Forbrugeraftaleloven

I denne artikel gennemgår vi de vigtigste elementer i forbrugeraftaleloven. Forbrugeraftaleloven finder anvendelse på forbrugeraftaler og på erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på indgåelse af sådanne aftaler. Forbrugeraftaleloven indeholder bl.a. regler om forbrugerens fortrydelsesret og den erhvervsdrivendes oplysningspligt.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er forbrugeraftaleloven?

Forbrugeraftaleloven er en lov, der beskytter forbrugerne. Loven finder anvendelse på forbrugeraftaler og på erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på indgåelse af forbrugeraftaler.

Forbrugeraftaler er aftaler, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

Det er den erhvervsdrivende, der skal bevise, at en aftale ikke er en forbrugeraftale.

Forbrugeraftaleloven kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.

Forbrugeraftaleloven har sit udspring i EU, og loven sikrer dermed, at forbrugerne har de samme rettigheder i hele EU ved køb af varer og tjenesteydelser på nettet og ved postordre- eller telefonsalg.

Forbrugeraftaleloven kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.

Du kan læse mere om forskellen mellem forbrugerkøb og handelskøb her.

Forbud mod uanmodet henvendelse

Erhvervsdrivende må ikke (med visse undtagelser som f.eks. aviser og ugeblade) uden forudgående anmodning herom rette telefonisk eller personlig henvendelse til en forbruger med henblik på salg.

En aftale, der er accepteret af en forbruger i strid hermed, er ikke bindende for forbrugeren.

Du skal i den forbindelse være særligt opmærksom på, at hvis du som erhvervsdrivende fremsender en vare til en forbruger uden forbrugerens forudgående anmodning, og skyldes dette ikke en fejl, kan forbrugeren beholde varen vederlagsfrit. Udfører en erhvervsdrivende en tjenesteydelse for forbrugeren uden dennes forudgående anmodning, er forbrugeren ligeledes ikke forpligtet til at betale for ydelsen.

Oplysningspligt ved ”fjernsalg”

Der gælder særlige regler om oplysningspligt for salg af varer og tjenesteydelser til forbrugere, når dette sker, uden at forbrugeren er i en butik eller lignende. Dette kan f.eks. være telefonsalg eller salg via en webshop.

Oplysninger skal afgives på dansk, når du som erhvervsdrivende markedsfører dig på dansk.

Inden der indgås en sådan aftale, skal den erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde bl.a. give forbrugeren oplysning om følgende forhold:

 1. Varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber.
 2. Den erhvervsdrivendes identitet og den fysiske adresse samt eventuelle telefonnummer og e-mailadresse.
 3. Den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive moms, eventuelle andre afgifter og transportudgifter.
 4. De samlede udgifter pr. afregningsperiode, hvor der er tale om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, herunder de samlede månedlige udgifter, hvor der er tale om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, der betales med et fast beløb, eller, hvor de samlede udgifter ikke kan udregnes på forhånd, oplysning om, hvordan prisen skal udregnes.
 5. Vilkår om betaling og levering.
 6. Forbrugerens fortrydelsesret og betingelserne herfor. Hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret, skal det oplyses. Det skal ligeledes oplyses, hvornår forbrugeren kan miste sin mulighed for fortrydelsesret.
 7. Hvis det er relevant, at forbrugeren skal betale udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse.
 8. At købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
 9. Hvis det er relevant, aftalens varighed eller for tidsubestemte aftaler eller for aftaler, der forlænges automatisk, betingelserne for at opsige aftalen.
 10. Hvis det er relevant, det digitale indholds evne til at fungere sammen med hardware og software.
 11. Hvis det er relevant, mulighed for klageadgang.

Oplysninger skal afgives på dansk, når du som erhvervsdrivende markedsfører dig på dansk.

Oplysningerne kan gives ved brug af standardfortrydelsesvejledningen i lovens bilag 1. Den erhvervsdrivende anses for at have opfyldt oplysningskravene, hvis vejledningen benyttes, og den er udfyldt korrekt.

Har du som erhvervsdrivende ikke givet forbrugeren oplysning om eventuelle yderligere omkostninger eller andre udgifter, herunder til eventuel returnering, er du ikke berettiget til at opkræve penge herfor.

Oplysninger, der skal gives til forbrugeren, skal være på et klart og forståeligt sprog, og de skal som udgangspunkt gives fysisk på papir, medmindre forbrugeren har givet samtykke til, at oplysninger kan gives digitalt. Dette kan nemt gøres ved en klassisk samtykkeboks, som forbrugeren skal klikke af inden købet.

Ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted skal de i § 8, stk. 1, nævnte oplysninger gives på papir eller, hvis forbrugeren samtykker hertil, på et andet varigt medium. Oplysningerne skal være letlæselige og udfærdiget på et klart, forståeligt og letlæseligt sprog. Det er i den sammenhæng også vigtigt at oplysningerne og betingelserne rent faktisk stilles til rådighed for forbrugeren, f.eks. via et link.

Kontakter du en forbruger telefonisk med henblik på salg, skal du tillige ved begyndelsen af samtalen oplyse dit navn og om det kommercielle formål med henvendelsen.

På webshop skal det, inden forbrugeren endeligt bestiller og betaler varen klart og let læseligt angives, om der gælder nogen leveringsbegrænsninger, og hvilke betalingsmidler der accepteres.

Forbrugeren er alene bundet af aftalen eller bestillingen, hvis oplysningspligten overholdt.

Bekræftelse af aftalen

Ved aftaler indgået ved fjernsalg skal du inden for rimelig tid efter aftaleindgåelsen og senest ved levering af varen, eller før leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes, give forbrugeren en bekræftelse af aftalen på f.eks. mail.

En bekræftelse af aftalen skal indeholde de samme oplysninger om nævnt ovenfor, medmindre du allerede har givet oplysningerne.

Oplysningspligt for andet end ”fjernsalg”

Ved fysisk salg til en forbruger skal du som erhvervsdrivende give forbrugeren følgende oplysninger, medmindre oplysningerne allerede fremgår tydeligt af den sammenhæng, som varen forhandles i, herunder varens udstilling i butikken. I den sammenhæng er der stor forskel på, om du sælger et par sko eller en mere kompleks teknisk ydelse eller vare, hvor varens egenskaber måske ikke giver sig selv.

 1. Varens egenskaber.
 2. Din virksomheds identitet og den fysiske adresse, samt telefonnumre og e-mailadresse.
 3. Den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive moms, eventuelle andre afgifter og transportudgifter.
 4. Vilkår om betaling og levering.
 5. Forbrugerens fortrydelsesret og betingelserne herfor. Hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret, skal det oplyses. Det skal ligeledes oplyses, hvornår forbrugeren kan miste sin mulighed for fortrydelsesret.
 6. Hvis det er relevant, at forbrugeren skal betale udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse.
 7. At købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
 8. Hvis det er relevant, eftersalgskundebistand og betingelserne herfor, eftersalgsservice og handelsmæssige garantier.
 9. Hvis det er relevant, aftalens varighed eller for tidsubestemte aftaler eller for aftaler, der forlænges automatisk, betingelserne for at opsige aftalen.
 10. Hvis det er relevant, det digitale indholds evne til at fungere sammen med hardware og software.
 11. Hvis det er relevant, mulighed for klageadgang.

Oplysningerne skal dog ikke gives for aftaler, der omfatter dagligdags transaktioner, som f.eks. køb af dagligvarer i supermarkedet. Vær dog opmærksom på, at køb af elektroniske varer, hårde hvidevarer og køb af bil ikke antages at være omfattet af begrebet en dagligdags transaktion.

Oplysningspligten gælder aldrig for

 1. Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter.
 2. Fast ejendom, herunder køb, salg, opførelse og udlejning.
 3. Pakkerejser.
 4. Spil.
 5. Køb under 350 kr.

Vær endvidere opmærksom på, at der gælder andre regler for finansielle tjenesteydelser, som f.eks. banker m.v.

Fortrydelsesret

Hvis du sælger til en forbruger, så kan forbrugeren som udgangspunkt fortryde sit køb inden for 14 dage. Forbrugeren kan dog ved forudgående samtykke acceptere at frasige sig fortrydelsesretten.

Hvis du er forbruger, kan du nemt lave en blanket til udnyttelse af fortrydelsesretten her.

Fortrydelsesretten gælder desuden ikke for varer, der er speciallavet til forbrugeren eller for varer, der forringes eller forældes hurtigt, ligesom fortrydelsesretten heller ikke gælder for f.eks. madvarer, hvor der gælder et sundhedsmæssigt og hygiejnemæssigt hensyn.

Fortrydelsesretten finder heller ikke anvendelse på lejeforhold og andre særlige aftaleforhold.

Når forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, skal du som erhvervsdrivende tilbagebetale alle beløb, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra forbrugeren uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har modtaget meddelelse om forbrugerens beslutning om at træde tilbage fra aftalen.

Dog skal forbrugeren afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen, hvis du har oplyst herom i dine betingelser for købet.

Vigtigt med salgs- og leveringsbetingelser

Som følge af forbrugeraftaleloven og anden lovgivning er det vigtigt, at du som erhvervsdrivende har den korrekte information på din hjemmeside og i din virksomhed generelt.

Det er ligeledes vigtigt, at du har nogle gennemarbejdede salgs- og leveringsbetingelser, som du kan udlevere til dine kunder ved hvert enkelt salg. Dette gælder både, når du handler med forbrugere og erhvervsdrivende.

Du kan læse mere om salgs- og leveringsbetingelser her.

Du kan læse mere om produktansvarsloven her.