Skal dit selskab have en revisor?

Står du overfor at skulle stifte et selskab? Så skal du også tage stilling til, om din virksomhed skal have en revisor. Nogle virksomheder er ved lov underlagt revisionspligt, mens det for andre er valgfrit, om revision ønskes. I denne artikel kan du blive klogere på, om din virksomhed skal have revision eller ej.

Udarbejdet af Christine Seedorff Slente

Revision eller ej til din virksomhed

når du skal starte virksomhed, er der mange spørgsmål, der melder sig. Et af dem er, om du skal have revision eller ej. Nedenfor gennemgår vi de forskellige situationer, så du forhåbentligt kan få et overblik, og dermed komme tætter på et svar.

Du kan læse mere om valg af selskabsform her.

Revisionspligt

Står du overfor at skulle stifte et selskab? Så skal du også tage stilling til, om din virksomhed skal have en revisor. Nogle virksomheder er ved lov underlagt revisionspligt, mens det for andre er valgfrit, om revision ønskes.

En mindre virksomhed kan fravælge revision, såfremt den ikke overskrider to af nedenstående værdier to regnskabsår i træk:

  • Nettoomsætning på DKK 8 millioner
  • Balancesum på DKK 4 millioner
  • Et gennemsnit på 12 fuldtidsansatte på et regnskabsår

Dette indebærer desuden, at en nystiftet virksomhed kan fravælge revision de første to år efter stiftelsen, idet det først er herefter, at der kan regnes på, om to af disse værdier er overskredet i to regnskabsår i træk.

Overstiges ovenstående værdier, er en virksomhed underlagt revisionspligt. Dette indebærer, at virksomheden skal have godkendt sit årsregnskab af en godkendt (registreret eller statsautoriseret) revisor. De fleste virksomheder overstiger ikke disse værdier og er derfor ej heller underlagt revisionspligt. Alligevel vælger mange virksomheder revision til. Dette gør de dels for at sikre sig, at deres regnskab bliver gennemset af en professionel, dels fordi flere banker er begyndt at stille krav om, at virksomheder tilvælger revision, såfremt de ønsker at tage et lån.

Hvem kan udføre revision?

I realiteten kan en virksomhed få hvem som helst til at udarbejde sit regnskab for sig, og vedkommende behøver dermed ikke være uddannet revisor. For virksomheder, der er underlagt revisionspligt, er det dog et krav, at deres revisor er godkendt, hvilket altså indebærer, at vedkommende er registreret eller statsautoriseret. For sådanne virksomheder er det altså ikke en mulighed at lade andre end en godkendt revisor revidere virksomhedens regnskab og afgive erklæring herpå.

En godkendt revisor skal opfylde følgende krav

  • Have bestået kvalifikationseksamen (registreret) eller revisoreksamen (statsautoriseret)
  • Holde sig ajour med gældende lovgivning
  • Som revisor handle i overensstemmelse med god revisoretik
  • Være forsikret
  • Undervejs efteruddanne sig
  • Undervejs underlægges kontrol

Revisors erklæringer på årsregnskabet

En revisor, der hjælper en virksomhed med at revidere årsregnskabet, kan afgive en erklæring på dette årsregnskab. Det er centralt at være opmærksom på, at det ikke er tilladt for andre end godkendte revisorer at afgive erklæring på en virksomheds årsregnskab.

En erklæring fra en revisor kan indebære forskellige grader af sikkerhed for rigtigheden og lovmæssigheden af de i regnskabet indeholdte oplysninger. Med andre ord er det altså muligt for en virksomhed at vælge, hvor omfattende og grundig revisorens gennemgang og kontrol skal være, og dermed også hvilket signal, der skal sendes til omverdenen. Vælges en gennemgang med en høj grad af sikkerhed, får regnskabet også en tilsvarende erklæring. Dette kan bl.a. være en fordel for virksomheden udadtil.

Er din virksomhed ikke underlagt revisionspligt?

En virksomhed, der ikke er underlagt revisionspligt, kan først og fremmest helt fravælge at modtage hjælp fra en revisor til gennemgang af sit regnskab. Dermed er det virksomheden selv, der står til ansvar for de informationer, der afgives i regnskabet.

Beslutter virksomheden derimod at få en revisor ind over sit årsregnskab, kan den vælge imellem følgende fire typer gennemgang, der varierer i grundighed og dermed også sikkerhed:

1. Assistance fra godkendt revisor

Her kontrollerer revisor ikke årsregnskabet, og erklæringen indebærer dermed ikke nogen sikkerhed for de oplysninger, der fremgår af virksomhedens årsregnskab. Kun helt tydelige fejl er revisoren forpligtet til at tage stilling til.

2. Review af regnskabet

Her foretager revisor en række analyser, som baserer sig på de oplysninger, som vedkommende har modtaget fra virksomhedens ledelse. Såfremt disse analyser medfører en begrundet tvivl om rigtigheden af årsregnskabets oplysninger, gennemfører revisor yderligere kontrol heraf. Denne type gennemgang medfører altså en begrænset sikkerhed, idet revisor hovedsageligt baserer sin erklæring på oplysninger fra ledelsen samt sine generelle analyser.

3. Udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang indeholder de samme elementer som et ”Review af regnskabet” og adskiller sig alene derved, at revisor også foretager forskellige supplerende handlinger, der altså giver denne gennemgang en højere grad af sikkerhed. Udvidet gennemgang kan kun foretages af en godkendt revisor, som dermed samtidig har kompetence til at afgive en erklæring på virksomhedens årsregnskab.

4. Revision

Revision er den type gennemgang, en revisor kan lave, der har den højeste grad af sikkerhed. Her gennemfører revisor først og fremmest de ovenfor nævnte analyser på baggrund af forespørgsler til ledelsen. Det, der gør revision til den mest sikre type gennemgang, er, at revisor under en revision yderligere foretager kontrol af de mest væsentlige poster i regnskabet. Revision kan kun foretages af en godkendt revisor, som dermed samtidig har kompetence til at afgive en erklæring på virksomhedens årsregnskab.

Er din virksomhed underlagt revisionspligt?

En virksomhed, der derimod er underlagt revisionspligt, er forpligtet til at lade en godkendt revisor foretage enten ovenfor nævnte 3. Udvidet gennemgang eller 4. Revision. I forbindelse hermed afgiver den godkendte revisor desuden en erklæring, som over for Erhvervsstyrelsen bekræfter, at de i regnskabet indeholdte oplysninger ifølge revisor er korrekte.

Læs mere om stiftelse af selskab

Læs mere om fordele ved et holdingselskab her.