Skal et selskab udlevere selskabets ejerbog?

Skal et selskab udlevere selskabets ejerbog? Det får du svar på i denne artikel, hvor vi gennemgår reglerne i selskabsloven. Du kan også læse mere om, hvad en ejerbog skal indeholde, hvordan du kan lave den elektronisk, og hvornår ændringer i ejerkredsen skal noteres i ejerbogen.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er en ejerbog?

Det centrale ledelsesorgan skal hurtigst muligt efter selskabets etablering oprette en fortegnelse over samtlige kapitalejere. Kapitalejere er også kaldet anpartshavere i et ApS og aktionærer i et A/S.

Skal selskabet udlevere ejerbogen til andre?

I aktieselskaber har aktionærerne ikke adgang til at undersøge ejerforholdene via ejerbogen, medmindre aktionærerne har truffet beslutning herom i, og det dermed også fremgår af aktieselskabets vedtægter.

I anpartsselskaber skal ejerbogen derimod være tilgængelig for enhver anpartshaver. Det fremgår af selskabslovens § 51, stk. 6.

I anpartsselskaber skal ejerbogen være tilgængelig for alle ejerne

Ejerbogen skal altid være tilgængelig for offentlige myndigheder. Vedtægterne skal oplyse, hvor ejerbogen føres, hvis dette ikke sker på selskabets registrerede hjemsted. Ejerbogen skal føres inden for EU/EØS-området.

I selskaber, hvor medarbejderne er berettigede til at vælge medlemmer til selskabets bestyrelse, gælder særlige regler om, at selskabets ejerbog skal være tilgængelig for en repræsentant for medarbejderne. I øvrigt gælder der særlige regler for koncernstrukturer med medarbejderrepræsentation.

Elektronisk ejerbog

I både anpartsselskaber og aktieselskaber kan kapitalejerne træffe beslutning om, at ejerbogen skal være tilgængelig elektronisk. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring.

Skal ejerbogen være tilgængelig i elektronisk form, kan selskabet opfylde sine forpligtelser hertil ved at opbevare ejerbogen i et online arkiv, hvor de berettigede har adgang.

Dette kan med fordel f.eks. gøres ved at opbevare selskabets ejerbog i Dokumenter.dk arkiv i skyen. Når du opretter en profil hos Dokumenter.dk, kan du nemt udarbejde og opbevare selskabets ejerbog online i skyen.

Hvad skal en ejerbog indeholde?

Ejerbogen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Kapitalejers samlede beholdning af kapitalandele (aktier eller anparter).

2) Kapitalejers og panthavers navn og bopæl og for virksomheder navn, CVR-nummer og hjemsted.

3) Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning.

4) De stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene.

5) Kapitalandelenes størrelse.

Aktieselskaber, som har udstedt ejerbeviser eller har aktier på børsen eller anden værdipapircentral, skal ikke opfylde ovenstående krav til en ejerbog.

Ejerbogen for et aktieselskab, der har udstedt ihændehaveraktier, skal indeholde oplysning om løbenummer.

Du kan læse mere om ejerbog her.

Ændringer i ejerbogen

En kapitalejer eller panthaver skal underrette selskabet om ejerskifte eller pantsætning senest 2 uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket.

Selskabet eller føreren af ejerbogen skal herefter notere ændringen i ejerbogen med angivne oplysninger om den nye kapitalejer eller panthaver. Dog skal det først undersøges om vedtægterne angiver forbud mod pantsætning og overdragelse. Selskabet eller føreren af ejerbogen kan betinge noteringen i ejerbogen af, at erhververen eller panthaveren dokumenterer sin ret, f.eks. i form af en overdragelsesaftale.

Selskabet eller føreren af ejerbogen skal, hvis en kapitalejer eller panthaver kræver det, sende en kvittering eller bevis for noteringen af ændringen i ejerbogen. Dette kan nemt gøres ved at sende en kopi af den opdaterede ejerbog.

Du kan læse mere om overdragelse af anparter i et ApS her.

Hos Dokumenter.dk kan du nemt oprette en ejerbog til dit selskab – både hvis selskabet ikke har en ejerbog, eller hvis selskabet skal have opdateret/ændret sin ejerbog.

Du kan lave en ejerbog her.