Tilføj til favoritter

Partnerkontrakt til medejer

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti

Skabelon til partnerkontrakt

En partnerkontrakt indeholder ansættelsesvilkårene for en partner, som er medejer af din virksomhed. Vores guide sikrer, at du får en partnerkontrakt, der indeholder alle de vigtige vilkår til en brøkdel af prisen.

Hvad er en partnerkontrakt til en partner?

I en partnerkontrakt til en medejer fastlægger du vilkårene for en partners ansættelse i virksomheden. Vilkårene i partnerens ansættelseskontrakt beskriver partnerens stilling, ansvar, pligter, mandat og referenceforhold.

Kontrakten beskriver tilsvarende partnerens beføjelser, rettigheder, vederlag og vilkår for fratrædelse.

Dokumenter.dks skabelon kan anvendes både til en partner, som anmeldes som bestyrelsesmedlem til Erhvervsstyrelsen og til en partner, som ikke skal være medlem af selskabets bestyrelse.

Skal du udarbejde en ansættelseskontrakt til en partner?

Nej, det er du ikke forpligtet til, men uden en ansættelseskontrakt til en partner, risikerer du, at der kan opstå uenighed om de aftalte vilkår for partneres ansættelsesforhold.

Dokumenter.dk anbefaler, at du altid sørger for at lave en ansættelseskontrakt til en partner, som indeholder alle vilkårene for partnerens ansættelse og som er i overensstemmelse med vilkårene i jeres ejeraftale.

Er partneren som medejer omfattet af de samme love, som gælder for lønmodtagere?

Inden du udarbejder partnerkontrakten, skal det klarlægges, om partneren på trods af sit medejerskab er omfattet af de love, som omfatter lønmodtagere eller visse grupper af lønmodtagere som eksempelvis funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven.

Ved vurderingen af om en ansat mest er lønmodtager eller medejer, lægges i praksis især vægt på følgende forhold:

 • Hvor stor en ejerandel af virksomheden har den ansatte, og hvor stor er denne ejerandel i forhold til de øvrige medejeres ejerandele af virksomheden
 • Har den ansatte en reel indflydelse på ledelsen i eller driften af virksomheden
 • Har den ansatte kontraktmæssigt og reelt nogen beslutningskompetence i virksomheden
 • Hvilken stilling i virksomheden har den ansatte

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om medarbejderen er mest medejer eller lønmodtagere.

Som tommelfingerregel må du forvente, at en ansat, der alene ejer omkring 5-10% af kapitalandelene i din virksomhed, vil blive betragtet som lønmodtager og dermed omfattet af den lovgivning, som gælder for lønmodtagere.

Anvender du dokumenter.dks skabelon til en partnerkontrakt, forudsættes det i denne kontrakt, at partneren ikke kan betragtes som lønmodtager.

Hvorfor lave en ansættelseskontrakt til en partner?

Der er mange gode grunde til at lave en skriftlig ansættelseskontrakt til en partner.

Mundtlige aftaler er bindende, men svære at bevise. Derfor bør vilkårene for en partneransættelse fastlægges i en skriftlig aftale.

En god partnerkontrakt skaber ro og forudsigelighed mellem selskabet og partneren, så der er sikkerhed om, hvad der gælder. Du undgår dermed unødige tvister ved domstolene, dyre advokatomkostninger og risiko for et dårligt omdømme.

Partnerkontrakten er af afgørende betydning for såvel partneren som for selskabet. Partneren er ikke omfattet af de love, der normalt gælder for medarbejderne i en virksomhed, herunder fx funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven. Der er derfor vigtigt, at partnerkontrakten fastlægger alle væsentlige forhold omkring partnerens og selskabets rettigheder og pligter.

En partner kan få en helt central rolle for selskabets fremtid. Derfor er det vigtigt, at der i ansættelseskontrakten med partneren bliver taget stilling til konkurrence- og kundeklausuler, hverv under ansættelsen, pligter og vilkår ved ophør mv.

Vi anbefaler, at du sørger for at udarbejde en partnerkontrakt, der regulerer alle væsentlige forhold og vilkår under partnerens ansættelse. En gennemarbejdet og dækkende partnerkontrakt sikrer klare retningslinjer og forventningsafstemning parterne i mellem. Herved opnår du at minimere risikoen for, at der opstår tvist om de aftalte vilkår.

Dokumenter.dk’s intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle de spørgsmål, der skal afklares under udarbejdelsen af kontrakten. Vi har gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare enrække spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet partnerkontrakt, der er tilpasset lige netop din situation.

Hvad bør en ansættelseskontrakt til en partner indeholde?

En ansættelseskontrakt til en partner bør indeholde følgende punkter:

 1. Ikrafttrædelse

Angivelse af datoen for, hvornår partnerkontrakten træder i kraft.

 1. Ansvar

Stillingens konkrete og aftalte indhold og det ansvar og de beføjelser, direktøren får under ansættelsen.

 1. Skal partneren anmeldes som bestyrelsesmedlem hos Erhvervsstyrelsen?

I så fald beskrives partnerens særlige forpligtelser som bestyrelsesmedlem.

 1. Arbejdssted

Skal partneren udføre sit arbejde på virksomhedens adresse og/eller hos kunder, og i hvilken udstrækning er der rejseaktivitet forbundet med stillingen?

 1. Hverv under ansættelsen

Må partneren må have andet hverv ved siden af sin ansættelse i selskabet? Dette bør udelukkende overvejes under forudsætning af, at der er tale om hverv, som på ingen måde kan være konkurrerende, og som i øvrigt kun i begrænset omfang lægger beslag på partnerens arbejdskraft.

 1. Tavsheds- og loyalitetspligt

Det skal fremgå af partnerkontrakten, at partneren i et og alt har pligt til at respektere sin loyalitets- og tavshedsforpligtelse overfor selskabet både under og efter ansættelsen.

 1. Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder er eksempelvis opfindelser, brugsmodeller, opdagelser, forbedring af fremstillings- og arbejdsmetoder. Her bør det fastlægges, at immaterielle rettigheder som partneren har været ansvarlig for eller medvirket til at udvikle, er selskabets ejendom.

 1. Vederlag

Den samlede lønpakke til partneren beskrives i form af eksempelvis løn, pensionsordning, bonusaftaler og løn under sygdom.

 1. Personalegoder

Hvilke personalegoder ud over sit vederlag er partneren omfattet af i form af eksempelvis telefon, computer, avis, sundhedsforsikring mv.?

 1. Firmabil

Stiller virksomheden firmabil til rådighed, er det vigtigt at få beskrevet, hvilke pligter og rettigheder, der følger med i den forbindelse. Samtidig bør der også tages stilling til, om partneren i forbindelse med en eventuel fritstilling ved opsigelse skal aflevere bilen, inden opsigelsesperioden udløber samt i givet fald kompensation herfor.

 1. Ferie

Hvilke rettigheder vil partneren få i forhold til afholdelse af ferie med løn.

 1. Ophør, opsigelse og løsning af tvister

Under dette punkt uddybes de vilkår, der skal gælde i forbindelse med partnerens fratrædelse og hvordan og hvor, parterne har aftalt, at eventuelle tvister skal behandles og løses.

 1. Misligholdelse

Her præciseres muligheden for ophævelse af ansættelseskontrakten i tilfælde af misligholdelse fra partnerens eller selskabets side.

 1. Kunde- og/eller konkurrenceklausul

Det er vigtigt, at du forholder dig til, om det skal være en betingelse for ansættelsen, at partneren skal påtage sig en kunde og/eller konkurrenceklausul.

En kundeklausul vil i givet fald indeholde et forbud mod, at partneren i en vis periode efter fratrædelsen må betjene eller tage ansættelse hos selskabets kunder.

En konkurrenceklausul vil forbyde partneren i en vis periode efter fratrædelsen at drive konkurrerende virksomhed under forudsætning af, at partneren selv har opsagt ansættelsesforholdet eller selv har givet rimelig grund til, at selskabet opsiger ansættelsesforholdet.

 1. Behandling af personoplysninger

Beskrivelse af virksomhedens håndtering af personoplysninger om partneren

 1. Tvister

Endelig bør du forholde dig til, hvordan uoverensstemmelser med partneren skal løses.

Det er væsentligt, at partnerkontrakten nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen. Vi har derfor gjort det nemt for dig, så du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet partnerkontrakt, der er tilpasset lige netop din situation.

Du kan altid gemme undervejs og arbejde videre senere, når det passer dig.

Den intelligente skabelon til en partnerkontrakt er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er desuden en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45331830 kontakt@dokumenter.dk
Partnerkontrakten indeholder
 1. Ikrafttrædelse
 2. Ansvar
 3. Skal partneren anmeldes som bestyrelsesmedlem hos Erhvervsstyrelsen?
 4. Arbejdssted
 5. Hverv under ansættelsen
 6. Tavsheds- og loyalitetspligt
 7. Immaterielle rettigheder
 8. Vederlag
 9. Personalegoder
 10. Firmabil
 11. Ferie
 12. Ophør, opsigelse og løsning af tvister
 13. Misligholdelse
 14. Kunde- og/eller konkurrenceklausul
 15. Behandling af personoplysninger
 16. Tvister