Tilføj til favoritter

Påstandsdokument

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti

Skabelon til påstandsdokument

Denne skabelon kan bruges, når du skal indlevere et påstandsdokument til retten. Dokumenter.dk’s skabelon gør det nemt for dig at udarbejde dit påstandsdokument under retssagens skriftlige forberedelse. Vores intelligente guide dig hjælper dig igennem de indholdsmæssige krav, der er til et påstandsdokument. Ved at bruge vores guide, er du sikker på, at du har alle relevante informationer med i dit påstandsdokument, når du indleverer dette til retten.

Hvad er en påstand?

En påstand er et juridisk begreb der bruges under en retssag. Den eller de påstande, som du gør gældende under retssagen, er det resultat, som du ønsker, at retssagen skal ende med. Din påstand f.eks. kan være, at sagsøgte skal betale et bestemt beløb til dig, eller at sagsøgte skal anerkende et bestemt forhold.

Hvad er et anbringende?

Dine anbringender under retssagen er dine argumenter for, hvorfor retten skal give dig medhold i din påstand. Hvis din påstand f.eks. er, at en lejer skal anerkende en ophævelse af lejemålet og fraflytte, kan dit anbringende være, at lejer ikke har betalt husleje til tiden, på trods af, at der er sendt rykker og påkrav til lejeren.

Hvad er et påstandsdokument?

Et påstandsdokument er et dokument med parternes påstande og anbringender. Sagt med andre ord indeholder dokumentet en beskrivelse af det resultat, som parterne hver især ønsker at opnå. Derudover oplistes beviserne, som parterne ønsker at fremlægge under sagen i påstandsdokumentet.

Retten kan bruge indholdet i påstandsdokumentet, når parternes hovedsynspunkter skal gengives i forbindelse med domsskrivningen.

Skal du lave et påstandsdokument?

Ja, hvis retten bestemmer, at der skal udarbejdes et påstandsdokument. Retten vil typisk kræve dette i mere omfangsrige retssager.

Findes der regler omkring påstandsdokumenter?

Ja. Reglerne findes i retsplejelovens § 357. Der står i loven, at retten kan bestemme at parterne skal indlevere et påstandsdokument til retten inden hovedforhandlingen.

Hvad skal påstandsdokumentet indeholde?

Påstandsdokumentet skal indeholde følgende

 • Dine påstande og anbringender
 • En angivelse af hvilken bevisførelse, du vil føre under hovedforhandlingen
 • Sagens økonomiske værdi
 • Hvorvidt du er momsregistreret
 • En opgørelse over betalte retsafgifter og udgifter til bevisførelse (f.eks. syn og skøn)
 • De bilag der er relevante under hovedforhandlingen
 • Dine eventuelle bemærkninger til rettens fastsættelse af sagsomkostninger
 • Processuelle spørgsmål som f.eks., hvis du ønsker at anmode om dørlukning, så sagen ikke er offentlig

Hvad betyder hovedforhandlingen?

Hovedforhandlingen er betegnelsen for retsmødet, hvor I mødes fysisk i retten sammen med advokater, vidner og dommeren. Hovedforhandlingen er den mundtlige del af retssagen, hvorimod forberedelsen er kendetegnet ved at ske skriftligt. Ved hovedforhandlingen vil hver part ved deres partsrepræsentant (advokat) fremlægge deres påstande, anbringender og beviser for retten. Retten optager efter hovedforhandlingen sagen til dom.

Hvem skal påstandsdokumentet indleveres til?

Dit påstandsdokument skal indleveres til retten. Påstandsdokumentet uploades digitalt på domstolenes digitale sagsportal på https://minretssag.dk

Er der en frist for indlevering af påstandsdokumentet?

Ja. Retten fastsætter en frist for indlevering af påstandsdokumentet. Fristen vil som udgangspunkt blive fastsat til senest 14 dage før hovedforhandlingen. Det er dog retten, der bestemmer det konkrete tidspunkt for indlevering af påstandsdokumentet under hensyntagen til sagens omstændigheder.

Hvad sker der, hvis du ikke indleverer påstandsdokument inden for fristen?

Retten kan afvise sagen, hvis du er sagsøger, og ikke indleverer påstandsdokumentet i tide. Hvis du er sagsøgte, kan retten afsige udeblivelsesdom, og afsige dom efter sagsøgers påstand. Retten kan vælge at hæve sagen, hvis ingen af parterne indleverer påstandsdokumenter i tide. Det er derfor vigtigt, at du overholder fristen for indlevering af dit påstandsdokument.

Hvordan laver du et påstandsdokument?

Med Dokumenter.dk’s intelligente guide kan du nemt lave et professionelt påstandsdokument. Vores skabelon kan tilpasses til din konkrete sag. Du kan nemt udfylde skabelonen ved at besvare spørgsmålene i vores guide, og du kan løbende rette i dit påstandsdokument. Ved at bruge vores guide sikrer du dig, at du har alle nødvendige informationer med i dit påstandsdokument.

Må du tage nye påstande med i dit påstandsdokument?

Udgangspunktet er, at du ikke må udvide din påstand, ændre din påstand, fremsætte nye anbringender eller komme med yderligere beviser i påstandsdokumentet. Dette skyldes, at den skriftlige forberedelse af retssagen er afsluttet på dette tidspunkt. Det er retten, der beslutter, hvornår forberedelsen afsluttes, men dette vil senest være 4 uger før hovedforhandlingen.

Kan retten tillade nye påstande når forberedelsen er slut?

Retten kan vælge at tillade ændringer efter forberedelsens afslutning eller efter indlevering af påstandsdokumentet. Dette kræver dog, at retten vurderer, at det af særlige grunde må anses for undskyldeligt at ændringen ikke er fremkommet tidligere. Derudover er det et krav, at modparten skal have tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser, og at hovedforhandlingen ikke udsættes.

Hvem kan bruge skabelonen til et påstandsdokument?

Dokumenter.dk’s skabelon kan bruges af advokater og privatpersoner i retssager, hvor retten har bestemt, at der skal indleveres et påstandsdokument.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide