Når lejer accepterer udlejers opsigelse og kræver erstatning

Ved udlejers opsigelse af et erhvervslejemål, har lejer som udgangspunkt ret til erstatning, jf. erhvervslejelovens § 66

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Lejers muligheder ved udlejers opsigelse

Hvis du som lejer er blevet opsagt, kan du som udgangspunkt vælge at gøre indsigelse mod opsigelsen eller acceptere denne og kræve erstatning – forudsat du som lejer har krav på erstatning.

I begge tilfælde skal en lejer være meget opmærksom på, hvilke krav og frister erhvervslejeloven opstiller i den forbindelse. Særligt skal du som lejer være opmærksom på, at en lejer skal overholde flere frister, når lejeren accepterer opsigelsen og gør krav på erstatning, hvis udlejeren er uenig i lejers krav.

Læs mere om lejers mulighed for at gøre indsigelse her.

Den første 6-ugers frist

En lejer har krav på erstatning i tilfælde af udlejers opsigelse, såfremt der er tale om et erhvervsbeskyttet lejemål, eller lejers adgang til erstatning ikke er fraveget ved aftale. I disse tilfælde kan lejeren vælge at acceptere udlejers opsigelse, men samtidig gøre krav på erstatning.

Lejer skal meddele dette til udlejer senest 6 uger efter, at lejeren har modtaget opsigelsen. I denne meddelelse skal lejer sørge for at angive størrelsen og sammensætningen af lejerens krav på erstatning (samt godtgørelse ved erhvervsbeskyttede lejemål).

Efterfølgende 6-ugers frist

Hvis lejer rettidigt har givet udlejer meddelelse om accept af opsigelsen samt størrelsen og sammensætningen af lejers krav på erstatning, kan udlejer vælge at acceptere lejers krav eller gøre lejer opmærksom på, at kravet ikke kan accepteres.

Såfremt udlejer ikke kan acceptere lejers krav, og der således er uenighed om erstatningen og eventuelt godtgørelsen, skal lejer anlægge sag ved boligretten for at få fastslået kravet og dets størrelse. Lejer skal anlægge sagen senest 6 uger efter udløbet af den første 6-ugers frist, dvs. senest 12 uger efter lejeren har modtaget opsigelsen. I modsat fald vil lejer som udgangspunkt have fortabt sit krav på erstatning og eventuel godtgørelse.

I tilfælde af, at udlejer ikke reagerer på lejers krav om erstatning inden for 12-ugers fristen, og lejer således ikke er klar over, at udlejer er uenig i kravet, er der i praksis eksempler på, at fristen suspenderes, indtil lejer har fået kendskab til udlejers uenighed. Lejer skal i så fald anlægge sag ved boligretten hurtigt efter at være blevet opmærksom på, at udlejer er uenig i kravet.

Som lejer bør du dog alligevel altid overveje at anlægge sag inden 12-ugers fristens udløb, selvom udlejer ikke har tilkendegivet, om udlejer er enig eller uenig i lejerens krav. På denne måde er du som lejer under alle omstændigheder sikker på ikke at fortabe dit krav på grund af overskridelse af en frist.

Fremgangsmåder ved opsigelse

Lejer skal ved modtagelse af en opsigelse nøje overveje om denne vil acceptere opsigelsen eller gøre indsigelse mod denne. Hvis lejer vælger at acceptere den og gøre krav på erstatning, har lejer forpligtelsen til at anlægge sag ved boligretten, hvis der er uenighed om erstatningskravet. Derimod har udlejer forpligtelsen til at anlægge sag ved boligretten, hvis lejer gør indsigelse til opsigelsen. Ved en accept af opsigelsen og krav om erstatning påhviler der således lejer flere forpligtelser, end hvis lejer gør indsigelse til opsigelsen. Dette vil/bør i mange tilfælde medføre, at lejer motiveres til at vælge at gøre indsigelse til opsigelsen i stedet for at acceptere den og kræve erstatning.

I begge tilfælde skal en sag anlægges inden 12 uger efter opsigelsen er kommet frem til lejer, men i begge tilfælde er der også mulighed for at indgå forlig, efter sagen er anlagt. Den part, der er forpligtet til at anlægge sag, fortaber sit krav, hvis sagen ikke anlægges inden for fristen.

Læs mere om udlejers mulighed for opsigelse af erhvervslejemål.

Konklusion

Ved en opsigelse er det vigtigt som lejer nøje at overveje hvilken fremgangsmåde, der er mest fordelagtig, samt være opmærksom på de krav og frister som erhvervslejeloven opstiller.

På dokumenter.dk har vi udarbejdet de skabeloner, som du kan bruge, hvis du som lejer enten vælger at gøre indsigelse til udlejers opsigelse eller acceptere udlejers opsigelse, men gør krav på erstatning. Vi har også skabeloner til udlejers opsigelse.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske hotline på 45331830 eller kontakt@dokumenter.dk,

Hvis du som lejer er blevet opsagt, er det vigtigt, at du gør indsigelse inden 6 uger fra modtagelsen.