Erhvervs- eller forbrugerkøb – Hvad skal du være opmærksom på

I denne artikel gennemgår vi forskellen på at sælge varer til en forbruger og en erhvervsdrivende. Vi gennemgår de vigtigste forskelle, og hvad du særligt skal være opmærksom på, når du sælger til en forbruger, og når du sælger til en erhvervsdrivende.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvorfor skal du være opmærksom på forskellen mellem forbrugerkøb og erhvervskøb?

Købeloven fastsætter en række regler for køb. Købeloven finder som udgangspunkt kun anvendelse, hvis der ikke udtrykkeligt er aftalt andet mellem køber og sælger. Dog er flere af købelovens bestemmelser ufravigelige, hvis der er tale om salg af varer til forbrugere. Disse bestemmelser beskytter ofte forbrugeren, og du kan derfor ikke som sælger aftale, at forbrugeren skal have dårligere betingelser, end hvad der fremgår af disse ufravigelige bestemmelser i købeloven.

Uanset om du sælger til forbrugere (B2C) eller erhvervsdrivende (B2B), så skal du være opmærksom på forskellen og mulighederne. Hvis du sælger til forbrugere, skal du være opmærksom på begrænsningerne og købelovens regler. Hvis du sælger til erhvervsdrivende, skal du være opmærksom på, at du har mange muligheder for at fravige købeloven, og dermed stille dig bedre i aftaleforholdet.

Forbruger eller erhvervsdrivende?

I henhold til købeloven er en forbruger en køber, der hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Sælgeren har bevisbyrden for, at købet ikke er et forbrugerkøb.

Et salg fra en erhvervsdrivende til en forbruger kaldes også B2C (Business to customer).

Modsat definerer købeloven handelskøb og en erhvervsdrivende køber som en, der handler i eller for deres bedrift.  Det er ikke en betingelse, at det købte skal anvendes til videresalg. Køb af inventar, kontormøbler, kontorrekvisitter, biler til brug for transport af varer eller kundebesøg udgør f.eks. handelskøb, når køberen og sælgeren er erhvervsdrivende.

Et salg fra en erhvervsdrivende til en anden erhvervsdrivende kaldes også B2B (Business to Business).

Den tredje type køb er civilkøb, der hverken er forbrugerkøb eller handelskøb. Civilkøb kan f.eks. være et køb/salg mellem to private.

Ufravigelige regler i forbrugerkøb

Købeloven gælder som udgangspunkt for alle køb (dog ikke for køb af fast ejendom og andre enkelte forhold). Enkelte regler i købeloven gælder endvidere kun i forbrugerkøb. Hertil kommer, at købeloven kan fraviges i erhvervskøb, men er ufravigelige i forbrugerkøb. Det er derfor vigtigt at vide, hvilke regler, der ikke kan fraviges i forbrugerkøb.

Da købeloven er helt fravigelig for handelskøb og delvist fravigelig for forbrugerkøb, bør du som erhvervsdrivende altid have dine egne salgs- og leveringsbetingelser.

Du kan læse mere om salgs- og leveringsbetingelser her.

Nedenfor gennemgår vi de særlige regler i købeloven, der ikke ufravigelige i forbrugerkøb.

Salgsgenstanden skal være i overensstemmelse med aftalen

Den solgte genstand skal være som aftalt, hvilket i købeloven beskrives ud fra følgende målepunkter:

  1. Genstanden skal svare til den beskrivelse, art, type, mængde og kvalitet, og den skal bl.a. have den funktionalitet, som fremgår af aftalen.
  2. Genstanden skal være egnet til ethvert formål, som køberen ønsker, og som er aftalt.
  3. Genstanden skal leveres med tilbehør, vejledning, herunder om installation, og kundeservice som krævet i aftalen.
  4. Genstanden skal opdateres som fastsat i aftalen. Særligt hvis der er tale om et digitalt produkt, og opdateringer af f.eks. software er en del af aftalen.

Købesummen

Hvis pris ikke er aftalt, så skal køberen i handelskøb betale, hvad sælgeren fordrer, for så vidt det ikke kan anses for ubilligt. Dette gælder ikke i forbrugerkøb. I forbrugerkøb skal køberen (hvis prisen ikke er aftalt) betale, hvad der må anses for rimeligt.

Leveringsstedet

Skal du som sælger sende en vare, så anses levering for sket, når varen er kommet i køberens besiddelse.

Hvis varen leveres via et transportfirma, som er tilbudt af sælgeren, anses levering også for sket, når varen er kommet i køberens besiddelse.

I handelskøb kan det frit aftales, hvornår risikoen for varen skal overgå fra sælger til køber.

Regler om mangelsbeføjelser

Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen ret til afhjælpning, omlevering, forholdsmæssigt afslag i prisen eller ophævelse af købet efter reglerne i købeloven, der kan fraviges i handelskøb, men ikke i forbrugerkøb.

Afhjælpning eller omlevering skal bl.a. foretages

  1. Uden omkostning for køberen.
  2. Inden for rimelig tid.
  3. Uden væsentlig ulempe for køberen.

Køber kan lade manglen afhjælpe for sælgerens regning, hvis sælger ikke har foretaget afhjælpning eller omlevering i overensstemmelse med købelovens regler, og afhjælpningen kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger for sælger.

Sælger kan i særlige situationer afvise at foretage afhjælpning eller omlevering. Dette kan ske, hvis afhjælpning eller omlevering er umulig eller vil påføre sælger uforholdsmæssigt store udgifter.

Køber har desuden ret til enten et forholdsmæssigt afslag i prisen eller ophævelse af købet, hvis manglen er væsentlig og

  1. Sælger ikke har foretaget afhjælpning eller omlevering.
  2. Varen forbliver mangelfuld, selv om sælgeren har forsøgt at foretage afhjælpning eller omlevering.

Reklamation over mangler

Vil køber påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køber har opdaget manglen. I modsat fald taber køber retten til at påberåbe sig manglen. Dette kaldes også, at køber har pligt til at reklamere.

En reklamation givet inden to måneder efter, at køber opdagede manglen, er, medmindre der er tale om digitale tjenester, altid rettidig i forbrugerkøb og tillige i handelskøb, medmindre der er aftalt andet mellem de erhvervsdrivende.

Der gælder en ultimativ reklamationsfrist på 2 år. Reklamationer, der gøres gældende senere, er derfor ikke gældende, medmindre sælger har påtaget sig en yderligere reklamationsperiode/garantiperiode eller handlet svigagtigt.

Aftale om værneting

Som udgangspunkt kan to aftaleparter frit aftale, hvor og hvordan eventuelle tvister skal afgøres. Dette er dog ikke tilfældet i forbrugeraftaler. I sager om forbrugeraftaler er en forudgående aftale om værneting nemlig ikke bindende for forbrugeren. Dette fremgår ikke af købeloven, men direkte af retsplejeloven.

Forbrugeraftaleloven

Husk, at når du handler med forbrugere, så gælder forbrugeraftaleloven også. Forbrugeraftaleloven omhandler bl.a. reglerne for den erhvervsdrivendes oplysningspligt og forbrugerens fortrydelsesret.

Du kan læse mere om forbrugeraftaleloven her.

Produktansvarsloven

Som erhvervsdrivende er du også underlagt produktansvarsloven. Loven gælder for det ansvar, der påhviler en producent og en mellemhandler for skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der er produceret eller leveret af den erhvervsdrivende.

Du kan læse mere om produktansvarsloven her.

Hvad bør du lave af dokumenter og aftaler?

Uanset om du handler B2C eller B2B, så bør du lave et sæt gennemarbejdede salgs- og leveringsbetingelser. Hvis du både sælger til erhvervsdrivende (B2B) og til forbrugere (B2C), så bør du lave et sæt salgs- og leveringsbetingelser til hver type af handel, da der bør aftales forskellige betingelser, der tager højde for den udvidede beskyttelse af forbrugeren.

Køb salgs- og leveringsbetingelser her.

Du bør ligeledes altid overveje at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring. En erhvervs- og produktansvarsforsikring kan være et rigtig godt sikkerhedsnet for din virksomhed, hvis der skal gå noget galt, og andre retter et krav mod din virksomhed.