Tilføj til favoritter

Ansættelseskontrakt | Contract of Employment

Lav hurtigt og sikkert en ansættelseskontrakt på få minutter. En ansættelseskontrakt er det dokument, som bekræfter vilkårene for en ansættelsesaftale, som indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder.

Få ubegrænset adgang fra 3 kr. pr. dag | Se Priser

Online skabelon til ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt fastlægger vilkårene for en ansættelsesaftale. Hos Dokumenter.dk kan du med denne intelligente skabelon nemt og sikkert lave ansættelseskontrakter til både funktionærer og ikke-funktionærer på dansk og engelsk.

Vores brugervenlige guide sikrer, at du får en ansættelseskontrakt, der indeholder alle vigtige ansættelsesvilkår uden involvering af en advokat.

Den professionelle skabelon til ansættelseskontrakt benyttes som branchestandard af medlemmer af Danske Advokater.

Vores platform guider dig hele vejen.

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er det dokument, som bekræfter vilkårene for en ansættelsesaftale, som indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder.

Det kan være vilkår om stillingens indhold, størrelsen af den aftalte løn, bonus, antallet af arbejdstimer, pensionsordning og andre forhold, som er aftalt mellem parterne.

Dokumenter.dk hjælper dig til nemt, hurtigt og professionelt at udarbejde en ansættelseskontrakt til både funktionæransatte og ikke-funktionæransatte. Ansættelseskontrakten bliver nøjagtigt udarbejdet til at opfylde dine ønsker og behov og Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene.

Skal du lave en ansættelseskontrakt?

Ja. Som arbejdsgiver har du pligt til at lave en ansættelseskontrakt, hvis du indgår en ansættelsesaftale med en varighed på mere end en måned med en medarbejder, hvis ugentlige arbejdstid vil overstige 8 timer.

Denne pligt følger af ansættelsesbevisloven.

Ansættelsesbevisloven er den lov, der fastlægger, i hvilke situationer, arbejdsgiver har pligt til at lave en ansættelseskontrakt. Ansættelsesbevisloven fastlægger hvilke oplysninger, der som minimum skal fremgå af en ansættelseskontrakt.

Ansættelseskontrakten sikrer både arbejdsgiver og ansat, at der er klarhed over de vilkår, som kommer til at gælde for ansættelsesforholdet. Det giver tryghed for begge parter, og du undgår unødvendige tvister, dyre advokatomkostninger og risiko for dårligt omdømme.

Hvis du ikke laver en ansættelseskontrakt med en medarbejder, som maksimalt skal være ansat i en måned, kan du få svært ved at bevise, at ansættelsesaftalen kun er indgået for en kortvarig periode. Det er nemlig dig som arbejdsgiver, der skal kunne bevise dette, hvis der opstår uenighed herom.

Selvom en medarbejder maksimalt er ansat i gennemsnitligt 8 timer ugentligt, kan der også nemt opstå tvivl om, hvilke vilkår, der gælder for ansættelsen, hvis der ikke er udarbejdet en ansættelseskontrakt. Dette kan eksempelvis dreje sig om, hvorvidt og hvordan eventuelt merarbejde skal kompenseres.

Dokumenter.dk anbefaler derfor, at du sørger for at lave en ansættelseskontrakt, også i de situationer, hvor du ikke efter ansættelsesbevisloven har pligt hertil.

Hvordan laver du en ansættelseskontrakt?

Dokumenter.dks skabelon guider dig sikkert gennem alle spørgsmålene. Du får mulighed for at tage stilling til alle de vilkår, der – afhængigt af stillingskategori – kan være relevante, når du skal udarbejde en ansættelseskontrakt til en ny medarbejder eller til en allerede ansat medarbejder, hvor vilkårene for ansættelsen skal ændres.

Vores ansættelseskontrakt er ajourført og opfylder kravene i ansættelsesbevisloven.

Hvilke oplysninger skal ifølge ansættelsesbevisloven fremgå af en ansættelseskontrakt?

Ansættelsesbevislovens krav

 1. Navn og adresse på parterne.
 2. Arbejdsstedets beliggenhed.
 3. Arbejdets art eller angivelse af fx titel eller jobkategori.
 4. Tiltrædelsestidspunktet.
 5. Varigheden af aftalen, hvis den er tidsbegrænset.
 6. Ferierettigheder.
 7. Løn, lønandele og lønudbetalingstermin.
 8. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 9. overenskomster eller kollektive aftaler.
 10. Andre væsentlige vilkår.

Er det tilstrækkeligt, hvis kontrakten blot opfylder kravene i ansættelsesbevisloven?

Det er vores erfaring, at en ansættelseskontrakt, som alene opfylder kravene i ansættelsesbevisloven, sjældent vil være tilstrækkelig og dækkende i forhold til de vilkår, som skal gælde for ansættelsesforholdet.

Eksempel:

 1. Hvis du gerne vil sikre dig, at der i ansættelsesaftalen med en funktionær skal aftales prøvetid eller, at medarbejderen skal kunne opsiges efter funktionærlovens 120 sygedages regel, kræver dette efter funktionærloven en skriftlig aftale.
 2. Du skal ansætte en ny medarbejder, som skal udføre et fysisk krævende arbejde. I den forbindelse vil du gerne sikre dig, at din kommende medarbejder opfylder sin pligt efter helbredsoplysningsloven til at oplyse, om den pågældende har en lidelse, som vil have væsentlig betydning for medarbejderens mulighed for at bestride stillingen.

Derfor vælger du at indarbejde et vilkår herom i ansættelseskontrakten på grundlag af de valgmuligheder, som vores intelligente skabelon giver dig.

Vi anbefaler derfor, at du laver en ansættelseskontrakt, som tager højde for alle relevante forhold.

Hvilke forhold tages der højde for i ansættelseskontrakten?

Vores skabelon tilpasser ansættelseskontrakten alt afhængigt af, om den medarbejder, du ansætter er:

 • Funktionær
 • Ikke-funktionær (timelønnet)
 • Tidsubegrænset ansat
 • Tidsbegrænset ansat – eksempelvis som barselsvikar
 • Opgavebegrænset ansat
 • På fast månedsløn
 • På timeløn
 • På variabel løn, herunder provision
 • Ansat med en konkurrence- og/eller kundeklausul
 • Ansat uden en konkurrence- og/eller kundeklausul

Ansættelseskontrakten guider dig igennem stillingtagen til:

 • Stillingsindhold
 • Arbejdssted
 • Referenceforhold
 • Aflønning
 • Din kommende medarbejders loyalitets- og tavshedspligt
 • Knowhow, ophavsret og opfindelser
 • Behandling af personoplysninger
 • misligholdelse
 • Bierhverv og bibeskæftigelse
 • Arbejdstid
 • Regler om overarbejde og eventuel flekssaldo, som kan gå i minus
 • personalegoder
 • Regler om ferie, herunder evt. tvungne feriedage og ferieafholdelse på forskud
 • feriefridagsregler
 • Kunde- og konkurrenceklausul for funktionæransatte
 • Kundeklausul for ikke-funktionæransatte (timelønnede)
 • Sygdom, herunder børns sygdom
 • Graviditet og barsel
 • Helbredsoplysninger
 • pensionsordning
 • kantineordning
 • IT-politik,
 • krav om kørekort
 • krav om ren straffeattest
 • Opsigelsesregler, herunder prøvetid og 120 sygedags regel for funktionæransatte

Er ansættelsesforholdet omfattet af funktionærloven eller ej?

Funktionærloven er en ansættelsesretlig lov, der kun gælder for visse faggrupper.

Der er meget stor forskel på, hvilke regler, du skal overholde og hvilke rettigheder din nye medarbejder vil få, afhængigt af, om din nye medarbejder vil blive omfattet af funktionærloven eller ej.

Det er derfor væsentligt at få klarlagt, om ansættelsesforholdet vil blive omfattet af funktionærloven.

En medarbejder bliver omfattet af funktionærloven, hvis:

 1. Medarbejderen i overvejende grad vil blive beskæftiget med handel, kontorarbejde, klinisk eller teknisk bistandsydelse, og
 2. medarbejderen gennemsnitligt skal arbejde i mere end 8 timer ugentligt hos samme arbejdsgiver, og
 3. medarbejderen vil blive underlagt dine instruktioner som arbejdsgiver således, at du har mulighed for at bestemme over medarbejderen.

Målgruppen for funktionærloven er de medarbejdere, som beskæftiges med kontorarbejde, handel (eksempelvis butiksekspedienter), lagerekspedition, teknisk eller klinisk arbejde (eksempelvis ingeniører, sygeplejersker og læger), og blandt andet medarbejdere, som primært har til opgave at lede og fordele arbejdet blandt medarbejderne på virksomheden.

Ledere, som ikke er underlagt en instruktionsbeføjelse, (eksempelvis administrerende direktører) er ikke omfattet af loven.

Økonomi-, salgsdirektører og lignende vil normalt være funktionærer, hvis de har pligt til at foretage rapportering til den administrerende direktør.

Eksempler på medarbejdere, som ikke er omfattet af funktionærloven:

En direktør, der er anmeldt som sådan hos Erhvervsstyrelsen, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

En medarbejder, som samtidig er bestyrelsesmedlem i den virksomhed, som medarbejderen er ansat i, er normalt ikke funktionær, hvis den pågældende ejer en vis del af selskabet.

For direktører skal der derfor foretages en konkret vurdering af direktørens stillingsindhold, for at kunne fastlægge, om direktøren er omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

Uden for funktionærloven falder derfor fx håndværksmæssige fag som elektriker, tømrer, murer, lagerarbejde, arbejde som chauffør m.v., herunder både svende, lærlinge og arbejdsmænd. Dog vil ansættelsesforholdet blive omfattet af funktionærloven, hvis den håndværksmæssige arbejdsindsats er underordnet i forhold til et handels- eller kontormæssige element i ansættelsesforholdet.

Falder karakteren af det arbejde, som medarbejderen skal udføre, ind under definitionen under pkt. 1 ovenfor, men skal medarbejderen maksimalt arbejde op til 8 timer i gennemsnit pr. uge, vil medarbejderen ikke få status som funktionær. Ansættelsesforholdet vil dermed ikke blive omfattet af funktionærloven.

Vær særlig opmærksom på at:

Ansættelsesforholdet kan være omfattet af en overenskomst som et led i dit eventuelle medlemskab af en arbejdsgiverforening eller, hvis din virksomhed uden medlemskab af en arbejdsgiverforening har tiltrådt en overenskomst direkte overfor en fagforening.

Du skal være opmærksom på, at hvis et ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, er det typisk et krav i overenskomsten, at ansættelsesaftaler skal skrives på grundlag af obligatoriske standardkontrakter.

Mange overenskomster tildeler i øvrigt medarbejdere helt eller delvist status som funktionærer, selvom de tre nævnte betingelser ikke er opfyldt. Som medarbejder kan man derfor godt være stillet som om, at man helt eller delvist er omfattet af funktionærloven, selvom arbejdets karakter ikke henhører under funktionærloven. Det fremgår af den konkrete overenskomst på området.

Derfor anbefaler dokumenter.dk, at du grundigt undersøger, om den overenskomst, som medarbejderen vil blive omfattet af, indeholder regler om, at medarbejderen har krav på rettigheder som om, den pågældende skulle udføre arbejde som funktionær.

Hvornår skal ansættelseskontrakten senest underskrives?

En måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, skal ansættelseskontrakten senest underskrives. Det følger af ansættelsesbevisloven.

Dokumenter.dk anbefaler, at ansættelseskontrakten altid bør foreligge i underskrevet stand, inden medarbejderen tiltræder stillingen. Når de vilkår, der skal gælde, er underskrevet og aftalt skriftligt, undgår du, at der opstår uenighed om, hvilke vilkår, der er aftalt. Det giver tryghed for begge parter, og arbejdsgiver undgår unødvendige tvister og dyre advokatomkostninger.

Det er væsentligt, at ansættelseskontrakten nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen.

Har du brug for en engelsk udgave af kontrakten?

Dokumenter.dk tilbyder også en version af ansættelseskontrakten på engelsk, Contract of Employment, som er udarbejdet på professionelt korrespondent niveau.

Hvem har udarbejdet ansættelseskontrakten på dokumenter.dk

Ansættelseskontrakten er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Ansættelseskontrakten indeholder bl.a. bestemmelser om
 1. Stillingsindhold
 2. Mulighed for valg mellem funktionær eller ikke funktionær
 3. Mulighed for valg af fastløn, provision eller timebetaling
 4. Arbejdssted
 5. Arbejdstid
 6. Løn
 7. Pension
 8. Personalegoder
 9. Ferie
 10. Kunde- og konkurrenceklausul
 11. Immaterielret
 12. IT-politik
 13. Opsigelse
 14. Graviditet, barsel og sygdom