Tilføj til favoritter

Lejers indsigelse til vilkårsændringer

Lav hurtigt og sikkert en lejers indsigelse til vilkårsændringer på få minutter. Denne skabelon kan bruges, når lejer har modtaget meddelelse fra udlejer om, at der varsles vilkårsændringer i erhvervslejekontrakten.

Skabelon til lejers indsigelse til vilkårsændringer efter Erhvervslejelovens § 14

Denne skabelon kan bruges, når lejer har modtaget meddelelse fra udlejer om, at der varsles vilkårsændringer i erhvervslejekontrakten efter erhvervslejelovens § 14. Skabelonen gør det nemt for dig som lejer at gøre indsigelse til udlejer omkring vilkårsændringerne, og samtidig sikre dig, at din indsigelse indeholder de nødvendige oplysninger for at være gyldig.

Hvad er vilkårsændringer efter erhvervslejelovens § 14?

Når et erhvervslejemål ikke er erhvervsbeskyttet, kan det aftales mellem lejer og udlejer, at udlejer kan stille krav om ændring af lejevilkårene. En vilkårsændring kan for eksempel være, at udlejer varsler at lejen vil stige.

Udlejer vil kunne opsige lejeren, hvis parterne ikke kan blive enige om de fremtidige lejevilkår efter en forhandling.

Erhvervsbeskyttede lejemål

Udlejer kan ikke varsle vilkårsændringer, når der er tale om et erhvervsbeskyttet lejemål. Et erhvervslejemål er erhvervsbeskyttet når virksomhedens stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. F.eks. hvis erhvervslejemålet ligger på en gågade og kunderne kommer på grund af denne beliggenhed.

Hvornår kan udlejer varsle vilkårsændringer?

En ændring af lejevilkårene vil tidligst kunne få virkning 8 år efter lejeperiodens begyndelse. Hvis der tidligere er sket vilkårsændringer, vil en ny vilkårsændring tidligst kunne få virkning 8 år efter sidste ændring trådte i kraft.

Hvis der er sket regulering til markedslejen, vil en vilkårsændring tidligst kunne få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en lejeforhøjelsen til markedslejen er trådt i kraft.

Skal lejer reagere på udlejers varsel om vilkårsændringer?

Ja. Dokumenter.dk anbefaler, at du som lejer altid reagerer på udlejers breve, uanset om du er enig eller uenig i udlejers brev. Hvis du ikke reagerer, mister du retten til at gøre indsigelse og kræve erstatning ved en opsigelse.

Du skal gøre indsigelse hvis du ikke er enig

Hvis du ikke er enig i udlejers varsling om vilkårsændringer efter erhvervslejelovens § 14, og ikke ønsker at fortsætte lejemålet på de ændrede vilkår, er det vigtigt, at du gør indsigelse til udlejers varsling. Du kan nemt anvende Dokumenter.dk’s skabelon, når du skal gøre indsigelse til vilkårsændringerne.

Vores skabelon guider dig igennem alle relevante punkter, så din indsigelse opfylder de krav, der stilles til indholdet efter erhvervslejelovens § 14 stk. 6.

Hvad sker der, når du har gjort indsigelse?

Hvis du har gjort rettidig indsigelse, og udlejer vil fastholde sit krav om vilkårsændringer, skal udlejer indkalde dig til forhandling senest 6 uger efter din frist for at gøre indsigelse er udløbet. Dette fremgår af erhvervslejelovens § 14 stk. 7.

Indkaldelsen til forhandlingen skal ske med et passende varsel. Hvis du udebliver fra forhandlingen, anses din indsigelse for at være trukket tilbage. Indsigelsen mister derved sin virkning. Det er derfor vigtigt, at du møder op til forhandlingen.

Hvis I ikke kan nå til enighed om de fremtidige vilkår ved forhandlingen, kan hver af jer skriftligt meddele den anden, at forhandlingsmulighederne er udtømt. Udlejer kan senest 6 uger efter det tidspunkt hvor meddelelsen om dette er kommet frem, skriftligt opsige erhvervslejekontrakten med mindst 6 måneders varsel. Hvis udlejer ikke opsiger erhvervslejekontrakten rettidigt, vil lejeforholdet fortsætte på de hidtil gældende vilkår.

Hvad skal indsigelsen indeholde?

Indsigelsen skal først og fremmest være skriftlig.

Dernæst skal indsigelsen indeholde et modforslag til udlejers krav. Lejer skal samtidig beskrive, hvilke punkter lejer ikke kan godkende i udlejers krav.

Hvis du som lejer ønsker at kræve erstatning i forbindelse med en opsigelse, skal størrelsen og sammensætningen af erstatningskravet fremgå af din indsigelse.

Indeholder din indsigelse ikke disse oplysninger, anses indsigelsen som udgangspunkt ikke for at være rettidigt fremsat. Du risikerer dermed at miste retten til at gøre indsigelse gældende.

Hvilke erstatningsposter kan dækkes hvis lejemålet opsiges?

Når du varsler krav om erstatning i din indsigelse, kan du medtage disse poster:

 • Flytteomkostninger
 • Værdiforringelse af inventar
 • Værdi efter afskrivninger af installationer, forbedringer mv.
 • Omkostninger som følge af annoncering pga. flytningen
 • Driftstab i flytteperioden
 • Goodwill
 • Advokatomkostninger

Hvornår skal indsigelsen sendes?

Indsigelsen skal være kommet frem til udlejer senest 3 måneder efter, at udlejers krav kom frem til lejer.

Hvordan skal indsigelsen fremsendes til udlejer?

Dokumenter.dk anbefaler, at din indsigelse sendes som:

 • Anbefalet quickbrev
 • Som brev med afleveringsattest
 • Som e-mail med kvittering
 • Eller som brev der overbringes hvor udlejer kvitterer for modtagelsen

Du kan på denne måde bevise, at indsigelsen er kommet frem til udlejer.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Indsigelsen til vilkårsændringer indeholder
 1. Angivelse af lejemålet og udlejers varsel
 2. En skriftlig indsigelse til udlejers varsel om vilkårsændringer
 3. Beskrivelse af hvilke punkter der ikke kan godkendes i udlejers varsel
 4. Modforslag til vilkårsændringerne i lejemålet
 5. Erstatningsopgørelse
 6. Underskrift