Ansat eller selvstændig – hvad lægger SKAT vægt på?

Kan der være tvivl om, at den samarbejdsaftale, som du som kunde eller som selvstændig konsulent er ved at indgå, reelt er at betragte som et ansættelsesforhold, er der al mulig god grund til, at du sørger for at undersøge din retsstilling således, at du ikke sidenhen risikerer at bliver mødt med ubehagelige overraskelser fra SKAT.

Udarbejdet af Tina Raben Skaarup

Hvilke ubehagelige overraskelser, der kan være tale om, kan du læse mere om her 

Hvad lægger SKAT vægt på?

Når SKAT vurderer, om et samarbejde mellem 2 selvstændige reelt er at betragte som et ansættelsesforhold eller et samarbejde mellem 2 selvstændige erhvervsdrivende, peger blandt andet følgende momenter i retning af, at:

Der er tale om et ansættelsesforhold, når

 • Konsulenten skal påtage sig en løbende arbejdsydelse – der er med andre ord ikke tale om en afgrænset opgave, som ophører, når opgaven er løst.
 • Kunden har ret til løbende at føre tilsyn og kontrol med konsulenten, og kunden kan løbende komme med anvisninger på, hvordan konsulenten skal udføre sit arbejde.
 • Kunden bestemmer, hvordan konsulentens arbejdstid skal placeres.
 • Der er aftalt et opsigelsesvarsel mellem kunden og konsulenten.
 • Betalingen til konsulenten opgøres og afregnes, som man normalt vil gøre det i et ansættelsesforhold, dvs. eksempelvis som en time- eller månedsløn.
 • Konsulenten har udelukkende eller fortrinsvis kun én kunde.
 • Kunden betaler de udgifter, som er forbundet med konsulentens løsning af opgaven.

Derimod peger blandt andet følgende momenter i retning af, at der er tale om et samarbejde mellem 2 selvstændige erhvervsdrivende, når

 •           Konsulenten sørger selv for at tilrettelægge udførelsen af opgaven uden andre instruktioner fra kunden, end de betingelser, der måtte følge med selve ordren.
 • Konsulenten er ikke på grund af samarbejdsaftalen forhindret i at arbejde for andre kunder
 • Konsulenten er økonomisk ansvarlig overfor kunden for løsningen af opgaven eller påtager sig i øvrigt en økonomisk risiko.
 • Det står konsulenten frit for at anvende medhjælp ved løsning af opgaven.
 • Betalingen til konsulenten sker efter regning og ydes først fuldt ud, når opgaven er løst og evt. mangler er afhjulpet.
 • Konsulenten ejer det udstyr og de materialer, som skal anvendes ved løsning af opgaven.
 • Konsulenten har egne lokaler, hvorfra arbejdet helt eller delvist udføres.
 • Konsulenten markedsfører sig overfor offentligheden som en fagkyndig, der påtager sig at udføre arbejde/levere ydelser af en nærmere bestemt karakter.
 • Konsulenten er momsregistreret.
 • Konsulenten er selv ansvarlig for evt. ulykke under udførelse af opgaven.

Der er tale om en samlet afvejning og vurdering

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den vurdering, som SKAT foretager blandt andet på grundlag af de ovenfor beskrevne momenter, er en samlet afvejning ud fra de konkrete omstændigheder i hver enkelt situation.