Tilføj til favoritter

Vedtægter til selskab

Lav hurtigt og sikkert et sæt vedtægter til et selskab på få minutter. Selskabets vedtægter kan betegnes som selskabets grundlov.

Online skabelon til dit selskabs vedtægter

Selskabets vedtægter skal indeholde en række lovpligtige informationer om selskabets forhold. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave et sæt vedtægter. Vores guide sikrer, at du får et sæt vedtægter, der indeholder alle lovpligtige informationer til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Hvad er vedtægter?

Selskabets vedtægter kan betegnes som selskabets grundlov. Vedtægterne udgør eksistensgrundlaget for dit selskab, og indeholder de informationer, der karakteriserer den type af virksomhed, dit selskab driver, herunder selskabets navn, ledelsesformen og formålet med selskabet.

Selskabsloven oplister en række oplysninger, der som minimum skal være oplyst i selskabets vedtægter. Vedtægterne skal eksempelvis altid indeholde selskabets navn, formål og selskabskapitalens størrelse. De bestemmelser, der følger af selskabets vedtægter, er bindende for både selskabet og dets kapitalejere. Det kan eksempelvis være selskabets tegningsregel, der beslutter hvilke personer, der må forpligte selskabet.

Skal du lave et sæt vedtægter?

Ja, det er lovpligtigt for et selskab at have et sæt vedtægter. Ved stiftelsen af et selskab er det et krav, at du sammen med stiftelsesdokumentet vedhæfter selskabets vedtægter.

Vedtægterne kan både udarbejdes efter selskabslovens minimumskrav, men kan også gøres mere udførlige og på den måde regulere flere af selskabets forhold. Jo flere forhold, der reguleres i selskabets vedtægter, jo mere stabilitet skabes for selskabets ledelse og kapitalejere.

Dokumenter.dk’s intelligente skabelon guider dig sikkert igennem alle spørgsmålene, så du nemt og overskueligt kan tage stilling til alle de lovpligtige oplysninger, der skal indgå i selskabets vedtægter.

Hvilke oplysninger skal fremgå af selskabets vedtægter?

De oplysninger, der ifølge selskabsloven som minimum skal fremgå af selskabets vedtægter, er:

 • Selskabets navn. Selskabets navn samt eventuelle binavne skal fremgå af vedtægterne. Selskabets navn skal indeholde en betegnelse, der angiver den form, selskabet drives i. Hvis der er tale om en ApS, skal selskabets navn og eventuelle binavne således indeholde betegnelsen ”ApS” eller ”anpartsselskab”.
 • Selskabets formål. Vedtægterne skal indeholde selskabets formål, der er en beskrivelse af, hvilke aktiviteter selskabet har. Det er en god idé at formulere selskabets formål så bredt som muligt, så det ikke kræver en vedtægtsændring, hvis selskabet udvider sine aktiviteter.
 • Selskabskapitalens størrelse. For ApS’er er minimumskapitalen eksempelvis 40.000 kr., men selskabet kan sagtens have en højere selskabskapital. Antallet af kapitalandele, herunder eventuelle rettigheder knyttet til kapitalandelene skal også angives.
 • Selskabets ledelsesstruktur. Er selskabet eksempelvis ledet af en direktion og en bestyrelse? Der er forskellige selskabsretlige krav til et selskabs ledelsesstruktur, alt efter hvilken selskabsform selskabet drives i. I et ApS kan et selskab eksempelvis ledes af en direktion alene, men et A/S enten skal ledes af en bestyrelse og en direktion eller af en direktion og et tilsynsråd.
 • Bestemmelser om indkaldelse til generalforsamling. Dette vedrører de praktiske forhold – hvor afholdes generalforsamlingen og med hvilken tidsfrist kan kapitalejerne indkaldes til et generalforsamlingsmøde?
 • Selskabets regnskabsår. Man kan frit vælge, hvilket regnskabsår selskabet skal have. Dette kan eksempelvis være 1/1 – 31/12.

Ud over minimumskravene, er det en god idé yderligere at tage stilling til følgende forhold i selskabets vedtægter for at gøre reguleringen af selskabets forhold mere fyldestgørende:

 • Selskabets tegningsregel. Hvem kan bindende indgå aftaler på selskabets vegne? Tegningsreglen kan eksempelvis være, at selskabet tegnes af en direktør.
 • Dagsorden for generalforsamlinger. Hvilke punkter skal altid drøftes på selskabets generalforsamlinger?
 • Stemmeafgivning på generalforsamlingen. Efter hvilke regler stemmer generalforsamlingen, og kan en kapitalejer eksempelvis give møde via en fuldmægtig?
 • Særlige rettigheder de enkelte kapitalandele. Skal kapitalandelene opdeles i A- og B-kapitalandele? En sådan opdeling kan eksempelvis være, at selskabets A-andele giver stemmeret, mens selskabet B-andele er stemmeløse.
 • Forkøbsret for visse kapitalejere ved salg af kapitalandelene? Det kan skrives ind i vedtægterne, hvis alle eller visse af selskabets kapitalejere skal have forkøbsret forud for andre, hvis nogle af kapitalejerne ønske at sælge deres respektive kapitalandele.

Et sæt gode og fyldestgørende vedtægter skaber ro og forudsigelighed for selskabet og dets kapitalejere, så der altid er sikkerhed om, hvilke regler, der gælder. På denne måde undgår du unødige tvister mellem selskabets kapitalejere og ledelse, dyre advokatomkostninger til løsning af konflikter og dårligt omdømme.

Hvordan laver jeg et sæt vedtægter?

Det er vigtigt, at selskabets vedtægter afspejler de vilkår, der skal gælde for selskabet, dets kapitalejere og ledelse. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare en række spørgsmål, hvorefter vedtægterne automatisk generes og sendes direkte til din mail. Du vil på denne måde modtage et sæt vedtægter, der er tilpasset lige netop dit selskabs situation.

Vores intelligente skabelon henter automatisk de offentligt tilgængelige oplysninger om selskabet ud fra dets CVR-nr. Hvis nogle af de automatisk indhentede forhold skal ændres, gøres dette nemt undervejs. Du guides enkelt og intuitivt igennem udarbejdelsen af vedtægterne uden behov for hverken fremmøde eller ekspeditionstid, og til en brøkdel af prisen hos en advokat.

Du kan altid gemme dine oplysninger undervejs og arbejde videre, når det passer dig.

Kan skabelonen bruges til alle slag selskaber?

Skabelonen kan bruges til alle typer af ApS’er og A/S’er – skabelonen kan således bruges, uanset om dit selskab har flere ejere og uanset hvilken ledelsesform, der er i dit selskab. Du kan altså bruge vores skabelon, uanset om du har et enkeltmandsejet ApS med en direktion uden en bestyrelse, eller om du har er et A/S med en direktion og en bestyrelse.

Vores skabelon kan derfor bruges til alle typer af ApS’er og A/S’er. Når du svarer på spørgsmålene rettes vedtægternes indhold helt automatisk og sikkert i forhold til dine valg og den konkrete type af selskab, du driver.

Vores skabelon til vedtægter kan anvendes til:

 • Et ApS med og uden en bestyrelse
 • Et ApS med og uden revision
 • Et A/S med bestyrelse og direktion
 • Et A/S med direktion og tilsynsråd
 • Et ApS eller et A/S, hvor kapitalandelene er opdelt i A- og B-kapitalandele
 • Et ApS eller et A/S, hvori der skal kunne tildeles alkoholbevilling

Kan jeg ændre mit selskabs vedtægter?

Ja, selskabets vedtægter kan løbende ændres, hvis selskabets forhold ændrer sig. Der kan eksempelvis være behov for at ændre selskabets vedtægter, hvis selskabet skal ændre sit navn, sin ledelsesstruktur, hvis selskabet går fra at være fritaget fra revision til at være revisionspligtigt eller omvendt, eller hvis tegningsreglen i selskabet skal ændres.

Vedtægtsændringer sker på selskabets generalforsamling, og kræver en tilslutning fra minimum 2/3 af kapitalejerne.

Hvordan bliver vedtægterne gyldige?

For at selskabets vedtægter skal være gyldige, skal minimum 2/3 af selskabets kapitalejere have stemt for vedtægterne på et generalforsamlingsmøde. Selskabets vedtægter skal desuden indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med et generalforsamlingsprotokollat.

Når du har hentet vores skabelon, kan anmeldelsen nemt foretages på virk.dk. Dette kan gøres af alle, og du behøver derfor ikke at være advokat for at foretage anmeldelsen.

Vedtægterne behøver ikke være underskrevet af kapitalejerne, men dette kan være en god idé for senere at kunne dokumentere og bevise, at der ved vedtægternes udarbejdelse var det nødvendige antal stemmer fra kapitalejerne.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Vedtægterne indeholder
 1. Selskabets navn
 2. Selskabets formål
 3. Oplysninger om selskabets kapital
 4. Bestemmelse om generalforsamling
 5. Oplysning om selskabets ledelse
 6. Oplysning om selskabets tegningsregel
 7. Oplysning om regnskabsår
 8. Oplysning om revision