Tilføj til favoritter

Påkrav boliglejemål

Lav hurtigt og sikkert et påkrav boliglejemål på få minutter. Et påkrav er et brev fra udlejer til lejer med meddelelse om, at lejer har misligholdt lejekontrakten.

Påkravsskrivelse til lejer i boliglejemål

Denne skabelon kan bruges, når du som udlejer ønsker at sende et påkrav til din lejer, fordi lejeren enten ikke har indbetalt leje til tiden, eller fordi lejeren i øvrigt har misligholdt lejekontrakten. Dokumenter.dk’s guide gør det let for dig at udarbejde et påkrav, der er juridisk gyldigt. På den måde kan påkravet senere bruges, hvis det bliver nødvendigt at ophæve lejerens lejemål.

Hvad er et påkrav?

Et påkrav er et brev fra udlejer til lejer med meddelelse om, at lejer har misligholdt lejekontrakten. Misligholdelsen kan enten bestå i, at lejer ikke har betalt leje til tiden, eller at lejer på anden vis har misligholdt lejekontrakten. Anden misligholdelse end betalingsmisligholdelse kan f.eks. være, hvis lejer har udvist truende adfærd overfor udlejer eller andre i ejendommen, hvis lejers adfærd er særdeles støjende og til væsentlig gene for de omkring boende eller hvis lejer ikke vedligeholder sit lejemål tilstrækkeligt eller på anden vis vanrøgter det lejede (f.eks. ved at opbevare store mængder af skrald i det lejede.)

Hvorfor sendes et påkrav?

Påkravet sendes for at gøre lejer opmærksom på misligholdelsen, og give lejer en mulighed for at rette for sig. Hvis der er tale om betalingsmisligholdelse vil den skyldige restance opgøres overfor lejer, og lejer vil få en frist til at indbetale det skyldige beløb.

Hvis misligholdelsen består i lejers adfærd eller manglende vedligeholdelse af det lejede, vil lejer blive gjort opmærksom på forholdet, og blive bedt om at ophøre med sin adfærd eller foretage sig en bestemt handling inden for en af udlejer fastsat frist.

Påkravet skal sendes til lejer, før udlejer har mulighed for at ophæve lejemålet.

Hvad skal påkravet indeholde?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt og hurtigt lave et påkrav. Ved at benytte vores guide sikrer du dig samtidig, at dit påkrav opfylder alle kravene til formalia og er juridisk gyldigt.

Dit påkrav skal være skriftligt og indeholde følgende informationer:

Ved betalingsmisligholdelse

 • Lejers navn og adresse
 • Dato for afsendelse af påkravet
 • Overskrift med en beskrivelse af, hvad kravet vedrører (f.eks. skyldig husleje)
 • Oplysning om, at der er tale om et påkrav
 • En specificeret opgørelse af det skyldige beløb (undgå at medtage omtvistede krav, og angiv gerne poster hver for sig)
 • Oplysning om, hvortil betaling kan ske (udlejers kontonummer)
 • Frist for indbetaling (lejer skal have mindst 14 dage fra påkravets modtagelse)
 • Det skal udtrykkeligt fremgå, at manglende betaling vil medføre, at lejeforholdet kan ophæves, og at lejer derved skal fraflytte.

Ved øvrig misligholdelse

 • Lejers navn og adresse
 • Dato for afsendelse af påkravet
 • Overskrift med en beskrivelse af, hvad kravet vedrører (f.eks. lejers støjende adfærd)
 • Oplysning om, at der er tale om et påkrav
 • En detaljeret beskrivelse af lejers misligholdelse (hvornår lejer f.eks. har støjet, dato / tidsrum / indkomne klager)
 • Oplysning om, at lejer skal ophøre med at misligholde lejekontrakten og f.eks. indstille sin støjende adfærd straks og iagttage god skik og orden i det lejede
 • Det skal udtrykkeligt fremgå, at hvis lejer ikke efterkommer påkravet, vil det medføre, at lejeforholdet kan ophæves, og at lejer derved skal fraflytte.

Hvordan skal påkravet sendes?

Der er ingen krav til, hvordan påkravet skal sendes, men udlejer har bevisbyrden for, at det er kommet frem til lejer. Dokumenter.dk anbefaler derfor, at du sender påkravet på en eller flere af følgende måder, for at sikre dig, at påkravet når frem til lejer:

 • Som anbefalet quickbrev
 • Som brev med afleveringsattest
 • Som e-mail med kvittering
 • Som brev der overbringes, hvor lejer kvitterer for modtagelsen

Hvad er et påkravsgebyr?

Udlejer har ret til at opkræve et såkaldt påkravsgebyr, hvis lejers misligholdelse består i betalingsmisligholdelse. Påkravsgebyret er et fast beløb som reguleres en gang årligt og er kr. 325,00 (2024 sats).

Hvad sker der hvis lejer ikke efterkommer påkravet?

Udlejer kan ophæve lejeforholdet, hvis lejer ikke efterkommer påkravet. Lejer kan efterkomme påkravet ved at indbetale det skyldige beløb inden for den fastsatte frist, eller ved at ophøre med at misligholde lejekontrakten / eller foretage sig en bestemt handling (f.eks. vedligeholdelse som udlejer har krævet.)

Hvad betyder ophævelse?

En ophævelse betyder, at lejeforholdet øjeblikkeligt ophører, og at lejer straks skal fraflytte lejemålet. Ophævelse sker i praksis ved at udlejer følger påkravet op med en ophævelsesskrivelse. I ophævelsesskrivelsen angives det, at lejer ikke har efterkommet påkravet, og at lejemålet derfor ophører, og at lejer skal fraflytte. Hvis lejer ikke fraflytter frivilligt, kan udlejer bede om fogedens bistand til at udsætte lejer af lejemålet.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Påkravsskrivelsen indeholder bl.a.
 1. Angivelse af lejer og udlejer
 2. Angivelse af lejemålet
 3. Beskrivelsen af misligholdelsen
 4. Henvisning til lejeloven
 5. Advarsel om ophævelse
 6. Opkrævning af påkravsgebyr