Tilføj til favoritter

Bekræftelse på opsigelse af lejemål og indkaldelse til flyttesyn

Lav hurtigt og sikkert et brev til lejer med bekræftelse på opsigelsen af lejemålet og indkaldelse til flyttesyn. Denne skabelon kan bruges, når udlejer vil bekræfte at have modtaget lejers opsigelse af lejemålet og på den baggrund indkalde til flyttesyn.

Bekræftelse på opsigelse af lejemål og indkaldelse til flyttesyn

Dette brev kan anvendes af udlejer, når en lejer har sendt en opsigelse af sit lejemål. Brevet indeholder en bekræftelse på, at udlejer har modtaget lejers opsigelse samt en indkaldelse til fraflytningssyn af lejemålet.

Brevet er en vigtig del af processen omkring afslutningen af lejeaftalen, og det sikrer, at både udlejer og lejer er opmærksomme på de nødvendige trin, der skal tages inden lejers fraflytning.

Hvad er et flyttesyn?

Ved et flyttesyn, også kaldet fraflytningssyn, gennemgår udlejer lejemålets stand i forbindelse med lejers fraflytning. Flyttesynet har til formål at kontrollere og klarlægge, hvad der skal istandsættes i boligen med henblik på at klargøre denne til en ny lejers indflytning.

Resultaterne af synet noteres i fraflytningsrapporten.

Hvad er en fraflytningsrapport?

Fraflytningsrapporten er en oversigt over lejemålets stand ved lejers fraflytning. Ved gennemgang af lejemålet noteres i fraflytningsrapporten, hvilke istandsættelsesarbejder, der er omfattet af lejers vedligeholdelsesforpligtigelse og eventuelt hvilke istandsættelsesarbejder der skal iværksættes som følge af lejers misligholdelse. Rapporten beskriver lejemålets stand ved fraflytningen. Det er på baggrund af denne, det opgøres, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres efter lejers fraflytning.

Hvilke tidsfrister og krav gælder der for flyttesyn og udarbejdelse af fraflytningsrapport?

Der gælder forskellige regler vedr. flyttesyn og udarbejdelse af fraflytningsrapport for bolig og erhvervslejemål.

Boliglejemål

Reglerne for flyttesyn og fraflytningsrapport er for boliglejemål fastsat i Lejelovens kapitel 22. Efter disse regler sondres der mellem:

  1. udlejere der har mere end ét boliglejemål, og
  2. udlejere der kun har ét boliglejemål

1. Mere end ét boliglejemål

Udlejere der udlejer mere end ét boliglejemål er efter Lejelovens § 187, stk. 3, forpligtet til at holde flyttesyn senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bevidst om, at lejer er fraflyttet boliglejemålet.

Udlejer skal indkalde lejer til flyttesynet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er opsagt. Indkaldelsen til flyttesynet skal ske skriftligt.

Er lejekontrakten mellem udlejer og lejer indgået efter den 1. januar 2018, kan indkaldelsen sendes digitalt. Er kontrakten indgået før den 1. januar 2018, kan digital indkaldelse kun ske, hvis der er aftalt digital kommunikation i lejekontraktens § 11.

I de tilfælde, hvor udlejer lejer mere end ét boliglejemål ud, skal der endvidere udarbejdes en fraflytningsrapport.

Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejeren ved fraflytningssynet. Er lejeren ikke til stede ved flyttesynet eller vil lejer ikke kvittere for modtagelsen af fraflytningsrapporten, skal denne sendes til lejeren senest 2 uger efter flyttesynet.

Overholder udlejer ikke regler og frister i relation til flyttesyn og fraflytningsrapport, kan det have økonomiske konsekvenser for udlejer. Ved manglende overholdelse af reglerne bortfalder udlejers ret til at kræve istandsættelse betalt af lejer ved dennes fraflytning i henhold til Lejelovens § 187.

2. Udlejere der kun har ét lejemål

Såfremt udlejer kun udlejer ét boliglejemål, er udlejer ikke forpligtet at afholde et flyttesyn. Udlejer skal dog inden for 2 uger efter fraflytning underrette lejer, hvis udlejer ønsker at rette krav mod lejer om betaling for istandsættelse.

Tidsfristen på de 2 uger regnes fra det tidspunkt, hvor udlejer får overleveret nøglerne til lejemålet fra lejer. Overholdes denne frist ikke mister udlejer som udgangspunkt retten til at fremsætte krav mod lejer om betaling for istandsættelse.

Udlejer har ikke pligt til at oplyse lejer om prisen på istandsættelsesarbejder inden for de to uger. Det er kun påkrævet, at lejer får information om, hvilke arbejder der skal udføres i lejemålet. Årsagen til dette er, at udlejeren først kan give endelig opgørelse af prisen, når regningerne fra håndværkerne er blevet modtaget.

Selvom udlejere, der kun lejer ét boliglejemål ud, ikke er forpligtiget til at afholde flyttesyn eller udarbejde fraflytningsrapport, er det dog en god idé at med henblik på dokumentation af evt. istandsættelseskrav.

Erhvervslejemål

Erhvervslejeloven stiller ikke krav til, at der for erhvervslejemål afholdes flyttesyn eller udarbejdes fraflytningsrapport. Set fra udlejers side er det dog alligevel en god idé, at dette sker i forbindelse med lejers indflytning og fraflytning, da udlejer herved kan dokumentere lejemålets stand ved ind- og fraflytning, og således gøre et istandsættelseskrav gældende over for lejer.

Efter Erhvervslejelovens § 74, stk. 2, kan udlejer, når der er forløbet mere end 4 uger fra fraflytningsdagen, som udgangspunkt ikke kan gøre istandsættelseskrav gældende over for lejer. Længden af denne frist kan dog ændres i en erhvervslejekontrakt, hvori det også kan aftales, at der skal afholdes indflytnings- og fraflytningssyn.

Fristerne kan dog være fraveget i erhvervslejekontrakten, hvorfor det også er vigtigt at sikre, at bestemmelserne heri er overholdt.

Hvilket niveau for istandsættelses kan udlejer kræve ved fraflytning?

Boliglejemål

Lejekontrakt indgået før 2015

Er lejekontrakten for boliglejemålet indgået før den 1. juli 2015, kan udlejer kræve lejemålet nyistandsat. En bestemmelse i lejekontrakten om, at lejemålet skal afleveres nyistandsat ved fraflytning medfører således, at lejer skal betale for nyistandsættelse af hele lejemålet.

Lejekontrakt indgået efter 2015

Er lejeaftalen for boliglejemålet indgået efter den 1. juli 2015, kan udlejer kun kræve boligen normalistandsat. Det vil sige, at lejer ikke hæfter for almindeligt slid og ælde i boligen. Lejer hæfter dog for arbejder omfattet af lejers vedligeholdelsesforpligtelse samt lejers eventuelle misligholdelse af lejemålet.

Erhvervslejemål

For erhvervslejemål gælder, at lejer ved fraflytning skal aflevere lejemålet i samme stand som ved overtagelsen, med undtagelse af den forringelse som skyldes almindeligt slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt. Dette følger af Erhvervslejelovens § 74, stk. 1.

Hvem har udarbejdet bekræftelsen og indkaldelsen til flyttesyn på Dokumenter.dk?

Bekræftelsen på opsigelsen og indkaldelsen til flyttesyn er udarbejdet af Mathias Tegen og Synne Høj Nørgaard.

Mathias og Synne er advokater med speciale i fast ejendom og har omfattende erfaring indenfor boliglejeret, erhvervslejeret og transaktioner.

Mathias og Synne arbejder til dagligt hos advokatfirmaet Donatzky & Partnere i København.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Brevet med bekræftelse på opsigelse og indkaldelse til flyttesyn indeholder
  1. Angivelse af lejer
  2. Angivelse af udlejer
  3. Bekræftelse på modtagelse af opsigelsen
  4. Indkaldelse af lejer til flyttesyn
  5. Tidspunkt for afholdelse af flyttesyn
  6. Nødvendige formkrav i henhold til lejeloven