Tilføj til favoritter

Ansættelseskontrakt til timelønnet medarbejder med helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid

Lav hurtigt og sikkert en ansættelseskontrakt til timelønnet medarbejder med helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid på få minutter.

Ansættelseskontrakt til timelønnet medarbejder med helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid

En ansættelseskontrakt er en aftale, hvoraf vilkårene for et ansættelsesforhold, fremgår.

Når du anvender Dokumenter.dk’s intelligente skabelon og vores brugervenlige guide kan du helt enkelt og korrekt udarbejde en ansættelseskontrakt til en medarbejder, som skal ansattes på timeløn og som i den forbindelse vil få en helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid.

Hvad skal du særligt være opmærksom på, hvis du ansætter en medarbejder på timeløn med en helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid?

Hvis medarbejderen ansættes med et arbejdsmønster, der i helt eller overvejende grad vil blive uforudsigeligt, er der flere forhold, du skal være opmærksom på.

Det følger af lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (”ansættelsesbevisloven”), at medarbejdere, der ansættes med et sådant arbejdsmønster, alene kan pålægges at arbejde, hvis arbejdet finder sted indenfor de forudbestemte referencetimer og referencedage, og at medarbejderen er varslet til at arbejde med det varsel, som er aftalt i ansættelseskontrakten.

Ansættelsesbevisloven indeholder desuden en formodningsregel, som indebærer, at det påhviler arbejdsgiver at godtgøre, at der ikke er indgået en ansættelsesaftale med et minimums antal betalte arbejdstimer, svarende til det antal arbejdstimer, som medarbejderen har haft de sidste 4 uger, hvis medarbejderen har været ansat på tilkaldebasis eller lignende i en periode ud over tre måneder.

Endelig har medarbejdere med et helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster, der har været ansat i 6 måneder ret til at bede om at få en ansættelsesform med mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår, hvis en sådan ansættelsesform findes på virksomheden. I forlængelse heraf har medarbejderen krav på at få et skriftlig svar med en begrundelse fra arbejdsgiver én gang om året.

Ovenstående er ikke relevant, hvis medarbejderen ikke vil være forpligtet til at tage en mulig tilkaldevagt, men frit kan afslå dette.

Hvad opnår du ved at anvende Dokumenter.dk’s skabelon?

Som arbejdsgiver har du pligt til på skrift overfor dine medarbejdere at oplyse om en lang række af de vilkår, som vil komme til at gælde for medarbejdernes ansættelsesforhold. Det følger af ansættelsesbevisloven.

Ved at anvende Dokumenter.dk’s intelligente skabelon opnår du sikkerhed for, at den ansættelseskontrakt, du udarbejder til medarbejderen både indeholder de vilkår, som du vil tilbyde din kommende medarbejder og at ansættelseskontrakten kommer til at indeholde oplysning om de vilkår, som efter ansættelsesbevisloven skal fremgå af ansættelseskontrakten,

Hvornår har du pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt?

Reglerne i ansættelsesbevisloven indebærer, at du stort set altid har pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt til dine medarbejdere.

Denne pligt indtræder, hvis du indgår en ansættelsesaftale, hvor medarbejderen blot skal arbejde mere end 3 timer pr. uge i gennemsnit over en periode på 4 uger i træk.

Det følger også af ansættelsesbevisloven, at du har pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt til medarbejdere med hvem, du ikke har aftalt en garanteret betalt arbejdstid, når I indgår ansættelsesaftalen.

Hvad skal ansættelseskontrakten som minimum indeholde?

Ansættelsesbevisloven opstiller dels krav til, hvilke vilkår, der som minimum skal tages højde for i ansættelseskontrakten til medarbejderen og dels indeholder ansættelsesbevisloven flere såkaldte minimumsrettigheder, som alle medarbejdere er omfattet af.

Der følger af ansættelsesbevisloven en pligt til senest 7 kalenderdage efter, at medarbejderen er tiltrådt, skal ansættelsesbeviset/ansættelseskontrakten foreligge – dog således, at fristen for at opfylde oplysningspligten for visse af vilkårene er på en måned fra medarbejderens tiltrædelse.

Læs nærmere herom nedenfor.

Oplysningspligt og frister ifølge ansættelsesbevisloven

Nr. Oplysningspligten Frist?
1) Navne og adresser på parterne 7 dage
2) Arbejdsstedets placering 7 dage
3) Oplysning om stillingen 7 dage
4) Datoen for medarbejderens tiltrædelse 7 dage
5) Ved tidsbegrænsede ansættelsesaftaler – datoen for medarbejderens fratrædelse 7 dage
6) Evt. prøvetid og prøvetidens længde 7 dage
7) Løn og lønandele – herunder evt. pensionsbidrag 7 dage
8) Ret til betalt fravær – herunder ferie 1 måned
9) Opsigelsesvarsler 1 måned
10) Arbejdstid, regler om overarbejde, vagtplaner mv. 7 dage
11) Vilkår om helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid 7 dage
12) Regler om uddannelse 1 måned
13) Oplysning om eventuel kollektiv overenskomst 1 måned
14) Sociale sikringsinstitutioner, som virksomheden betaler til som et led i ansættelsen 1 måned

Det er anbefalingen fra Dokumenter.dk, at selvom du kan vente med at opfylde din oplysningspligt overfor medarbejderen indtil medarbejderen har været ansat i 7 kalenderdage/en måned, bør du altid sikre dig en underskrevet ansættelseskontrakt fra medarbejderens side, inden medarbejderen tiltræder. Herved sikrer du dig, at der er enighed om de aftalte vilkår således, at der ikke efterfølgende, når medarbejderen er tiltrådt, opstår uenighed herom.

Hvordan griber du opgaven an?

Når du anvender vores guide, skal du blot svare på en række spørgsmål om de forskellige vilkår, som skal gælde for ansættelsesforholdet. Det er meget effektivt og helt enkelt!

Og vores ansættelseskontrakt tager naturligvis højde for de krav, der følger af den seneste ansættelsesbevislov, som trådte i kraft den 1. juli 2023.

Er det tilstrækkeligt, at ansættelseskontrakten blot lever op til kravene i ansættelsesbevisloven?

Det er sjældent tilstrækkeligt, at en ansættelseskontrakt blot opfylder de krav, der som minimum stilles hertil i ansættelsesbevisloven.

Eksempel:

Idet der er kørselsopgaver forbundet med den stilling, du vil tilbyde medarbejderen, ønsker du at betinge ansættelsen af, at medarbejderen er i besiddelse af et gyldigt kørekort således, at for det tilfælde, at medarbejderen under ansættelsen måtte miste sit kørekort, kan du med øjeblikkelig virkning ophæve ansættelsesforholdet.

Du vælger derfor, at der skal fremgå vilkår om ovenstående ud fra de valgmuligheder, som vores guide giver dig.

Hvilke vilkår skal indgå i timelønskontrakten til en medarbejder med helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid? 

Vores skabelon til ansættelseskontrakten indeholder mulighed for følgende vilkår:

 • Timelønnet funktionær eller timelønnet ikke-funktionær
 • Fastansat
 • Tilkaldevikar
 • Afløser
 • På timeløn
 • Angivelse af, hvilke dage, medarbejderen kan kaldes på arbejde
 • Angivelse af, indenfor hvilke tidsrum, medarbejderen kan blive bedt om at arbejde
 • Arbejdstid ifølge ugentlig eller månedlig tidsplan
 • Tilkald på ad hoc basis, hvor medarbejderen frit kan afslå opgaven
 • Får garanteret et bestemt antal arbejdstimer som minimum
 • Får ikke et garanteret antal arbejdstimer som minimum
 • Mulighed for at annullere en arbejdsopgave, inden den påbegyndes
 • Frist for annullering af arbejdsopgaver
 • Mulighed for kompensation ved annullation af en arbejdsopgave

Ansættelseskontrakten guider dig igennem stillingtagen til:

 • Stillingsbetegnelse
 • Medarbejderens arbejdssted
 • Referenceforhold
 • Aflønning
 • Pensionsordning
 • Krav om kørekort
 • Krav om ren straffeattest
 • Krav om ren børneattest
 • Hvor har I tegnet en arbejdsskadeforsikring, som omfatter medarbejderen
 • Lønningsperiode
 • Opsigelsesvilkår
 • Sygdom
 • Behandling af personoplysninger

Er ansættelsesforholdet omfattet af en overenskomst?

Hvis din virksomhed er medlem af en arbejdsgiverforening eller, hvis virksomheden uden medlemskab af en arbejdsgiverforening har tiltrådt en overenskomst, skal du være opmærksom på, om ansættelsesforholdet vil blive dækket af en overenskomst.

Vil ansættelsesforholdet blive omfattet af en overenskomst, er det ofte et krav, at du som arbejdsgiver skal anvende en obligatorisk standardansættelseskontrakt, som er forhandlet mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening. Er dette tilfældet kan du ikke anvende Dokumenter.dk’s ansættelseskontrakter.

Hvem har udarbejdet ansættelseskontrakten på dokumenter.dk

Ansættelseskontrakten er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Specifikation
 1. Stillingsindhold og referenceforhold
 2. Aftale om timeløn og fastsættelse af lønningsperioden
 3. Arbejdssted
 4. Arbejdstid – herunder helt eller overvejende uforudsigelig arbejdstid
 5. Fastansat, tilkaldevikar eller afløser
 6. Garanterede antal arbejdstimer som minimum
 7. Ingen garanterede antal arbejdstimer
 8. Hvilke dage og indenfor hvilke tidsrum skal arbejdet udføres
 9. Mulighed for annullering af en arbejdsopgave
 10. Pension
 11. Krav om kørekort
 12. Ferie og eventuelt andet lønnet fravær
 13. Krav om ren straffeattest
 14. Loyalitets- og tavshedspligt
 15. IT-politik
 16. Graviditet, barsel og sygdom
 17. Opsigelsesregler
 18. Behandling af personoplysninger