Bilag til erhvervslejekontrakt

Bilag til en lejekontrakt kan ofte være en fordel, men kan også skabe tvister og fortolkningstvivl, hvis de ikke er korrekte eller ikke er vedlagt

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Erhvervslejekontrakter generelt

Erhvervslejekontrakter er ofte lange og komplicerede, og det kan derfor til tider være en god idé at supplere lejekontrakten med bilag. På denne måde kan du holde mindre vigtige beskrivende detaljer ude af lejekontrakten, og i stedet lade kontrakten indeholde de vigtige vilkår, som efterfølgende skal sætte grænserne for lejeforholdet.

Derudover er der nogle aspekter af en lejekontrakt, der bare bedst beskrives med en tegning eller et bilag, eksempelvis en plantegning eller billeder af lejemålet i en indflytningsrapport.

Der er således mange gode grunde til at benytte bilag, men henvisning hertil skal være præcis og tydelig, så der ikke opstår tvivl om, hvilke dokumenter, der er en del af aftalegrundlaget.

Af samme årsag er det også vigtigt og nødvendigt, at du udarbejder og udleverer bilagene samtidig med erhvervslejekontrakten, så lejer modtager alle relevante bilag på samme tid. Glemmer du et bilag, kan det få store konsekvenser for dine rettigheder, eksempelvis hvis dit bilag indeholder specifikationer om betalinger ud over lejen.

Du kan læse mere om erhvervslejekontrakt her.

Hvilke bilag kan og bør vedlægges?

Som nævnt ovenfor giver det ofte god mening at vedlægge en plantegning over lejemålet, og endda hele ejendommen, hvor det klart er markeret, hvilket areal der er en del af lejemålet. Plantegninger har den fordel, at de med stor præcision kan afdække, hvilke dele af ejendommen lejer har råderet over, så der ikke opstår tvivl om eksempelvis fællesarealer eller depotrum.

Derudover er det en god idé at vedlægge checklisten til erhvervslejeloven, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet. På denne måde er du sikker på, at du har oplyst lejer om en række essentielle forhold, så lejer ikke senere kan gøre gældende, at lejer er blevet vildledt eller har været uvidende om sine rettigheder og pligter.

Tillige er det en god idé, at der bliver udarbejdet en indflytningsrapport, når lejer overtager erhvervslejemålet. Såfremt lejer underskriver erhvervslejekontrakten forud for indflytning – hvilket jo ofte er tilfældet – kan du blot henvise til, at indflytningsrapporten vil blive udarbejdet og derefter vedlægge rapporten til erhvervslejekontrakten, når lejer er flyttet ind. Indflytningsrapporten viser sig ofte at være en essentiel del af bevismaterialet for, hvilken stand lejemålet havde ved indflytning. Det er derfor en god idé at få dokumenteret standen grundigt.

Såfremt der føres årlige forbrugsregnskaber for ejendommen, kan disse også vedlægges erhvervslejekontrakten, så du lettere kan opfylde specifikationskravet, der er gældende for alle opkrævninger udover lejen. Du kan læse mere om forbrugsregnskaber i denne artikel.

Ofte hænder det, at enten lejer eller udlejer skal istandsætte eller tilpasse lejemålet i forbindelse med overtagelsen, hvilket kan kræve en detaljeret beskrivelse, såfremt lejemålet eksempelvis skal indrettes efter særlige offentlige forskrifter eller regler. I så fald vil der ofte ligge et større materiale bag indretningerne, hvilket kan være alt fra byggetilladelser og tegninger til tilbud eller beregninger. Alle disse informationer vil fylde uforholdsmæssigt meget i selve kontrakten, og bør derfor ikke ”mudre” erhvervslejekontrakten til. Omvendt bør materialet foreligge skriftligt som en del af lejekontrakten, så der ikke opstår tvivl om parternes aftaler, herunder hvilke ændringer udlejer har godkendt eller påtaget sig at udføre.

Hvis ejendommen er omfattet af reglerne om energimærkerapporten, har lejer endvidere krav på at få udleveret denne. Af samme årsag er det en god idé at vedlægge denne som et bilag til erhvervslejekontrakten, så udlejer kan dokumentere at have opfyldt pligten hertil.

Er der tale om et fremlejeforhold, er det tillige en god idé at vedlægge enten hele den oprindelige erhvervslejekontrakt, eller som minimum dele heraf. Fremlejetager opnår nemlig ikke bedre ret end fremlejegiver, hvorfor det er en god idé at skabe transparens omkring, hvilke vilkår fremlejegiver har indgået med sin egen udlejer.

Tillæg (allonger) til erhvervslejekontrakt

Såfremt erhvervslejekontrakten er af ældre dato, fordi erhvervslejemålet eksempelvis overtages ved en afståelse, vil der ofte også være tillæg til en erhvervslejekontrakt, som i rette terminologi kaldes ”allonger”.

Disse tillæg giver mulighed for, at tilføje, ændre, overdrage eller lempe rettigheder i henhold erhvervslejekontrakten, efter den oprindelige lejekontrakten blev indgået. Tillæggene er typisk anvendt i forbindelse med afståelser, men kan også benyttes i andre tilfælde, eksempelvis hvis parterne har indgået en aftale om markedslejeregulering eller på anden måde har ændret i aftalegrundlaget.

Da tillæggene således kan ændres ved de oprindelige lejevilkår, bør du altid gennemgå alle allongerne lige så grundigt som den oprindelige erhvervslejekontrakt, da mange udlejere ”skruer” på vilkårene, hver gang et lejemål bliver afstået. Et lejemål, der er blevet afstået mange gange, kan således havde undergået mange efterfølgende forhandlinger og ændringer, hvorfor tillæggene kan have stor betydning for de samlede pligter og rettigheder, som lejer har.

Har du brug for en lejekontrakt, hvor der er taget stilling til mange af de ovenstående bilag, kan du hos Dokumenter.dk finde en skabelon til erhvervslejekontrakt. Ved udarbejdelsen du spurgt til alle de væsentligste punkter, der bør være med i en erhvervslejekontrakt. Fælles for alle kontrakterne er, at vi hos Dokumenter.dk allerede har taget stilling til bilagene i teksten, så det er let og overskueligt for dig.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte vores juridiske hotline, hvis du har spørgsmål til artiklen eller andre juridiske forhold. Vi sidder klar til at hjælpe dig via telefonen på 45331830 eller mail kontakt@dokumenter.dk.

 

Det er ikke et krav, at der skal være bilag til en erhvervslejekontrakt, men hvis du anfører det i erhvervslejekontrakten, så husk at lav dem og vedlæg dem.