Opsigelse af erhvervslejemål

Udlejers opsigelse af erhvervslejemål er reguleret i erhvervslejeloven, der opstiller en række beskyttelsesregler for lejer

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvornår kan udlejer opsige lejer af et erhvervslejemål?

Udlejer har som udgangspunkt en meget begrænset adgang til at opsige en lejer af et erhvervslejemål. Mulighederne afhænger dog meget af, hvilken type af erhvervslejemål der er tale om.

De såkaldte “frit-opsigelige lejemål” kan (som navnet antyder) frit opsiges med 1 måneds varsel, medmindre der er aftalt andet, hvorimod de “erhvervsbeskyttede” og de “ikke-erhvervsbeskyttede” kun kan opsiges, hvis særlige grunde foreligger.

De særlige grunde, en udlejer kan have for at opsige et erhvervslejemål, er:

  • Når udlejer selv ønsker at benytte det lejede
  • Når der skal ske nedrivning eller ombygning af den lejede ejendom
  • Når lejer ikke har iagttaget god skik og orden
  • Når vægtige grunde i øvrigt tilsiger en opsigelse

Reglerne findes i erhvervslejelovens § 61, stk. 2.

Såfremt udlejers opsigelse ikke er foretaget med en af de fire ovennævnte begrundelser, er opsigelsen ugyldig.

De formelle krav

Udlejers opsigelse skal herudover opfylde en række formelle krav:

  • Opsigelsen skal være skriftlig
  • Indeholde oplysning om opsigelsesgrunden
  • Lejers mulighed for at gøre indsigelse til opsigelsen
  • Lejers ret til erstatning

Hvis opsigelsen ikke opfylder disse krav, er den som udgangspunkt ugyldig medmindre at udlejer kan godtgøre, at manglerne ikke har bevirket en forringelse af lejers retsstilling, hvilket er svært at bevise for udlejer.

Når udlejer skal fremsende en opsigelse, er det vigtigt, at udlejer kan bevise, at den er kommet frem til lejer. Det anbefales derfor, at man som udlejer fremsender opsigelsen med e-mail samt tillige med almindeligt og rekommanderet q-brev samt med afleveringsattest.

Lejers mulighed for at gøre indsigelse og ret til erstatning

Efter at lejer har modtaget opsigelsen, har lejer 6 uger til enten at gøre indsigelse til opsigelsen eller at acceptere opsigelsen og kræve erstatning. Der kan dog ikke kræves erstatning, hvis opsigelse sker, når lejer ikke har iagttaget god skik og orden (nr. 3).

Hvis lejer gør indsigelse til opsigelsen, har udlejer 6 uger fra lejers frists udløb til at anlægge sag ved boligretten, såfremt udlejer ønsker at fastholde opsigelsen.

Du kan læse mere om lejers ret til at gøre indsigelse her.

Hvis lejer accepterer opsigelsen og kræver erstatning, kan udlejer gøre indsigelse til størrelsen heraf, hvorefter lejer har 6 uger fra lejres oprindelige frists udløb til at anlægge sag ved boligretten, hvis erstatningen vil fastholdes.

Du kan læse mere om lejers ret til erstatning ved opsigelse her.

Dokumenter.dk har udarbejdet opsigelsesskrivelser for udlejer, der gør det nemt at overholde de formelle krav til opsigelsen, som erhvervslejeloven opstiller. Den kan du lave online ved hjælp af vores intelligente guide. Find opsigelsen her.

Udlejers opsigelse skal være gyldigt begrundet og opfylde en række formelle krav