Produktansvar

I denne artikel kan du læse om det produktansvar som enhver producent og i øvrigt også andre forhandlere i Europa er underlagt ifølge produktansvarsloven.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er produktansvar?

Produktansvarsloven fastsætter det ufravigelige ansvar, der gælder for en producent og en mellemhandler for en eventuel skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der er produceret eller leveret af producenten eller mellemhandleren. Dette kaldes produktansvar og kan som følge af loven ikke fraviges eller begrænses ved aftale.

Produktansvaret kan ikke fraviges ved aftale

Hvad omfatter produktansvaret?

Produktansvaret omfatter erstatning og godtgørelse for personskade og skade på ting. Skade på ting er omfattet af loven, hvis produktet skal anvendes af en forbruger. Produktansvaret omfatter ikke skade på selve det defekte produkt, men altså skade på andre ting, som det defekte produkt forårsager.

Hvilke produkter er omfattet?

Alle produkter er som udgangspunkt omfattet af produktansvarsloven. Det gælder enhver løsøregenstand, uanset om den er forarbejdet eller er et naturprodukt, og uanset om den er en del af et andet produkt eller en fast ejendom. Hvis du derfor som producent sælger en genstand, der skal være en del af et større produkt eller maskine, så vil du stadig som producent af dit produkt have et produktansvar.

Produktansvaret omfatter også andre end selve producenten

Både producenter og mellemhandlere er omfattet af produktansvarsloven.

En producent er en virksomhed eller person, der fremstiller et færdigt produkt, et delprodukt eller en råvare, den, der frembringer eller indsamler et naturprodukt, eller den, der ved at anbringe sit navn eller logo og dermed udgiver sig for at være producenten over for omverdenen.

Vær særligt opmærksom på, at du også i henhold til produktansvarsloven er producent, hvis du som led i din virksomhed importerer et produkt i EU (EF) med henblik på videresalg, udlejning, leasing eller anden form for forretning.

Du er mellemhandler, hvis du erhvervsmæssigt bringer et produkt i omsætning uden at anses som producent. Det er kun relevant at finde ud af, om du er mellemhandler, hvis den skadelidte ved et produkt ikke kan finde frem til, hvem der er producent. I dette tilfælde er det nemlig så mellemhandleren, der anses som producent. Mellemhandleren kan dog slippe for sit ansvar, hvis mellemhandleren kan oplyse den skadelidte om, hvem der har produceret produktet inden for EU, eller hvem der har indført produktet til EU.

Hvornår er produktet defekt og kan medføre ansvar?

Hvornår et produkt er defekt er et konkret skøn. Produktansvarsloven opstiller en hovedregel, efter hvilken et produkt lider af en defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes. Ved bedømmelsen af sikkerheden skal alle omstændigheder inddrages, men produktansvarsloven tager særligt udgangspunkt i produktets sikkerhed i forhold til 1) produktets markedsføring, 2) den anvendelse af produktet, som med rimelighed kan forventes, og 3) tidspunktet, da produktet er bragt i omsætning.

Det er vigtigt at understrege, at et produkt ikke anses for at være defekt, alene fordi der senere er kommet et bedre produkt på markedet.

Produktansvarets omfang

Produktansvarsloven bevirker, at en producent skal erstatte skade, der er forårsaget af en defekt ved produktet.

Det er den skadelidte, der har bevisbyrden i sager om produktansvar. Det er derfor med andre ord den der vil kræve erstatning, der også skal bevise, at der er en defekt ved produktet, at der er et tab/skade, og at der er en sammenhæng mellem det defekte produkt og skaden.

Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis den tilskadekomne har medvirket til skaden ved forsæt eller uagtsomhed – altså hvis der er en form for egen skyld

Producenten er ikke ansvarlig, hvis produktet ikke er bragt i omsætning eller ikke er fremstillet som led i en erhvervsvirksomhed.

Producenten er heller ikke ansvarlig, hvis det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt ikke var muligt at opdage defekten.

Du bør have en forsikring og salgs- og leveringsbetingelser

Hvordan kan du minimere din risiko?

Produktansvaret er ufravigeligt, så du kan ikke komme ud af dette, men du kan gøre rigtig meget for at minimere din virksomheds generelle ansvar og disponering for risiko.

Du bør som erhvervsdrivende altid overveje at minimere din risiko, uanset om du ofte er omfattet af produktansvarsloven, fordi du driver produktionsvirksomhed, eller om du ikke finder det så relevant, da du ofte vil anses som mellemmand uden ansvar.

Du kan særligt minimere din risiko på to områder.

  1. Du bør tegne en erhvervsforsikring, der er tilstrækkeligt dækkende, herunder naturligvis for produktansvar. Det er ikke lovpligtigt at have en produktansvarsforsikring, men produktansvar er en af virksomhedens mest kritiske risici, da de økonomiske krav fra den skadelidte som følge heraf typisk er meget høje og dermed kan vælte en virksomhed fra den ene dag til den anden.
  2. Du bør have et sæt salgs- og leveringsbetingelser, der er gældende for dine salg af varer. Dine salgs- og leveringsbetingelser bør f.eks. tage stilling til risikoovergangen ved din levering, betalingsbetingelser, ansvarsbegrænsning, og hvor eventuelle tvister skal afgøres.

Du kan læse mere om salgs- og leveringsbetingelser her.

Læs også vores artikel Erhvervs- eller forbrugerkøb – Hvad skal du være opmærksom på