Holdingselskab – Fordele og ulemper

I denne artikel beskriver vi, hvad et holdingselskab er, og hvad det skal bruges til. Vi gennemgår fordelene og ulemperne ved et holdingselskab, og vi kommer desuden ind på, hvordan du får etableret dit holdingselskab.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S), der har til formål at eje anparter eller aktier i et andet anpartsselskab eller aktieselskab.

Et holdingselskab har derfor primært til formål at være et selskab, der sættes ind mellem den personlige ejer og driftsselskabet. Strukturen bliver dermed, at personen ejer holdingselskabet, og holdingselskabet ejer driftsselskabet.

Et driftsselskab er et ApS eller A/S, hvor selve virksomheden (og dermed driften) sker fra.

Fordele ved et holdingselskab

Det er meget populært at drive virksomhed med et holdingselskab og en holdingstruktur. Det skyldes, at det er en række fordele ved at have et holdingselskabet.

Skattefrit udbytte: Hvis holdingselskabet ejer mindst 10 % af driftsselskabet, så er udbytte, der udloddes fra driftsselskabet, skattefrit. Udbytte er en mulighed for, at kapitalejerne får deres ejerskab forrentet ved udbetaling af driftsselskabets overskud. Hvis du ejer driftsselskabet personligt, skal du betale udbytteskat af udloddet udbytte. Du skal naturligvis også betale udbytteskat, hvis du udlodder udbytte fra holdingselskabet til dig selv personligt. I 2022 betaler du 27 % af udbytte op til kr. 57.200 og 42 % af udbytte over. Hvis du er gift, kan du udnytte din ægtefælles uudnyttede beløb under grænsen, så det er kr. 114.400 til 27 %.

En lidt overset fordel ved skattefrit udbytte er, hvis I er flere ejere af driftsselskabet. Ved flere ejere af et driftsselskab med overskud, kan der i nogle situationer opstå uenighed om, hvorvidt der skal udbetales udbytte eller ej. Én ejer har måske et personligt økonomisk behov, som den anden ejer ikke har. I dette tilfælde ønsker den ene ejer meget/maksimalt udbytte, og den anden ejer ønsker sandsynligvis, at det bliver som en opsparing i selskabet, da ejeren ikke ønsker at betale skat – og slet ikke over grænsen på de 27 % som nævnt ovenfor. Hvis begge ejere har et holdingselskab, bliver dette aldrig en diskussion, da begge ejere sandsynligvis vil have udbetalt så meget som muligt til deres holdingselskab, da det er skattefrit. Herefter kan de selv disponere og udlodde personligt, som de hver især ønsker. En fordelagtig måde at gøre dette på er naturligvis at forsøge at udnytte skattegrænsen hvert år på de 27 %.

Salg af anparter er skattefrit: Når du ejer dit driftsselskab gennem et holdingselskab, er det skattefrit at sælge anparter i driftsselskabet. Dette gør det langt mere fleksibelt og attraktivt at lave en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse.

Den skattefrie købesum modtager du i dit holdingselskab. Herfra kan du bruge pengene til at investere i eller etablere andre virksomheder, og på den måde er pengene ”mere værd”, end hvis du ikke havde et holdingselskab, da de så først skulle beskattes, inden du kunne reinvestere.

Hvis du skal have købesummen ud til dig selv personligt fra dit holdingselskab, bliver den naturligvis beskattet, men hvis du ikke har et ”her og nu behov”, kan du overveje at udbetale den løbende hvert år under den aktuelle skattegrænse på de fordelagtige 27 % i stedet for til den højere beskatning.

Risikominimering: En tredje fordel ved et holdingselskab er risikominimering. Denne fordel hænger sammen med, at det er skattefrit at udlodde overskuddet i et driftsselskab som udbytte, og du dermed kan anvende holdingselskabet som en slags pengetank.

I stedet for at opspare pengene i driftsselskabet, kan du derfor udlodde det skattefrit som udbytte til holdingselskabet. Da holdingselskabet (som regel) ikke har noget formål ud over at være holdingselskab, så er det ikke disponeret for nogen risiko. Et driftsselskab har typisk samhandel, medarbejdere, lejekontrakter og meget andet, som gør, at opsparingen er disponeret for risiko. Hertil kommer, at driftsselskabet i værste tilfælde kan gå konkurs. Ved driftsselskabets konkurs er der begrænset hæftelse (medmindre der er tiltrådt kautioner), så pengene i holdingselskabet er helt beskyttet.

For at have denne fordel med risikominimering, bør du derfor heller ikke som udgangspunkt have andre aktiviteter i dit holdingselskab, da du for hver aktivitet eksponerer holdingselskabet for en risiko.

Ulemper ved et holdingselskab

Der er faktisk ikke ret mange ulemper ved et holdingselskab. Den eneste rigtige ulempe, der er ved et holdingselskab er, at der er et selskab mere, der skal oprettes og administreres. Holdingselskabet skal udarbejde og indberette årsregnskab ligesom andre kapitalselskaber (ApS’er og A/S’er). Hvis du på et tidspunkt skal lukke din virksomhed, kan du naturligvis vælge at beholde dit holdingselskab, men ellers er der også et selskab mere, der skal ophøre, hvilken typisk er forbundet med omkostninger.

Rullende kapital

Når du stifter et ApS, skal du indskyde minimum kr. 40.000 som selskabskapital. Dette minimumskrav gælder også ved et holdingselskab. Dog skal du være opmærksom på, at du kan genbruge indskudskapitalen fra holdingselskabet til indskud i driftsselskabet. Du kan derfor bruge de samme kr. 40.000 til både at stifte holdingselskabet og driftsselskabet.

Typisk lader man selskaberne betale for omkostningerne til stiftelsen, herunder gebyret på kr. 670 til Erhvervsstyrelsen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der skal være kr. 40.000 til indskud fra holdingselskabet til driftsselskabet, og du kan derfor ikke nøjes med at indskyde kr. 40.000, lade holdingselskabet betale omkostninger og så indskyde resten af kapitalen i driftsselskabet, da minimumskravet på de kr. 40.000 så ikke er overholdt. Her kan man stifte holdingselskabet med en lille overkurs eller låne lidt penge til holdingselskabet, så der er til indskud af kr. 40.000 i driftsselskabet.

Læs mere om stiftelse af ApS her.

Hvordan stifter du et holdingselskab?

Ved etablering af en ny virksomhed stiftes et holdingselskab typisk ved kontant indskud. Dette sker som beskrevet ovenfor under afsnittet om rullende kapital. Holdingselskabet stiftes derfor som udgangspunkt ved indskud af minimum kr. 40.000.

Et holdingselskab kan dog også stiftes ved f.eks. et apportindskud, hvor der indskydes andre værdier end kontanter.

Hvis du allerede har et driftsselskab og ønsker at etablere et holdingselskab og dermed en holdingstruktur, kan du som udgangspunkt oprette denne på en skattepligt måde og en skattefri måde.

Den skattepligtige oprettelse sker ved, at du stifter et nyt holdingselskab, og du så efterfølgende sælger driftsselskabet fra dig personligt til holdingselskabet. Ved denne metode anbefaler vi, at du husker at lave en smal overdragelsesaftale.

Den skattefrie oprettelse sker ved en såkaldt skattefri anpartsombytning (eller skattefri aktieombytning, hvis der er tale om aktieselskaber). Stiftelse af et holdingselskab ved en skattefri anpartsombytning sker ikke ved kontantindskud, men ved at du ved etableringen af holdingselskabet indskyder anparterne i driftsselskabet i stedet for penge. Anparterne skal derfor også have en værdi på mindst kr. 40.000. Ved en anpartsombytning skal der foreligge en erklæring fra en godkendt revisor, der erklærer, at anparterne i driftsselskabet er mindst kr. 40.000 værd.

Når du har foretaget en skattefri anpartsombytning og etableret dit holdingselskab, så er der en betingelse om, at du ikke må sælge halvdelen eller mere af anparterne i selskabet i en 3-årig periode – dette kaldes også et holdingforbehold.

Konklusion

Vi anbefaler altid, at du kraftigt overvejer, om du skal have et holdingselskab, hvis du skal til at starte virksomhed. Som beskrevet ovenfor, er der en række fordele ved at have et holdingselskab. Der er naturligvis også nogle situationer, hvor det vil være unødigt af hensyn til virksomhedens ambitioner eller omfang.

Du kan også læse mere om valg af selskabsform her.

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til artiklen, herunder hvis du er i tvivl om et holdingselskab er det rigtige for dig.