Tilføj til favoritter

Konsulentaftale | Consultancy Agreement

Lav hurtigt og sikkert en konsulentaftale på få minutter. En konsulentaftale benyttes til at skabe ro, stabilitet og forudsigelighed når man enten skal købe eller sælge tjenesteydelser.

Skabelon til konsulentaftale

Denne skabelon kan benyttes, når du laver en konsulentaftale. Konsulenter er ofte et alternativ til ansættelse af medarbejdere. Konsulenter kan være freelancere, og kan være en hurtig og fleksibel opstart af en opgave og mindre administration på den positive side. Modsvarende kan en konsulentaftale indebære højere honorar end en fastansættelse samt mindre kontrol og kontinuitet på den negative side.

Vores intelligente online guide fører dig sikkert igennem de vigtige forhold, så du får en skræddersyet konsulentaftale.

Hvad er en konsulentaftale?

En konsulentaftale benyttes til at skabe ro, stabilitet og forudsigelighed når man enten skal købe eller sælge tjenesteydelser. Helt centralt er at få afstemt opgavens omfang og hvilke ressourcer der enten købes eller sælges. I konsulentaftalen skal herunder fastlægges om man køber/sælger en indsats eller om man køber/sælger en løsning og et på forhånd defineret resultat.

Udover selve opgavebeskrivelsen skal konsulentaftalen navnlig medvirke til at skabe forudsigelighed med hensyn til betalingen. Er der tale om en fast pris eller en variabel pris der er afhængig af en aftalt timepris og hvor mange timer der forbruges/hvor lang tid opgaven tager.

Vores skabelon kan både benyttes, hvis du skal indgå en konsulentaftale om et afgrænset og defineret projekt eller hvis du skal indgå en ramme aftale hvor man reelt køber eller sælger en konsulentindsats. Sidstnævnte benyttes oftest i de situationer hvor en nøjagtig beskrivelse af opgaven reelt ikke er mulig, men hvor konsulentaftalen kan sikre forudsigelighed omkring omfanget af indsatsen (arbejdstiden pr. uge/dag), timepris og opsigelse mv. jfr. i øvrigt mere om indhold nedenfor.

Der findes et utal af forskellige typer af konsulenter, men de mest kendte eksempler på konsulenter er forskellige former for rådgivere, IT-konsulenter, bogholdere, proceskonsulenter, virksomhedskonsulenter, HR-konsulenter, PR-konsulenter og ingeniører med videre.

Er konsulenten selvstændig erhvervsdrivende?

I visse tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt konsulenten opfylder betingelserne for at kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende. Det kan være forbundet med betydelige skatteretlige og ansættelsesretlige konsekvenser, hvis det viser sig, at betingelserne ikke er opfyldt.

Det taler ifølge praksis for, at konsulenten er selvstændig erhvervsdrivende, hvis konsulenten selv planlægger og fastsætter sin arbejdstid og har flere kunder. Tilsvarende gælder, hvis konsulenten selv betaler de udgifter, som er forbundet med arbejdet, har en vis selvstændig økonomisk risiko for sit arbejde og har etableret sig i egne lokaler, og arbejdet udøves helt eller delvist derfra.

Endelige taler det også for, at konsulenten er selvstændig erhvervsdrivende, hvis konsulenten markedsfører sig overfor offentligheden som selvstændig, har adgang til at ansætte personale og anvende dette personale til at løse opgaven for kunden, og hvis konsulenten momsregistreret.

Derimod taler nedenstående for, at konsulenten må betragtes som lønmodtager:

 • Kunden har instruktionsbeføjelsen over konsulenten og kan holde tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse
 • Konsulenten udfører en løbende arbejdsydelse
 • Kunden fastlægger konsulentens arbejdstider
 • Konsulenten aflønnes, som en ansat – eksempelvis på månedsbasis eller hver 14. dag
 • Konsulenten i overvejende grad kun har én og samme kunde
 • Kunden betaler udgifter, som er forbundet med konsulentens udførsel af arbejdet
 • Konsulenten har ret til et opsigelsesvarsel

Er betingelserne for at kunne anse konsulenten som selvstændig erhvervsdrivende ikke opfyldt, skal man i stedet indgå en ansættelsesaftale. Ansættelsesaftalen kan eventuelt indgås for en tidsbegrænset periode eller som en projektansættelse, afhængigt af opgavens karakter.

Du kan endvidere læse mere her: Selvstændig eller lønmodtager? eller her: Ansat eller selvstændig – hvad lægger SKAT vægt på. Er du i tvivl, om betingelserne for at konsulenten/konsulentfirmaet kan anses som selvstændig erhvervsdrivende er opfyldt, anbefaler Dokumenter.dk, at du søger juridisk bistand.

Hvad bør du som kunde sikre dig i forhold til moms?

Som kunde bør du sikre dig, at konsulentens fakturaer opfylder momsbekendtgørelsens fakturakrav.

Ifølge momsbekendtgørelsen skal en faktura indeholde følgende oplysninger:

 1. Udstedelsesdato (fakturadato)
 2. Fakturanummer (et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier)
 3. Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr.)
 4. Sælgers navn og adresse
 5. Købers navn og adresse
 6. Mængden og arten af de leverede varer og/eller ydelser
 7. Leveringsdato (hvis denne er forskellig fra fakturadatoen)
 8. Momsgrundlaget, det vil sige pris pr. enhed uden moms, evt. prisnedslag og rabatter mv., hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 9. Den gældende momssats
 10. Det momsbeløb, der skal betales.

Skal du som kunde lave en konsulentaftale?

Der kan være mange fordele forbundet med at indgå en konsulentaftale. Dette gælder især, hvis din virksomhed enten har behov for midlertidig arbejdskraft til at løse en afgrænset opgave eller nærmere afgrænsede projekter.

Tilsvarende gælder eksempelvis, hvis du har behov for bistand til at løse specialiserede opgaver og samtidig sikre, at I på din virksomhed kan koncentrere jer om at fokusere på jeres kernekompetencer. Her giver konsulentaftalen dig en høj grad af fleksibilitet, og I får samtidig tilført specialiseret viden.

Hvorfor lave en skriftlig konsulentaftale?

Der er mange gode grunde til at lave en skriftlig konsulentaftale. Mundtlige aftaler er bindende, men svare at bevise. Derfor bør man lave skriftlige aftaler.

En god konsulentaftale skaber ro og forudsigelighed mellem parterne, så der er sikkerhed om, hvad der gælder. Du undgår hermed unødige tvister, dyre advokatomkostninger, mistede indtægter og risiko for et dårligt omdømme.

Vi anbefaler derfor, at du sørger for at udarbejde en konsulentaftale på skrift.

Hvad indeholder en konsulentaftale?

 • Parterne (køber og sælger) –det er vigtigt at være omhyggelig med at få angivet parternes juridiske identitet korrekt.
 • Omfang – angivelse af arbejdets art og omfang.
 • Bestilling og udførelse – hvornår igangsættes arbejdet, på hvilket grundlag – og ved rammeaftaler – hvad skal en indkøbsordre som minimum omfatte.
 • Købers bistand – angivelse af, hvile oplysninger mv. som køber er forpligtet til at stille til rådighed for sælger som en nødvendig betingelse for løsning af opgaven.
 • Vederlag mv. – angivelse af det aftalte vederlag for løsning af opgaven og ved rammeaftaler – satser for eventuel regulering og beregningsgrundlaget herfor.
 • Betalingsbetingelser – fastlæggelse af de aftalte betalingsbetingelser.
 • Hemmeligholdelse – udførlig beskrivelse af begge parters pligt til at hemmeligholde de fortrolige oplysninger og eventuelle forretningshemmeligheder, som de måtte blive bekendt med under løsningen af opgaven /opfyldelse af rammeaftalen.
 • Kommunikationskanaler – fastlæggelse af, hvilke kommunikationskanaler, parterne har aftalt at benytte sig af under arbejdets udførelse.
 • Garanti og ansvar – fastlæggelse af garanti og ansvar for tab hos køber samt omfanget heraf, ansvar overfor 3. mand samt ansvar for følgeskader.
 • Misligholdelse – fastlæggelse af vilkårene for parternes adgang til at ophæve aftalen som følge af en af parternes misligholdelse.
 • Ændringer, tvister og lovvalg – fastlæggelse af vilkår for eventuelle ændringer i aftalegrundlaget samt fastlæggelse af, hvordan eventuelle tvister skal behandles.
 • Underskrifter og dato – når aftalen er underskrevet, har I en bindende skriftlig kontrakt, som dækker de aftalte vilkår for jeres samarbejde.

Hvordan laver du en konsulentaftale?

Det er væsentligt, at konsulentaftalen nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen.

Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet konsulentaftale, der er tilpasset lige netop din situation.

Hvordan bliver konsulentaftalen gyldig?

Når konsulentaftalen er underskrevet af begge parter, har I indgået en bindende aftale om arbejdets omfang og om vilkårene herfor.

Har du brug for en engelsk udgave af kontrakten?

Dokumenter.dk tilbyder også en version af konsulentaftalen/rammeaftalen både på dansk/engelsk og en udgave, som udelukkende er på engelsk. Den engelske version er udarbejdet på professionelt korrespondentniveau.

Hvem har udarbejdet konsulentaftalen på dokumenter.dk

Konsulentaftalen/rammeaftalen er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Konsulentaftalen indeholder bl.a.
 1. Parterne (køber og sælger)
 2. Omfang
 3. Bestilling og udførelse
 4. Købers bistand
 5. Vederlag mv.
 6. Betalingsbetingelser
 7. Hemmeligholdelse
 8. Kommunikationskanaler
 9. Garanti og ansvar
 10. Misligholdelse
 11. Ændringer, tvister og lovvalg
 12. Underskrifter og dato