Tilføj til favoritter

Varsling af væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår

Lav hurtigt og sikkert en varsling af væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår på få minutter. Har du behov for at gennemføre en ændring i de bestående ansættelsesvilkår for en medarbejder i en retning, som medarbejderen ikke betragter som gunstig, er det relevant at varsle ændringen.

Skabelon til varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor medarbejder

I en varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder beskrives de forhold i medarbejderens ansættelsesforhold, som ændres efter udløbet af varslingsperioden. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave en varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder. Vores guide sikrer, at du får en varsling af ændrede ansættelsesvilkår til en medarbejder, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er en varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder?

Har du behov for at gennemføre en ændring i de bestående ansættelsesvilkår for en medarbejder i en retning, som medarbejderen ikke betragter som gunstig, er det relevant at varsle ændringen.

Der kan eksempelvis være tale om en nedsættelse af medarbejderens løn, en nedsættelse af arbejdstiden med deraf følgende forholdsmæssig reduktion af lønnen, eller en ændring af indholdet af medarbejderens stilling. Det følger af retspraksis, at enhver lønmæssig forringelse vil blive anset som en væsentlig ændring af en medarbejders ansættelsesvilkår.

Det er ikke enhver ændring i de aftalte ansættelsesvilkår, der skal varsles. Er der tale om mindre væsentlige ændringer i form af eksempelvis en beskeden omlægning af arbejdstiden, har funktionæren ikke krav på at få dette varslet. Tilsvarende gælder i de situationer, hvor medarbejderen accepterer en væsentlig ændring i din ansættelsesaftale, uden at få den varslet.

Hvad ligger der nærmere i, at ændringen varsles?

Skal du varsle en ændring af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder, skal dette ske med et varsel, som svarer til det opsigelsesvarsel, som medarbejderen på varslingstidspunktet har krav på fra virksomhedens side.

Er medarbejderen omfattet af funktionærloven, gælder følgende:

Hvis der skriftligt er aftalt prøvetid for de første 3 måneder af ansættelsen, kan opsigelse ske med et varsel på 14 dage til fratrædelse senest samtidig med, at prøvetiden udløber.

Efter udløbet af prøvetiden kan ansættelsesforholdet opsiges med følgende opsigelsesvarsler til udgangen af en måned:

Inden 5 måneders ansættelse med prøvetid:                        1 måneds varsel

Inden 2 år og 9 måneder:                                                      3 måneders varsel

Inden 5 år og 8 måneder:                                                      4 måneders varsel

Inden 8 år og 7 måneder:                                                      5 måneders varsel

Herefter:                                                                                6 måneders varsel

Er din medarbejder ikke omfattet af funktionærloven, gælder det varsel, som følger af den eventuelle overenskomst, som ansættelsesforholdet er omfattet af. Er ansættelsesforholdet ikke omfattet af nogen overenskomst, gælder det varsel, som I har aftalt i jeres ansættelsesaftale.

Hvis medarbejderen accepterer de ændrede vilkår, træder de i kraft, når varslingsperioden er udløbet.

Kan medarbejderen derimod ikke acceptere de ændrede vilkår, som du varsler, kan medarbejderen betragte din varsling som en opsigelse af ansættelsesforholdet fra virksomhedens side.

Vil medarbejderen i tilfælde af usaglig opsigelse kunne gøre krav på en godtgørelse for usaglig opsigelse efter eksempelvis funktionærloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, deltidsloven eller en overenskomst, er det vigtigt, at du sikrer dig, at behovet for at gennemføre en varsling af ændrede ansættelsesvilkår er sagligt begrundet. Samtidig er det også vigtigt, at du sikrer dig, at det sagligt kan begrundes, at ændringen varsles overfor netop den specifikke medarbejder.

Skal du lave en skriftlig varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder?

Ja, hvis der er tale om en væsentlig ændring, har medarbejderen altid krav på at få ikrafttrædelsen af nye vilkår varslet.

Varslingsperioden regnes fra udgangen af den måned, hvor varslet afgives. Derefter løber varslet frem til udgangen af den måned, hvor varslingsperioden udløber. Du har bevisbyrden for, hvornår medarbejderen har modtaget varslingen. Derfor skal du sørge for at varsle ændringer i medarbejderes ansættelsesvilkår skriftligt.

Hvorfor lave en varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder?

Der kan være mange gode grunde til at foretage en varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder.

En korrekt udformet varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder skaber ro og forudsigelighed mellem arbejdsgiver og medarbejder, så der er sikkerhed om, hvad der gælder. Du undgår dermed unødige tvister, dyre advokatomkostninger og risiko for et dårligt omdømme.

Vores skabelon til en varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder er designet, så den nemt tilrettes dine ønsker indenfor de rammer og muligheder, som der skal tages højde for.

Hvordan laver du en varsling af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder?

Det er væsentligt, at varslingsskrivelsen nøje tager højde for dine behov. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en varslingsskrivelse, som er tilpasset lige netop din situation.

Hvad indeholder varslingen af ændrede ansættelsesvilkår?

 1. Parterne
 2. Begrundelse for den ændring, der skal gennemføres
 3. Indholdet af den ændring, der skal gennemføres
 4. Oplysning om varslingsperiodens længde
 5. Oplysning om, hvornår ændringen træder i kraft
 6. Svarfrist
 7. Oplysning om, hvad der vil ske, hvis medarbejderen accepterer ændringen
 8. Oplysning om, hvad der vil ske, hvis medarbejderen ikke accepterer ændringen
 9. Underskrifter og datoen for medarbejderens modtagelse af varslingen

Hvordan bliver varslingen af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder gyldig?

Varslingen anses som afgivet, når medarbejderen har bekræftet modtagelsen af varslingsskrivelsen. Den varslede ændring træder herefter i kraft, når varslingsperioden er udløbet.

Efter ansættelsesbevisloven udløser ændringer i en ansættelsesaftale krav på en ny ansættelseskontrakt, hvis ændringen vedrører:

–  Arbejdsgivers og medarbejderens navn og adresse

–  Arbejdsstedet beliggenhed

–  Medarbejderen titel eller jobkategori

–  Den gældende løn og lønandele, herunder eksempelvis pensionsbidrag

–  Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid

I andre situationer kan du nøjes med at udarbejde et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt.

Det følger desuden af ansættelsesbevisloven, at de nye ansættelsesvilkår skal bekræftes skriftligt overfor medarbejderen senest 1 måned efter den dato, hvor de træder i kraft. Hos Dokumenter.dk anbefaler vi, at du sørger for at bekræfte de nye vilkår overfor medarbejderen i god tid, inden de træder i kraft, så der er sikkerhed om, hvad der gælder.

Kan medarbejderen ikke acceptere den varslede ændring, fratræder medarbejderen sin stilling, når varslingsperioden er udløbet.

Varslingen af ændrede ansættelsesvilkår overfor en medarbejder er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Varslingen indeholder bl.a.
 1. Angivelse af parterne
 2. Begrundelse for den ændring, der skal gennemføres
 3. Indholdet af den ændring, der skal gennemføres
 4. Oplysning om varslingsperiodens længde
 5. Oplysning om, hvornår ændringen træder i kraft
 6. Svarfrist
 7. Oplysning om, hvad der vil ske, hvis medarbejderen accepterer ændringen
 8. Oplysning om, hvad der vil ske, hvis medarbejderen ikke accepterer ændringen
 9. Underskrifter og datoen for medarbejderens modtagelse af varslingen