arbejdsgiver således, at du har mulighed for at bestemme over medarbejderen.

Målgruppen for funktionærloven er de medarbejdere, som beskæftiges med kontorarbejde, handel (f.eks. butiksekspedienter), lagerekspedition, teknisk eller klinisk arbejde (f.eks. ingeniører, sygeplejersker og læger), og blandt andet medarbejdere, som primært har til opgave at lede og fordele arbejdet blandt medarbejderne på virksomheden.

Ledere, som ikke er underlagt en instruktionsbeføjelse, (eksempelvis administrerende direktører) er ikke omfattet af loven.

Økonomi-, salgsdirektører og lignende vil normalt være funktionærer, hvis de har pligt til at foretage rapportering til den administrerende direktør.

Eksempler på medarbejdere, som ikke er omfattet af funktionærloven:

En direktør, der er anmeldt som sådan hos Erhvervsstyrelsen, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

En medarbejder, som samtidig er bestyrelsesmedlem i den virksomhed, som medarbejderen er ansat i, er normalt ikke funktionær, hvis den pågældende ejer en vis del af selskabet.

For direktører skal der derfor foretages en konkret vurdering af direktørens stillingsindhold, for at kunne fastlægge, om direktøren er omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

Uden for funktionærloven falder derfor fx håndværksmæssige fag som elektriker, tømrer, murer, lagerarbejde, arbejde som chauffør m.v., herunder både svende, lærlinge og arbejdsmænd. Dog vil ansættelsesforholdet blive omfattet af funktionærloven, hvis den håndværksmæssige arbejdsindsats er underordnet i forhold til et handels- eller kontormæssige element i ansættelsesforholdet.

Falder karakteren af det arbejde, som medarbejderen skal udføre, ind under definitionen under pkt. 1 ovenfor, men skal medarbejderen maksimalt arbejde op til 8 timer i gennemsnit pr. uge, vil medarbejderen ikke få status som funktionær. Ansættelsesforholdet vil dermed ikke blive omfattet af funktionærloven.

Vær særlig opmærksom på at:

Ansættelsesforholdet kan være omfattet af en overenskomst som et led i dit eventuelle medlemskab af en arbejdsgiverforening eller, hvis din virksomhed uden medlemskab af en arbejdsgiverforening har tiltrådt en overenskomst direkte overfor en fagforening.

Du skal være opmærksom på, at hvis et ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, er det typisk et krav i overenskomsten, at ansættelsesaftaler skal skrives på grundlag af obligatoriske standardkontrakter, som er aftalt mellem overenskomstens parter.

Mange overenskomster tildeler i øvrigt medarbejdere helt eller delvist status som funktionærer, selvom de tre nævnte betingelser ikke er opfyldt. Som medarbejder kan man derfor godt være stillet som om, at man helt eller delvist er omfattet af funktionærloven, selvom arbejdets karakter ikke henhører under funktionærloven. Det fremgår af den konkrete overenskomst på området.

Derfor anbefaler dokumenter.dk, at du grundigt undersøger, om den overenskomst, som medarbejderen vil blive omfattet af, indeholder regler om, at medarbejderen har krav på rettigheder som om, den pågældende skulle udføre arbejde som funktionær.

Har du brug for en engelsk udgave af kontrakten?

Dokumenter.dk tilbyder også en version af ansættelseskontrakten på engelsk, Contract of Employment, som er udarbejdet på professionelt korrespondent niveau.

Hvem har udarbejdet ansættelseskontrakten på dokumenter.dk

Ansættelseskontrakten er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Ansættelseskontrakten indeholder bl.a. bestemmelser om
 1. Stillingsindhold og referenceforhold
 2. Mulighed for valg af fastløn, provision eller timebetaling
 3. Arbejdssted
 4. Arbejdstid
 5. Løn
 6. Pension
 7. Personalegoder
 8. Uddannelse
 9. Ferie og eventuelt andet lønnet fravær
 10. Kunde- og konkurrenceklausul
 11. Immaterielret
 12. IT-politik
 13. Opsigelsesregler, herunder prøvetid og 120 sygedages regel
 14. Pligter i forbindelse med og efter fratrædelsen
 15. Graviditet, barsel og sygdom