Tilføj til favoritter

Stiftelsesdokument apportindskud

Lav hurtigt og sikkert et stiftelsesdokument apportindskud på få minutter. Et ApS og et A/S kan stiftes ved indskud af andre værdier end kontanter. Et indskud i andre værdier end kontanter kaldes et apportindskud.

Stiftelse af selskab ved apportindskud

Et ApS og et A/S kan stiftes ved indskud af andre værdier end kontanter. Et indskud i andre værdier end kontanter kaldes et apportindskud.

Selskabskapitalen er det indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til, og selskabskapitalen skal i anpartsselskaber være minimum 40.000 kr. og i aktieselskaber minimum 400.000 kr.

Indskud ved apportindskud, skal derfor have en økonomisk værdi, der minimum modsvarer kravene til indskud af selskabskapital i henholdsvis et ApS eller et A/S. Den økonomiske værdi kan ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse. Fordringer (tilgodehavende) på stiftere eller kapitalejere kan ikke indskydes eller overtages, uanset om fordringerne er sikret ved pant.

Et apportindskud kan bestå af it-udstyr, værktøj, biler eller andre genstande, der kan være relevante at indskyde i det nye selskab.

Når du indskyder et apportindskud som startkapital, så bliver de indskudte værdier selskabets ejerdele.

I stedet for apportindskud kan du også stifte et ApS eller A/S ved kontant indskud og derefter lade det nystiftede selskab købe de relevante aktiver af dig som stifter. I anpartsselskaber er der ikke nærmere formelle krav til denne efterfølgende erhvervelse, hvorfor det ofte kan være et godt alternativ. I aktieselskaber, er der som udgangspunkt krav om redegørelse fra ledelsen og vurderingsberetning fra revisor.

De erhvervede aktiver skal naturligvis altid have en økonomisk værdi, der mindst svarer til købesummen og må ikke være til skade for selskabet, dets kapitalejere eller kreditorer.

Apportindskud

Et apportindskud skal have en objektiv økonomisk værdi. Værdien skal opgøres som dagsværdi, dvs. aktivets værdi i handel på indskudstidspunktet.

Et apportindskud kan ikke bestå i en pligt til at udføre et arbejde eller en pligt til at levere en tjenesteydelse. Fordringer på stiftere eller kapitalejere kan ikke indskydes, uanset pant eller ej.

Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere godkendte revisorer, der er statsautoriseret eller en registreret revisor i henhold til revisorloven

Vurdering ved apportindskud må ikke være foretaget mere end 4 uger før stiftelsesdokumentets underskrivelse.

Hvis apportindskud er en virksomhed, så kræves også en åbningsbalance (typisk ved skattefri virksomhedsomdannelse). Læs mere om skattefri virksomhedsomdannelse her.

Kravet om vurderingsberetning gælder ikke ved aktiver og forpligtelser (nettoaktiver), som er målt til dagsværdi og præsenteret individuelt i et års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår. Kravet gælder heller ikke for værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der optages til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for stiftelsesdokumentets underskrivelse.

Selskabets centrale ledelsesorgan er ansvarlig for, at apportindskuddet ikke er til skade for kapitalejere eller kreditorer.

Selskabets centrale ledelsesorgan skal udarbejde erklæring med bl.a. beskrivelse af apportindskuddet samt udtalelse om værdien. Ledelsens erklæring er en integreret del af vores skabelon til stiftelsesdokumentet med apportindskud.

Stiftelsesdokument

Reglerne om stiftelsesdokument findes i selskabslovens §§ 25-27.

Stiftelsesdokumentet skal indeholde oplysning om:

1) Navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer for selskabets stiftere
2) Tegningskursen for kapitalandelene
3) Fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene
4) Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning
5) Fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende
6) Hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende fald de anslåede omkostninger

Overordnede krav til selskabskapital

Selskabskapital er det indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til i medfør af selskabsloven.

Kapitalselskabet skal have en selskabskapital, der skal opgøres i danske kroner eller euro. Aktieselskaber skal have en selskabskapital svarende til mindst 400.000 kr. Anpartsselskaber skal have en selskabskapital svarende til mindst 40.000 kr.

Selskabskapitalen skal være – og angives som – et præcist fastsat beløb. Der kan derfor ikke ske registrering af en flydende angivelse, f.eks. ”Selskabskapitalen udgør mindst 400.000 kr.”

Tegning af selskabskapital

Tegning af kapitalandele skal ske på stiftelsesdokumentet. Kapitalandele kan ikke tegnes under forbehold, herunder f.eks. under betingelse af at en særlig begivenhed indtræffer eller et mål nås
Kapitalandele kan ikke tegnes til underkurs – Dvs. under kurs 100

Apportindskud kan ikke ske ved delvis indbetaling.

Udarbejdet af
Søren Friis Hansen Professor, Lic.jur. CBS Law Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Dokumentet indeholder
  1. Stiftelsesdokument
  2. Valg af selskabets navn, formål, ledelse og evt. revision
  3. Valg af selskabsform
  4. Valg af ledelsesstruktur
  5. Tegningsregel
  6. Vedtægter
  7. Underskrift
  8. Underskrifter