Tilføj til favoritter

Ophævelse af boliglejemål

Lav hurtigt og sikkert en opsigelse af boliglejemål på få minutter. Denne skabelon kan bruges, når du som udlejer ønsker at ophæve lejers lejemål som følge af, at lejer har misligholdt lejekontrakten.

Skabelon til ophævelse af boliglejemål

Denne skabelon kan bruges, når du som udlejer ønsker at ophæve lejers lejemål som følge af, at lejer har misligholdt lejekontrakten. Dokumenter.dk’s guide gør det let for dig at udarbejde en ophævelsesskrivelse, der er juridisk gyldig, og som kan bruges i fogedretten, hvis lejer ikke fraflytter frivilligt.

Hvad er en ophævelse?

En ophævelse betyder, at lejeforholdet øjeblikkeligt bringes til ophør, og at lejer straks skal fraflytte lejemålet. Ophævelse sker fordi lejer har misligholdt sine forpligtelser i henhold til lejekontrakten.

Lejers misligholdelse kan bestå i, at lejer ikke har betalt leje til tiden, og ikke efter fremsendt påkrav, har indbetalt det skyldige beløb til udlejer. Ophævelse kan også skyldes anden misligholdelse fra lejers side, såsom f.eks. hvis lejer har udvist truende adfærd overfor udlejer, hvis lejers adfærd er særdeles støjende og til væsentlig gene for de omkring boende, eller hvis lejer har vanrøgtet det lejede, og ikke har bragt det lejede i stand efter udlejers påkrav.

Hvornår kan udlejer ophæve lejeforholdet?

Det fremgår af lejelovens § 182 stk. 1, nr. 1-13 hvornår udlejer kan ophæve lejeforholdet. De typiske og mest anvendte tilfælde vil være:

 • Når lejer ikke har betalt leje eller anden pengepligtig ydelse til tiden, og lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til lejeren
 • Når det lejede benyttes til andet end aftalt, og lejer ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt med dette
 • Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, når de har ret til dette
 • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren
 • Når lejeren vanrøgter det lejede, og ikke bringer det lejede i stand efter udlejers påkrav
 • Når lejeren uberettiget overlader brugen af det lejede til andre, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør
 • Når lejeren har tilsidesat god skik og orden og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens fraflytning er påkrævet
 • Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens fraflytning er påkrævet
 • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at fjernelse af lejeren er påkrævet

Hvad skal ophævelsesskrivelsen indeholde?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt og hurtigt lave en ophævelsesskrivelse. Ved at benytte vores guide sikrer du dig samtidig, at ophævelsen opfylder alle lejelovens krav til formalia.

Din ophævelsesskrivelse skal være skriftlig og indeholde følgende informationer:

 • Lejers navn og adresse
 • En henvisning til det tidligere fremsendte påkrav
 • Årsagen til at lejemålet ophæves
 • Oplysning om, at lejer straks skal fraflytte, og en frist for, hvornår lejer senest skal aflevere nøgler
 • Oplysning om, hvor nøgler skal afleveres
 • En opgørelse over skyldig leje, hvis lejemålet er ophævet på grund af betalingsmisligholdelse
 • Oplysning om, at lejer fortsat skal betale leje indtil lejemålet kunne være opsagt med normalt opsigelsesvarsel
 • Varsel om, at sagen vil blive overdraget til fogedretten, hvis lejer ikke fraflytter frivilligt

Hvordan skal ophævelsesskrivelsen sendes til lejer?

Der er ingen krav til hvordan ophævelsen skal sendes, men det er udlejer, der har bevisbyrden for, at det er kommet frem til lejer. Dokumenter.dk anbefaler derfor, at du sender ophævelsesskrivelsen på en eller flere af følgende måder, for at sikre dig, at den når frem til lejer:

 • Som anbefalet quickbrev
 • Som brev med afleveringsattest
 • Som e-mail med kvittering
 • Som brev der overbringes, hvor lejer kvitterer for modtagelsen

Hvornår skal lejer fraflytte?

Når lejemålet er blevet ophævet, skal lejer straks fraflytte. Normalvis vil udlejer give lejer en kort frist i ophævelsesskrivelsen, så lejer kan nå at tømme lejemålet. Selvom lejer skal flytte med det samme, er lejer stadig forpligtet til at fortsætte med at betale leje, indtil lejemålet kunne være opsagt med almindeligt varsel.

Hvad sker der, hvis lejer ikke fraflytter frivilligt?

Hvis lejer ikke fraflytter frivilligt, er udlejer nødsaget til at kontakte fogedretten, for at få fogedens bistand til at sætte lejer ud af lejemålet.

Hvad er en fogedrekvisition?

En fogedrekvisition er et brev til fogedretten, hvor udlejer kort redegør for sagens omstændigheder, og beder om fogedens bistand til at sætte lejer ud af lejemålet.

Hvad er forskellen på opsigelse og ophævelse?

Ved en ophævelse skal lejer fraflytte lejemålet straks, som følge af lejers manglende betaling af leje, eller som følge af lejers væsentlige misligholdelse af kontrakten. En ophævelse kan sidestilles med at kontrakten ”rives i stykker” uden noget varsel. Ved en opsigelse får lejer et varsel svarende til det, der er aftalt i lejekontrakten. Opsigelse sker ikke nødvendigvis som følge af lejers misligholdelse, men kan også ske, fordi udlejer for eksempel selv ønsker at benytte det lejede.

Udarbejdet af
Advokat Mathias Tegen og Advokat Synne Høj Nørgaard Advokater Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Ophævelsen indeholder
 1. Angivelse af lejer
 2. Angivelse af udlejer
 3. Angivelse af lejemålet
 4. Henvisning til tidligere afsendt påkrav
 5. Flere alternativer til begrundelsen for ophævelsen
 6. Henvisning til relevante bestemmelser i lejeloven
 7. Påkrav om fraflytning
 8. Varsel om udsættelsesforretning