Stiftelse af ApS

I denne artikel gennemgår vi, hvordan du stifter et anpartsselskab (ApS) ved kontant indskud.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvorfor stifte et ApS?

Det er meget populært at drive virksomhed gennem et ApS. Den primære årsag hertil er nok, at der er begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse betyder, at det kun er selve ApS‘et, der hæfter for virksomheden med de penge, der er i ApS’et. Du hæfter derfor f.eks. ikke personligt for de forpligtelser, der etableres, og den virksomhed der drives.

Her kan du læse mere om valg af selskabsform.

Hvad kræver det at stifte et ApS?

Selskabsloven har en række minimumskrav til stiftelse af et ApS.

Ved stiftelse af et ApS skal der indskydes en selskabskapital på minimum kr. 40.000. Selskabskapitalen kan indskydes med andre værdier end kontanter, men det mest almindelige er at stifte et ApS ved kontant indskud af kr. 40.000.

Selskabet skal have mindst én stifter, der både kan være en person eller et selskab, og selskabet skal have en dansk adresse.

For at stifte et ApS, skal du lave et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter til selskabet.

Stiftelsesdokument for et ApS

Selskabets stiftelsesdokument skal indeholde en række oplysninger, før at Erhvervsstyrelsen vil registrere selskabet. Dette gælder bl.a.:

 • Navn, adresse og eventuelt CVR-nummer for stifterne. Her kan du læse mere om, hvad selskabet kan hedde.
 • Kursen for tegning af anparterne.
 • Fristen for indbetaling af kapitalindskudet.
 • Retsvirkning for selskabet. (Datoen bør undlades ved digital signatur, da stiftelsen så får retsvirkning fra underskrivelsen)
 • Dato for regnskabsmæssig virkning. Her bør man som udgangspunkt blot angive fra stiftelsen.
 • Oplysning om, hvorvidt selskabet skal betale omkostningerne ved stiftelsen og i givet fald med hvor meget.
 • Oplysning, hvis selskabets årsregnskab ikke skal revideres, hvilket langt de fleste selskaber undlader (du kan sagtens få en revisor til at hjælpe med årsregnskabet alligevel)

Du kan læse mere om stiftelsesdokument her.

Vedtægter for et ApS

Et ApS skal altid have et sæt vedtægter. Vedtægterne er regelsættet for selskabet. Vedtægterne for et ApS er typisk ret standardiserede, men du kan godt skrive enkelte særregler heri, der skal gælde for selskabet – dog er der krav om, at det skal være relevant for selskabet.

Vedtægterne er bindende for ejerne af selskabet og er tillige offentlige.

Selskabets vedtægter skal som minimum indeholde:

 • Navn og eventuelle binavne på selskabet
 • Selskabets formål
 • Selskabskapitalens størrelse (minimum kr. 40.000)
 • Antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi (stykstørrelse)
 • Ledelsen i selskabet, herunder oplysning om, hvorvidt der er en bestyrelse, eller om der kun er en direktion
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Selskabets regnskabsår

Derudover bør du altid overveje, om f.eks. selskabets tegningsregel skal fremgå af vedtægterne.

Du kan læse mere om vedtægter her.

Såfremt I er flere ejere af selskabet bør I indgå en ejeraftale. Ejeraftalen skal indeholde vilkårene for jeres interne forpligtelser jer ejere i mellem. En ejeraftale fungerer som en slags forventningsafstemning mellem jer ejere og sikrer altså stabilitet, ro og forudsigelighed og beskytter virksomheden mod at blive handlingslammet i tilfælde af, at I senere bliver uenige undervejs i samarbejdet.

Dokumentation for selskabskapitalen

Når du registrerer et ApS, skal du dokumentere, at selskabskapitalen er indbetalt. Dette skaber ret mange udfordringer i praksis, da der er ret begrænsede adgange til at indhente denne dokumentation. Selskabet kan nemlig først lave en bankkonto, når selskabet er stiftet og har fået et CVR-nr.

Advokater har en særlig ret via deres klientkonto til at dokumentere indbetalingen af selskabskapitalen. Dette sker ved, at selskabskapitalen indbetales på advokatens klientkonto, der herefter bekræfter over for Erhvervsstyrelsen, at pengene er til stede og tilhører selskabet.

Når selskabet er stiftet, modtager selskabet et CVR-nr. Selskabet kan herefter oprette en bankkonto, og selskabskapitalen kan overføres til selskabets bankkonto.

Processen for stiftelse af ApS

Når du stifter et ApS, er den typiske proces:

 1. Du udarbejder stiftelsesdokument og vedtægter.
 2. Du (stifterne) underskriver stiftelsesdokument og vedtægter. Dette kan med fordel gøres med digital signatur.
 3. Du indhenter dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen på minimum kr. 40.000. Dette kan med fordel ske på en advokats klientkonto.
 4. Stiftelsen anmeldes på virk.dk, hvor alle oplysninger om selskabet skal indtastes. Der skal tillige uploades stiftelsesdokument, vedtægter og dokumentation for selskabskapitalen. Der skal tillige betales et gebyr på kr. 670 til Erhvervsstyrelsen.
 5. Du modtager nu en bekræftelse på registreringen fra Erhvervsstyrelsen, som indeholder selskabets CVR-nr.
 6. Du skal lave en ejerbog for selskabet.
 7. Du kontakter banken for oprettelse af bankkonto til selskabet. Banken skal typisk bruge CVR-nr., ejerbog og ID. Ofte forlanger banken også en forretningsplan.
 8. Når du har modtaget kontooplysninger for det nye selskab, kan du få overført selskabskapitalen til selskabets nye konto.

Har du spørgsmål til stiftelse af ApS, er du altid velkommen til at kontakte os.