Hvad er en fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt, har du som fuldmagtsgiver en selvstændig mulighed for at bestemme, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske interesse, hvis du ikke længere selv er i stand til det.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Generelt om fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt giver samtidig omverden et hurtigere indblik i, hvem der er bemyndiget til at kunne handle på fuldmagtsgivers vegne og i hvilket omfang, hvis forholdene for fuldmagten er til stede.

En fremtidsfuldmagt registreres i Fremtidsmagtsregistreret og er en offentlig registreret fuldmagt. Fremtidsfuldmagtsreglerne er tiltænkt som et hurtigere og mere smidigt alternativ til værgemålsreglerne efter værgemålsloven, der først kan sættes i kraft, når personen er kandidat til værgemål og sagen er færdig behandlet, hvilket kan være en tidsmæssigt lang proces.

Muligheden for en hurtigere adgang til at kunne træffe beslutning på fuldmagtsgivers vegne kan have stor betydning – både i fuldmagtsgivers personlige sammenhænge, men også i de situationer, hvor en virksomhedsejer – midlertidigt eller permanent – bliver ude af stand til at varetage egne og dermed også virksomhedens interesser.

En fremtidsfuldmagt med beføjelser til at varetage fuldmagtsgivers personlige forhold, kan f.eks. omfatte ansøgning om plejehjemsplads, anke af en offentligretlig afgørelse og lignende – beslutninger der typisk ikke tåle en unødig udskydelse.

Omfanget af fremtidsfuldmagten fastsætter af fremtidsfuldmagten selv – og kan omfatte både personlige – og/eller økonomiske forhold for fuldmagtsgiver. En fremtidsfuldmagt om økonomiske forhold omfatte typisk retten til at bestyre og sælge fuldmagtsgivers faste ejendom, indfri lån, søge om økonomiske ydelser, repræsentere fuldmagtsgiver som arving eller kreditor og lign

Du kan kun oprette én fremtidsfuldmagt – og dokumentet skal derfor indeholde alle de beføjelser du ønsker. Dokumentet kan indeholde beføjelser til forskellige fremtidsfuldmægtige, enten sideordnet eller med forskellige beføjelser, ligesom dokumentet kan indeholde beslutning om tilsynsret.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt

Kriterierne for en fremfuldmægtig er, at den fuldmægtige skal

– være fyldt 18 år, og

– være i stand til at handle fornuftsmæssigt.

En fremtidsfuldmagts ikraftsættelse sker ved anmodning til Familieretshuset, enten fra fuldmagtsgiver selv og/eller den/de fremtidsfuldmægtige i forening.

Sker anmodningen af den/de fremtidsfuldmægtigen(e), skal anmodningen være drøftet med fuldmagtsgiver og denne må ikke sætte sig imod anmodningen indgives. Er fuldmagtsgiver ikke i stand til at forstå betydningen af anmodningen, kan kravet om fuldmagtsgivers accept fraviges.

Anmodningen skal suppleres med en lægeerklæring, udfyldt på en af Familieretshuset udarbejdet blanket, der findes her. Hvis det på anden måde er sandsynliggjort at fuldmagtsgiver opfylder kriterierne for fuldmagtens ikraftsættelse, kan kravet om lægeerklæringen lempes, hvilket ligeledes gælder, hvis anmodningen kommer fra fuldmagtsgiver selv og fuldmagtsgiver forstår betydningen af anmodningen.

Der er pålagt et gebyr i forbindelse med anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt. Gebyret betales direkte til Familieretshuset og udgør pr. kr. 1.010.

Har den fremtidsfuldmægtige accepteret at varetage fuldmagtsgivers interesser i henhold til fuldmagtens beføjelser, skal fremtidsfuldmægtigen i videst mulige omfang inddrage fuldmagtsgiver og dennes ægtefælle/samlever, inden der træffes beslutning om vigtige og væsentlige forhold. Den fremtidsfuldmægtige kan ikke på vegne af fuldmagtsgiver træffe beslutninger om forhold, hvor fremtidsfuldmægtige selv har modstridende interesser.

Ved en fremtidsfuldmagt over økonomiske forhold, skal fremtidsfuldmægtigen kunne dokumentere de dispositioner der er foretaget på fuldmagtsgivers vegne.

Som udgangspunkt kan en fremtidsfuldmagt om økonomiske forhold ikke omfatter bemyndigelsen til at give gaver på vegne af fuldmagtsgiver. Dette omfatter dog ikke sædvanlige lejligheds gaver, der ikke står i misforhold til fuldmagtsgivers kår.

Ønsker fuldmagtsgiver at kunne tilgodese f.eks. sine nærmeste med gaver, der går ud over sædvanlige gaver til jul og fødselsdage, så er det vigtigt, at man som fuldmagtsgiver tager aktivt stilling hertil og bestemmer hvilke gaver en fremtidsfuldmægtig må kunne give på fuldmagtsgivers vegne.

Indeholder fuldmagten et krav om tilsyn fra tredjemand, skal den navngiven tredjemand holde tilsyn med de dispositioner, der foretages på fuldmagtsgivers vegne.

Familieretshuset har samtidig en tilsynsret over for de fremtidsfuldmægtiges dispositioner og Familieretshuset kan selvstændigt iværksætte en undersøgelse. En sådan undersøgelse sker på baggrund af en henvendelse eller hvor Familieretshuset på anden måde er blevet bekendt med dispositioner, der kan stride mod fuldmagtsgivers interesser.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt skal være skriftligt, skal underskrives og registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret via tinglysningsretten og underskrives med MitId. Personer der er undtaget fra elektronisk post og ikke kan underskrive fuldmagten elektronisk, kan underskrive en fuldmagt ved personligt fremmøde på Familieretshuset.

For at fuldmagten bliver gyldigt oprettet, skal fuldmagten efter underskrift og registrering i Fremtidsregistreret, vedkendes for en notar. Tidsfristen for notarpåtegningen er inden 6 måneder efter fuldmagten er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregistreret. Notarpåtegningen er et gyldighedskrav og hvis påtegningen ikke gennemført inden fristen er fremtidsfuldmagten ikke gyldigt oprettet.

Her finder du en guide til tinglysning af fremtidsfuldmagt

Registrering i Fremtidsfuldmagtsregistreret er gratis, hvorimod notar vedkendelsen er pålagt et gebyr på 300 kr., som svares direkte over for notaren.

Opret en fremtidsfuldmagt her