Tilføj til favoritter

Lejers indsigelse til opsigelse af erhvervslejemål

Lav hurtigt og sikkert en lejers indsigelse til opsigelse af erhvervslejemål på få minutter. Hvis du som lejer har modtaget en opsigelse, som du ikke kan acceptere, er det vigtigt at du gør indsigelse til opsigelsen.

Skabelon til lejers indsigelse til opsigelse af erhvervslejemål

Denne skabelon kan du bruge, når du som lejer har modtaget en opsigelse af dit erhvervslejemål, og du ønsker at gøre indsigelse til denne. Det er vigtigt, at du gør indsigelse i tide, så du ikke mister retten til at gøre indsigelse til udlejers opsigelse af dit erhvervslejemål. Ved at bruge Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt selv lave en indsigelse til en brøkdel af prisen end hos en advokat.

Hvad betyder indsigelse?

Indsigelse betyder, at du ikke er enig. I erhvervslejeretlige forhold er det vigtigt at gøre indsigelse over for den anden part, hvis man ikke mener, at det den anden gør eller kræver er berettiget.

Hvad betyder opsigelse?

Opsigelse af et erhvervslejemål betyder, at du som lejer skal fraflytte erhvervslejemålet inden for et nærmere aftalt opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet vil fremgå af din erhvervslejekontrakt.

Skal du som lejer reagere på en opsigelse?

Ja. Dokumenter.dk anbefaler at du altid reagerer på udlejers henvendelse. Uanset om du er enig eller uenig i udlejers opsigelse, er det vigtigt, at du reagerer. Det bedste er at reagere på skrift, så der ikke er tvivl om, hvad du har skrevet og hvornår.

Hvorfor skal du som lejer gøre indsigelse til en opsigelse?

Hvis du er uenig i udlejers opsigelse, er det vigtigt at du gør indsigelse, da du ellers vil skulle fraflytte i henhold varslet i opsigelsesbrevet.

Ved at gøre indsigelse bremser du processen, indtil der er klarhed over, om opsigelsen er sket på gyldigt grundlag.

Du skal gøre indsigelse, hvis du mener, at udlejers opsigelse er ugyldig. Opsigelsen kan være ugyldig fordi opsigelsen ikke indeholder en begrundelse for hvorfor opsigelsen sker eller hvis begrundelsen ikke er veldokumenteret.

Hvornår er udlejers opsigelse ugyldig?

Udlejers opsigelse kan være ugyldig, hvis erhvervslejelovens krav til opsigelsens indhold ikke er overholdt.

Erhvervslejeloven stiller følgende krav til udlejers opsigelse:

 • udlejers opsigelse skal være skriftlig
 • opsigelsen skal indeholde oplysning om opsigelsesgrunden
 • opsigelsen skal oplyse om lejers mulighed for at gøre indsigelse og kræve erstatning.

Hvis opsigelsen ikke indeholder disse oplysninger, vil opsigelsen være ugyldig.

Udlejers opsigelse kan opsigelse kan også være ugyldig, hvis opsigelsesgrunden ikke er veldokumenteret. Det vil f.eks. være, hvis udlejer opsiger med begrundelsen, at udlejer selv skal bruge det lejede, men det rent faktisk ikke er tilfældet.

Hvis udlejers opsigelse skal tilsidesættes som ugyldig, kræver det altså, at udlejer enten ikke har overholdt de formelle krav til opsigelsen eller at udlejer ikke har haft en gyldig grund til opsigelsen.

I mange tilfælde er det svært for lejer straks efter modtagelsen at afgøre, om udlejers opsigelse er gyldig. Det kan derfor være nødvendigt at anmode udlejer om yderligere oplysninger og indlede en dialog med udlejer. Som lejer kan du dog med fordel – for at bevare din retsstilling bedst muligt – formelt set gøre indsigelsen til opsigelsen, og så derefter indgå en dialog med udlejer om en mulig mindelig løsning. Løsningen kan være enten en fraflytningsaftale eller en aftale om, at du kan blive i lejemålet.

Hvornår kan udlejer opsige dit erhvervslejemål?

Udlejer kan efter erhvervslejelovens § 61 stk. 2 opsige dit erhvervslejemål i følgende tilfælde:

 1. Når udlejeren selv ønsker at benytte det lejede (erhvervslejelovens § 61, stk. 2, nr. 1)
 2. Når udlejer dokumenterer at ejendommen skal nedrives eller ombygges og dette medfører at lejer må fraflytte (§ 61, stk. 2, nr. 2)
 3. Når lejer trods udlejers påmindelse ikke har iagttaget god skik og orden (f.eks. ved støjende adfærd der er til gene for ejendommens beboere eller lignende adfærd der er til væsentlig gene) (§ 61, stk. 2, nr. 3)
 4. Når vægtige grunde gør det magtpåliggende for udlejer at blive løst fra kontrakten (§61, stk. 2, nr. 4)

For etablissement lejemål og garager, stalde og lignende gælder der særlige regler. Etablissement lejemål (som er lejemål tilknyttet banegårde, teatre mv.) kan udlejer opsige erhvervslejemålet med 3 måneders varsel. Garager, stalde og lignende kan udlejer opsige med 1 måneds varsel.

Hvilken frist har du som lejer til at gøre indsigelse til udlejers opsigelse?

I erhvervslejeloven er der fastsat en frist på 6 uger for lejer til at gøre indsigelse. 6 ugers fristen løber fra det tidspunkt, hvor du har modtaget opsigelsen fra udlejer.

Det er således ikke afgørende, hvilken dato udlejer har anført på opsigelsesskrivelsen, men det afgørende er derimod, hvornår du som lejer har modtaget opsigelsen.

Hvis du har modtaget opsigelsen pr. e-mail er det typisk samme dag som den er afsendt.  Hvis du har modtaget opsigelsen med almindelig post kommer opsigelsen typisk frem dagen efter afsendelsen. Det er dagen, hvor du modtager brevet de 6 uger løber fra.

Det er udlejer, der har bevisbyrden for, at opsigelsen er kommet frem, og hvornår den er kommet frem.

Hvordan kan du som lejer gøre indsigelse?

Ved at bruge Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt og hurtigt gøre indsigelse til udlejers opsigelse af dit erhvervslejemål. Vores skabelon guider dig igennem, så du er sikker på, at du har alle relevante ting med i din indsigelse. Ved at bruge vores skabelon sparer du både tid og penge, da vores skabelon koster en brøkdel af prisen af, hvad det koster at involvere en advokat.

Hvad skal indsigelsen indeholde?

Det er ikke et krav, at din indsigelse skal begrundes, du skal blot sørge for, at indsigelsen er skriftlig og at den er tydeligt formuleret.

Dokumenter.dk’s skabelon til indsigelse til udlejers opsigelse indeholder en simpel, præcis og overskuelig opstilling og formulering. Ved at anvende vores skabelon er du sikker på, at får gjort korrekt indsigelse, så du kan have ro i maven.

Hvordan skal indsigelsen sendes?

Du har bevisbyrden for, at indsigelsen er kommet frem.

Dukumenter.dk anbefaler derfor, at du, hvis det er muligt, sender indsigelsen på følgende måder:

 • Med rekommanderet quickbrev
 • Med afleveringsattest (og quickbrev)
 • Med e-mail, hvor du anmoder om både kvittering for modtagelsen og for læsning
 • Overbringes med kvittering for modtagelse ved udlejers underskrift på indsigelsen, som du som lejer selv får en kopi af.

Husk at du som lejer også kan kræve erstatning hvis du accepterer opsigelsen

Ønsker du som lejer at acceptere opsigelsen i stedet for at gøre indsigelse, skal du være opmærksom på erhvervslejelovens § 66, hvorefter du som lejer har ret til erstatning i tilfælde af, at udlejer har opsagt dit erhvervslejemål. Hvis du som lejer ønsker at kræve erstatning, gælder den samme 6 ugers frist.

På Dokumenter.dk kan du tillige finde en skabelon til lejers skrivelse i tilfælde af, at du som lejer vil acceptere opsigelsen og kræve erstatning.

Du finder skabelonen her.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Indsigelsen indeholder
 1. Angivelse af lejemålet
 2. Angivelse af udlejer
 3. Korrekt indsigelse til opsigelsen
 4. Forbehold for erstatning