Konkursbehandling

Oversigt over konkursbehandlingens forløb

Udarbejdet af Bjørn Wittrup

Behandling af et konkursbo

I denne artikel fra Dokumenter.dk får du et overblik over de typiske ekspeditioner i behandlingen af et konkursbo, en gennemgang af de enkelte trin i konkursbehandlingen, samt hvilke dokumenter der knytter sig hertil.

Indhold

1.     Checkliste til behandling af et konkursbo

2.       Konkursbegæring

3.       Konkursdekret og urådighed

4.       Meddelelse til fogedretten

5.       Overblik over konkursboets aktiver samt spærring af konti

6.       Registrering og vurdering af selskabets aktiver

7.       Opfordring til kreditorer om at anmelde krav i boet (Kreditorinfo 1)

8.      Indhentelse af bogføringsmateriale og vidneindkaldelse

9.       Håndtering af ansatte

10.   SKAT, Skattekonto, digital postkasse, mv.

11.     Separat klientkonto og panthaverregnskab

12.    Inddrivelse af gæld og salg af aktiver

13.    Kreditorinfo 2

14.    Konkurskarantæne

15.    Kreditorinfo 3

16.    Omstødelse

17.    Ledelsesansvar og aktionærlån

18.    Kreditorinfo 4 (Halvårlig kreditorinfo)

19.    Fordringsprøvelse

20.   Konkursboets afslutning:

  • 20.1  Salærindstilling
  • 20.2 Boberetning og bo- og udlodningsregnskab
  • 20.3 Momsrefusion
  • 20.4 Kreditorinfo 5: Afsluttende kreditorinfo
  • 20.5 Konkursboets endelige afslutning

                                           

Oversigt konkursbehandlingens forløb

1. Checkliste til behandling af et konkursbo

Checklisten til behandling af konkursbo fra Dokumenter.dk er et praktisk redskab, der giver en grundig og struktureret vejledning til håndtering af konkursbehandlingen. Denne omfattende checkliste er designet til at hjælpe kuratorer og andre involverede parter med at navigere gennem alle faser af konkursbehandlingen på en effektiv måde.

Checklisten kan downloades i både PDF- og Word-format, og dækker de typiske ekspeditioner fra det indledende møde i skifteretten til den endelige afslutning af konkursbehandlingen.

Checklisten sikrer, at brugeren systematisk og grundigt håndterer alle aspekter af konkursbehandlingen og undgår oversete opgaver, hvilket gør den til en uvurderlig ressource inden for konkursadministration.

Du kan læse mere, og hente checklisten her:

 

2. Konkursbegæring

Konkursforløbet starter med indgivelsen af en konkursbegæring til skifteretten i den retskreds, hvor selskabet er registreret eller den personlige skyldner har bopæl. Konkursbegæringen kan indgives til skifteretten af en kreditor, der har penge til gode (Kreditorbegæring) eller af det insolvente selskab/personen selv (Egen begæring).

Skifteretten kan på baggrund af konkursbegæringen indlede konkursbehandling over et selskab eller en person, hvis det/denne er insolvent. Der er tale om insolvens når man ikke kan opfylde sine forpligtelser som aftalt – fx betale eller levere det aftalte. Hvis selskabet eller personen ikke vil opfylde sine forpligtigelser som aftalt – fx på grund af uenighed om et beløb – kan sagen evt. løses via retsmægling, en inkassosag i fogedretten, eller et civilt søgsmål.

Formålet med en konkursbegæring kan være at søge at inddrive kreditors krav. I mange tilfælde anvendes konkursbegæringen dog mere med henblik på at fratage selskabet eller personen adgang til at råde over sine eksisterende aktiver, og sørge for, at der ikke pådrages kreditorerne yderligere gæld. Herudover kan konkursbegæringen anvendes for, at få adgang til at omstøde tidligere dispositioner fortaget af selskabet eller personen, så det sikres, at aktiverne bliver fordelt ligeligt mellem alle kreditorer.

Du kan læse mere her, og finde relevante skabeloner til brug for udarbejdelse af konkursbegæring til skifteretten:

 

3. Konkursdekret og urådighed

Skifteretten vil, efter modtagelse af konkursbegæringen, indkalde skyldner og kreditorerne til et skifteretsmøde. På skifteretsmødet træffer skifteretten beslutning om, hvorvidt der kan afsiges konkursdekret over skyldner. Hvis skifteretten finder, at der skal afsiges konkursdekret, udpeger skifteretten samtidig en kurator.

Ved afsigelsen af et konkursdekret mister ledelsen/ejeren retten til at disponere over selskabet (urådighed), da selskabet nu er et konkursbo. Det vil sige, at selskabet ikke længere har ret til at overdrage eller opgive sine ejendele, modtage betaling og andre ydelser, modtage opsigelser, reklamationer og lignende erklæringer, stifte forpligtelser eller på anden måde råde over sin formue med virkning for boet. På samme måde mister den personlige skyldner råderetten over sine aktiver ved afsigelsen af konkursdekretet.

Det kan være fornuftigt, at sende en orientering om urådighed til ledelsen i selskabet eller den personlige fallent, med en beskrivelse af konkursens retsvirkning og de pligter der påhviler selskabsledelsen eller den personlige fallent.

Du kan finde skabeloner til skrivelse om urådighed her:

 

4. Meddelelse til fogedretten

I henhold til konkurslovens §31 er det pligtmæssigt at oplyse fogedretten om konkursen.

Formålet med skrivelsen er, at fogedretten straks bliver bekendt med konkursen, for således straks at kunne aflyse eventuelle verserende fogedsager og fremtidige fogedrekvisitioner. Kurator sender skrivelsen til fogedretten hurtigst muligt efter at konkursdekretet er afsagt.

Du kan nemt og hurtigt udarbejde en skrivelse til fogedretten med en skabelon fra Dokumenter.dk: 

 

5. Overblik over konkursboets aktiver samt spærring af konti

Kurator skal sætte sig på alle aktiver, og informere alle parter om konkursens indtræden. Kurator bør tage ud og se virksomheden, medmindre lejemålet er opsagt og fraflyttet. Ligeledes bør Kurator give besked til banken om at spærre alle konti tilhørende det konkursramte selskab eller den personlige fallent.

Det er meget vigtigt, at bankbrevet sendes så hurtigt som muligt efter dekretet, således alle konti bliver spærret for udtræk hurtigt muligt.

Her kan du hurtigt udarbejde en skrivelse til banken:

Derudover skal kurator sikrer sig, at konkursen tinglyses på selskabets ejendomme.

Her kan du hurtigt udarbejde en skrivelse skifteretten:

 

6. Registrering og vurdering af selskabets aktiver

En registrerings- og vurderingsrapport bør indhentes i alle konkursboer, hvis der bare er nogen aktiver af værdi. Denne er et vigtigt redskab i den videre bobehandling.

Indhentelsen af en sådan rapport fra en uvildig vurderingsmand iværksættes af kurator. Rapporten giver kurator et godt indtryk af aktivernes værdi i boet, som er helt nødvendigt fx ved senere forhandlinger om salg af aktiverne.

Du kan anvende skabelonen fra Dokumenter.dk til at udarbejde en skrivelse til vurderingsmanden vedr. udarbejdelsen af en registrerings- og vurderingsrapport for konkursboet:

 

7. Opfordring til kreditorer om at anmelde krav i konkursboet (kreditorinfo 1)

Kurator sender straks, efter at konkursdekret er afsagt, meddelelse herom til fordringshaverne og til eventuelle virksomhedspanthavere (kreditorerne). Meddelelsen skal indeholde en opfordring til kreditorerne om at anmelde deres krav i konkursboet.

Meddelelsen skal endvidere straks sendes til fordringshavere, som først senere bliver kurator bekendt.

Du kan her finde en skabelon der kan anvendes som opfordring til kreditorer om at anmelde krav i konkursboet:

Meddelelsen til kreditor bør tillige vedlægges kreditorinfo 1 efter Konkurslovens § 124. Dette er den første kreditorinfo i boet, og skal udsendes straks efter at konkursdekret er afsagt. Den sendes til alle kendte kreditorer og konkursrekvirenten. Den sendes også altid til Skifteretten og Gældsstyrelsen til info.

Du kan udarbejde kreditorinfo 1 ved at følge linket:

Når kurator har modtaget anmeldelsen af et krav fra en kreditor, sendes der en kvittering for modtagelsen og oplyser det gældsbogsnummer, som kravet er indført med i konkursboets gældbog.

Først langt senere foretager kurator en prøvelse af kravet, og kun hvis kravet opnår dividende i konkursboet (Se afsnit 19 nedenfor om fordringsprøvelse).

 

8. Indhentelse af bogføringsmateriale og vidneindkaldelse

Indhentelse af bogføringsmateriale fra revisor

Kurator skal finde ud af, hvor bogføringsmaterialet befinder sig med henblik på at få sat sig i besiddelse af hele regnskabsmaterialet for de seneste 2-3 år. Regnskabsmaterialet har afgørende betydning for hele bobehandlingen, herunder vurderingen af bl.a. omstødelse, ledelsesansvar og konkurskarantæne.

Ofte har revisor kun tidligere års materiale eller balancer ud over de foreliggende årsrapporter. I så fald skal kurator bede revisor (direktøren i det konkursramte selskab/bogholderen eller fallenten) om koden til regnskabsmaterialet, der ofte kun ligger i skyen, i hvert fald for så vidt angår det igangværende regnskabsår.

Denne kode er vigtig at få.

Hvis bogholderiet er cloud basseret ect. må kurator kontakte den pågældende udbyder og betale et beløb for at få oprettet en kuratoradgang.

Du kan her udarbejde en skrivelse til revisor med anmodning om regnskabsmateriale:

Vidneindkaldelse af selskabets direktør eller ejer

I forbindelsen med indhentelsen af regnskabsmaterialet kan det være nødvendigt, at indkalde selskabets direktør/ejer til at vidne i skifteretten.  Typisk er årsagen, at selskabets direktør/ejer ikke har besvaret kurators henvendelser.

Det følger af Konkurslovens § 100, at direktøren i det konkursramte selskab har en oplysningspligt overfor kurator. Ydermere har skifteretten en række tvangsmidler overfor en modvillig direktør, jf. KL §§101-103.

Afhøring i skifteretten er ofte et meget effektivt middel for kurator til at få de nødvendige oplysninger ud af direktøren, herunder oplysninger om regnskabsmaterialet.

Du kan her udfylde en skrivelse til skifteretten med vidneindkaldelse af direktøren i det konkursramte selskab:

 

9. SKAT, Skattekonto, digital postkasse, mv.

R 75 udskrift fra SKAT

I forbindelsen med overtagelsen af konkursboet skal Kurator indhente R 75 udskrift hos SKAT.

R 75 udskriften indeholder en række oplysninger om det konkursramte selskab, herunder oplysning om bank og bankkonti, fast ejendom og evt. biler, der er registreret hos SKAT.

Kurator skal sende en mail afsted hurtigst muligt efter konkursdekretet er afsagt, hvorefter Skattestyrelsen svarer hurtigt.

Du kan her finde en skabelon til brug for anmodningen til Skattestyrelsen:

Tast selv kode fra SKAT

Kurator skal tillige bede SKAT om adgang til det konkursramte selskabs skatte mappe og skattekonto. Til dette skal bruges tast selvkoden til SKAT’s hjemmeside.

Du kan her finde en skabelon til brug for en skrivelse til SKAT med anmodning om udlevering af tast selvkode til kurator:

Adgang til digital postkasse

Derudover skal Kurator anmode Digitaliseringsstyrelsen/Nets om adgang til det konkursramte selskabs digitale postkasse.

 

10. Håndtering af ansatte

I et konkursramt selskab, skal der tages stilling til håndteringen af de ansatte. Her har kurator flere muligheder, herunder at opsige og fritstille de ansatte eller at lade konkursboet indtræde i ansættelsesforholdet.

Her kan du finde guides til de forskellige løsningsmodeller og skabeloner til nødvendige orientering af de ansatte: 

 

11. Separat klientkonto og panthaverregnskab

Kurator skal oprette en klientkonto i boets navn, hvorpå boets midler skal indsættes. For så vidt angår pantsatte aktiver i konkursboet, herunder fast ejendom, skal der oprettes et separat panthaverregnskab i medfør af Konkurslovens § 87. Efter denne bestemmelse skal panthaver rengskabet bl.a. indeholde:

Her kan du læse mere, og hente en skabelon til udarbejdelsen af et panthaverregnskab:

 

12. Inddrivelse af gæld og salg af aktiver

Inddrivelse af gæld

Ved en gennemgang af det konkursramte selskabs bogholderi kan vise sig, at selskabet har et forfaldent tilgodehavende. Kurator skal derfor forsøge at inddrive det konkursramte selskabs tilgodehavende fra skyldneren.

Ofte vil man konstatere, at beløbet allerede er betalt, men indgået på det konkursramte selskabs bankkonto enten kort tid før eller kort tid efter dekretet. Dette vil altid kunne verificeres.

Inddrivelsesprocessen kan af Kurator indledes med en skrivelse til debitoren i konkursboet med anmodning om betaling (1. rykker). Hvis beløbet ikke betales, skal kurator overveje, om beløbet skal tages til inkasso m.v.

Du kan udarbejde en skrivelse til debitor i konkursboet med anmodning om betaling (1. rykker) her:  

Salg af aktiver

Det er et helt almindelig led i behandlingen af konkursboet, at der skal ske salg af konkursboets aktiver. Dette skal ske, da en afhændelse af aktiverne jo er en betingelse for at konkursboet kan afsluttes således, at kreditorerne kan dele værdien af boet aktiver i mellem sig efter reglerne i konkursordenen.

Kurator skal endvidere overveje og undersøge mulighederne for et helt eller delvist salg af virksomheden eller evt. salg af varemærker eller lignende og evt. salg af et lejemål med afståelsesværdi.

Til brug for salg af aktiver ud af boet anvendes en bofaktura. Denne anvendes som en kvittering for salget. Bofakturaen indgår endvidere i boets momsregnskab.

(For mere om moms ved konkursbehandling, se afsnit 20.4 nedenfor)

Hent en skabelon til bofaktura her:  

 

13. Kreditorinfo 2

Senest 3 uger efter konkursdekretets afsigelse udsendes en foreløbig oversigt til samtlige selskabets kreditorer over selskabets aktiver og passiver, jf. Konkursloven § 125 stk. 1. Hvis det er muligt, kan der allerede her gives et evt. dividendeskøn.

Endvidere kan det italesættes, hvorvidt den sikkerhed, der er eller kan kræves stillet er tilstrækkelig til at dække yderligere omkostninger ved boets behandling.

Du kan her hente en skabelon til brug for udarbejdelsen af Kreditorinfo 2:

 

14. Konkurskarantæne

Det følger af Konkursloven § 125, at Kurator indenfor de første 4 måneder har til opgave, at undersøge og vurdere, om der er basis for konkurskarantæne mod ledelsesmedlemmer i det konkursramte selskab eller den personlige fallent, m.fl.

Finder Kurator grundlag for at rejse en konkurskarantænesag indledes denne med, at kurator sender en begrundet indstilling til skifteretten ifølge KL §160.

En anden og mere operativ mulighed er i stedet at henvise til et vedlagt udkast til stævning, der herefter umiddelbart kan danne grundlag for sagsanlægget.

Skifteretten tager herefter stilling til om den vil tiltræde indstillingen og underretter kurator.

Næste skridt er, at kurator indgiver stævningen til Skifteretten ifølge Konkurslovens § 161 stk. 1.

Bestemmelsen sætter flere krav til indholdet af stævningen om konkurskarantæne.

Du kan læse en guide om konkurskarantæne og udfylde en skabelon til stævningen ved at følge linket:

 

15. Kreditorinfo 3

Senest 4 måneder efter dekretets afsigelse udsendes til selskabets kreditorer en ajourført oversigt over selskabets aktiver og passiver m.v. samt en redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen. Dette følger af Konkurslovens § 125, stk. 2.

Du kan finde en skabelon til Kreditorinfo 3 ved at følge linket nedenfor:

 

16. Omstødelse og suspension

Omstødelse

Kurator har til opgave, at undersøge, om der foreligger omstødelige dispositioner, og eventuelle omstødelsesager skal anlægges inden 1 år fra dekretet se KL § 81. Kurator bør være meget opmærksom på fristen i KL § 81.

Du kan tilgå en guide om rejsning af omstødelseskrav overfor den begunstigede, og finde en skabelon til udarbejdelsen af en skrivelse til vedkommende:

Suspensionserklæring

Hvis omstødelsesundersøgelserne trækker ud, eller forhandlinger om omstødelseskrav trækker ud, og nærmer fristen sig sit udløb, bør kurator straks enten søge indgået en suspensionsaftale med den begunstigede eller indgive omstødelsesstævning til Retten. Dette så kravet ikke forældes eller så fristen i Konkurslovens § 81 ikke forpasses.

 

17. Ledelsesansvar og ulovlige aktionærlån

Ledelsesansvar

Det skal undersøges, om der er grundlag for at gøre et ledelsesansvar gældende mod selskabets direktør og/eller bestyrelsesmedlemmer.

Ulovlige aktionærlån

Skal anmeldes til politiet og beløbet søges inddrevet med renter.

 

18. Kreditorinfo 4 (Halv årlig meddelelse)

Senest 10 måneder efter konkursdekretets afsigelse udsender Kurator en orientering om konkursbehandlingens forløb til de kreditorer, der forventes at ville opnå dividende. Denne orientering kaldes også Kreditorinfo 4, og følger af Konkurslovens § 125, stk. 3.

Kurator sender herefter hvert halve år en redegørelse for boets forhold til skifteretten og til de fordringshavere, der forventes at kunne opnå dividende, jf. Konkursloven § 124, stk. 3.

Du kan finde en skabelon til kreditorinfo 4 her:

 

19. Fordringsprøvelse

Hvis der under konkursbehandlingen viser sig at være tilstrækkeligt med midler i boet til, at alle kreditorer inden for den samme konkursklasse kan få hel eller delvis dækning (dividende) for deres krav, vil kurator fordringsprøve samtlige af kravene.

Indkaldelse til møde

Kurator indkalder kreditorerne til et møde, hvorunder der skal tages stilling til, om de anmeldte krav kan godkendes. Det er kurator selv, der indkalder til mødet ved at indrykke annonce i Statstidende.

Du kan finde en skabelon til brug for annoncering i statstidende her:

Godkendelse eller hel eller delvis afvisning af kravet

Under en fordringsprøvelse vurderer kurator, om de krav, der er optaget i konkursboets gældbog, er korrekte. Herunder vurderer kurator om der overhovedet eksisterer et krav mod konkursboet, om kravet er opgjort korrekt, samt om kravet er anmeldt i den rigtige konkursklasse.

Forinden mødet udarbejder kurator en oversigt med sine indstillinger til kravene, og et brev til hver enkelt kreditor, hvis krav skal prøves med indstilling til hhv. godkendelse eller hel eller delvis afvisning af kravet.

Du kan finde her finde skabeloner til brug for en skrivelse med meddelelse til kreditor om, at kravet indstilles til godkendelse eller til helt eller delvis afvisning.

Protokollat fra mødet

Efter fordringsprøvelsesmødet laves et referat/protokollat af mødet, som sendes til skifteretten, jf. Konkurslovens § 131 stk. 2. Resultatet af fordringsprøvelsesmødet indføres i gældbogen under hvert af de prøvede krav.

Du kan hente guide og skabelon til udarbejdelse af protokollat for fordringsprøvelsesmødet her:

 

20. Konkursboets afslutning

20.1 Salærindstilling

Når boet er ved at være modent til afslutning, udarbejder Kurator en salærindstilling for sit arbejde til skifteretten. Dette følger af Konkurslovens § 238.

Du kan finde skabelon til udarbejdelsen af en salærredegørelse til brug for en salærindstilling til skifteretten her: 

 

20.2 Bo- og udlodningsregnskab

Når alle aktiver er realiseret, alle anmeldte fordringer, der forventes at opnå dividende, er prøvet og alle andre tvister er afgjort, udarbejdes der regnskab for konkursboet til skifteretten.

Sammen med salærindstillingen sendes en boberetning til skifterettens godkendelse. Skifteretten fastsætter dato for stadfæstelse af bo- og udlodningsregnskab, og udlodning af boets nettobeholdning til kreditorerne.

Husk at boberetningen skal suppleres af et boregnskab og en salærredegørelse.

Boet kan afsluttes efter konkurslovens §§ 143 eller 148.

Afslutning efter Konkursloven § 143 er en summarisk afslutning af boet, når boet sluttes uden dividende til kreditorerne. Det indebærer samtidig, at der ikke sker fordringsprøvelse og at der ikke udarbejdes udlodningsregnskab.

Hvis boet afsluttes med at udlodde dividende til kreditorerne, afsluttes boet i stedet efter Konkursloven § 148.

Du kan finde en skabelon til boberetning og bo- og udlodningsregnskab til brug for afslutning af boet efter konkurslovens § 143 her.

 

20.3 Kreditorinfo 5: Afsluttende Kreditorinfo

Kurator sender en kreditorinfo til boets kreditorer med dato for regnskabets stadfæstelse og vedlagt borregnskabet, eller uddrag heraf til boets kreditorer.

Du kan finde en skabelon til den afsluttende kreditorinfo her:

 

20.4 Momsrefusion

Kurator søger SKAT om momsrefusion af momsen i boperioden, hvis selskabet før konkursen har været momsregistreret. Ansøgningen sendes som en mail til Skat.dk fra Skattemappen, og skal indeholde oplysninger om boet, kurator og de beløb der søges momsrefusion for.

Du kan finde en skabelon til ansøgning om momsrefusion her:

 

20.5 Konkursboets endelige afslutning

Afsluttende holdes der et møde i skifteretten med henblik på stadfæstelsen af bo- og udlodningsregnskabet. Skifteretten tager stilling til, om regnskabet kan godkendes.

Når bo- og udlodningsregnskabet er godkendt af skifteretten, og ankefristen er udløbet, foretages udlodning til kreditorerne. Herefter afmeldes boet over for SKAT, hvis boet har været momsregistreret, og konkursbehandlingen er herefter afsluttet. Indberetning af dividendebeløb og modtagere til SKAT på sker på særlig blanket.

Når bokontoen er i nul sendes kontoudskrift heraf til Skifteretten med anmodning om frigivelse af kautionsforsikringen, hvis der har været tegnet en sådan.

Behandlingen af konkursboet er herefter endelig afsluttet

—ooOoo—

Hvem har udarbejdet dokumenterne på dokumenter.dk?

Dokumenterne på området for konkurs- og insolvensret er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.