Tilføj til favoritter

Refusionsopgørelse

Lav en refusionsopgørelse online på få minutter! Dokumentet er lige nu under udarbejdelse og kommer snart på platformen!

Online skabelon til refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er den mellemregning, der er imellem køber og sælger for de udgifter, som de hver har afholdt for ejendommen, men som vedrører den anden parts ejerperiode. Hos Dokumenter.dk får du nemt og sikkert en skabelon til udarbejdelse af refusionsopgørelse, som giver dig alle de nødvendige poster, der skal indeholdes i refusionsopgørelsen – til en brøkdel af prisen hos en advokat. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Refusionsopgørelsen er en opgørelse, der indeholder de udgifter, som sælger har betalt forud for den aftalte overtagelsesdag, og som skal afholdes af køber, da køber ejer ejendommen fra overtagelsesdagen, f.eks. ejendomsskatter, el-, vand- og varmeforbrug, grundejerforeningskontingent, antennebidrag mv.

Er der tegnet ejerskifteforsikring, og har sælger tilbudt at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien, medtages posten i refusionsopgørelsen, ligesom eventuelle andre økonomiske aftaler mellem køber og sælger, som godtgørelse for overtagelse af indboeffekter mv.

Skal der laves refusionsopgørelse?

Der er mange gode grunde til at lave en refusionsopgørelse.

Sælger kan have afholdt en del udgifter for ejendommen, der vedrører perioden efter overtagelsesdagen, som køber reelt skal betale.

I refusionsopgørelsen kan køber og sælger også medtage eventuelle andre poster, de har aftalt – f.eks. sælgers kontante betaling for mangler, der ikke som aftalt er blevet udbedret, inden ejendommen er overdraget til køber.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig derfor sikkert igennem refusionsopgørelsens poster, som indgår i mellemregningen i forbindelse med en ejendomshandel.

Hvordan laver du en refusionsopgørelse?

Uanset om der er tale om en ejendomshandel med eller uden ejendomsmægler, skal den berigtigende part udarbejde refusionsopgørelsen. Den berigtigende part er den person, der er aftalt til at stå for at tinglyse skødet og frigive købesummen – oftest køber eller købers rådgiver.

Beregning af parternes økonomiske mellemværende sker med udgangspunkt i de udgifter, der er afholdt pr. overtagelsesdagen.

Vi har derfor gjort det nemt for dig. Du skal blot besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet refusionsopgørelse, der er tilpasset lige netop din bolighandel.

Hvornår skal refusionsopgørelsen laves?

Refusionsopgørelsen laves efter overtagelsesdagen.

Det fremgår af købsaftalen, hvem der skal lave refusionsopgørelsen, og hvornår opgørelsen skal være færdig. Sædvanligvis ligger fristen for refusionsopgørelsen mellem 15 og 30 dage efter overtagelsesdagen, så slutafregningerne er modtaget fra forsyningsselskaberne.

Hvad indeholder refusionsopgørelsen?

 • Parterne (køber og sælger)
 • Ejendommens adresse
 • nr. og ejerlav
 • Overtagelsesdagen
 • Ejendomsskat
 • Aflæsning af forbrugsenheder, som vand-, varme- og elmålere
 • Aflæsning af olietankbeholdning
 • Ejerskifteforsikringstilbud
 • Sammentælling af det økonomiske mellemværende
 • Datoen for henholdsvis købers og sælgers godkendelse af refusionsopgørelsen
 • Køber og sælgers underskrift

Beregning af Købers forholdsmæssige andel

Ved beregningen af Købers forholdsmæssige andel af udgiften, kan vælges mellem en beregning ud fra de faktiske dage (365 dage), eller ud fra at et kalenderår består af 360 dage og en måned af 30 dage. Sidste model er den mest almindelige anvendte og også den der tages udgangspunkt i, i nedenstående eksempler.

Eksempel

Overtagelsesdag 1. maj 2023

De udgiftsposter som er helårlige og Sælger har afholdt pr. 1. januar, beregnes således ud fra en 360 dages kalender.

Sælgers ejerperiode løber fra 1. januar til 30. april, dvs. Sælger har ejet ejendommen i 120 dage af 2023.

Købers ejerperiode løber fra 1. maj til årets udgang, dvs. Køber har ejet ejendommen i 240 dage af 2023.

I nedenstående eksempel har Sælger afholdt en helårlig udgift på DKK 15.000 og en halvårlig udgift, hvor 1. rate udgjorde DKK 9.000.

Købers forholdsmæssige andel

Halvårlig udgift på i alt DKK 9.000

Sælgers ejerperiode løber fra 1/1 – 30/4, dvs. 120 dage

Købers ejerperiode løber fra 1/5 til 30/6, dvs. 60 dage.

Køber skal refundere Sælger 2 ud af 6 måneder – således i alt DKK 3.000.

 

Helårlig udgift på i alt DKK 15.000

Har Sælger derfor afholdt en helårlig udgift den 1. januar på i alt DKK 15.000.

Sælgers ejerperiode løber fra 1/1 – 30/4, dvs. 120 dage

Købers ejerperiode løber fra 1/5 til 31/12, dvs. 240 dage.

Køber skal refundere Sælger 8 ud af 12 måneder – således i alt DKK 10.000.

 

Ejendomsskatter

Ejendomsskatter opkræves i 2 halvårlige rater, henholdsvis rate 1 i primo januar og rate 2 i primo juli.

Ejendomsskatteopkrævningen kan bestå af flere poster, herunder grundskyld, rottebekæmpelse, renovation, skorstensfejer mv.

Nogle poster betales halvårligt, hvor andre poster betales helårligt.

Ved udarbejdelse af refusionsopgørelsen er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke poster der afholdes halvårligt og hvilke der afholdes helårligt i januar.

Indefrossen grundskyld bliver som altovervejende hovedregel altid afregnet direkte overfor sælger ved ejerskiftet. Den indefrossen grundskyld der er modregnet ejendomsskattebilletten, skal derfor ikke medgå/indgå i refusionen af ejendomsskatten.

 

Renovation

Hvis udgifterne til renovation ikke er indeholdt i ejendomsskattebilletten, har Sælger ret til at få refunderet de a conto indbetalinger, som Sælger har foretaget for perioden efter overtagelsesdagen.

Ejerskifteforsikring

Sælger er iht. gældende lovgivning og købsaftalen forpligtet til at tilbyde Køber at betale, halvdelen af den (billigste) tilbudte ejerskifteforsikringspræmie, hvis Køber vælger at benytte sig af ordningen.

Hvordan bliver refusionsopgørelsen gyldig?

En refusionsopgørelse er gældende, når begge parter har underskrevet eller tiltrådt refusionsopgørelsen.

Dokumenter.dk anbefaler, at refusionsopgørelsen underskrives skriftligt af både køber og sælger, enten ved fysisk underskrift eller ved digital signering.

Du kan nemt underskrive refusionsopgørelsen digitalt via Dokumenter.dk. På den måde får både Køber og Sælger automatisk et skriftligt bevis for, at refusionsopgørelsen er tiltrådt af begge parter.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Refusionsopgørelsen er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed, som har stor erfaring med ejendomshandler og familie- og arveret.  Mette rådgiver dagligt omkring køb af fast ejendom og bodeling af fællesbo ved skilsmisse og arvesager.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Refusionsopgørelsen indeholder bl.a.
 1. Parterne (køber og sælger)
 2. Ejendommens adresse
 3. Overtagelsesdagen
 4. Ejendomsskat
 5. Aflæsning af forbrugsenheder, som vand-, varme- og elmålere
 6. Aflæsning af olietankbeholdning
 7. Ejerskifteforsikringstilbud
 8. Sammentælling af det økonomiske mellemværende