Sådan får du en alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse

Alkoholbevilling eller lejlighedstilladelse? Har du en restaurationsvirksomhed, og ønsker du at servere alkohol med en alkoholprocent på 2,8 eller derover, kræver restaurationsloven, at du har en alkoholbevilling. Er du derimod ikke indehaver af en restaurationsvirksomhed men ønsker blot at servere alkohol til et enkeltstående arrangement som privatperson, skal du søge om lejlighedstilladelse. Politiet er udsteder af alkohol-bevilling såvel som lejlighedstilladelse.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvornår skal du have en lejlighedstilladelse, og hvordan søger du?

Ved afholdelse af enkeltstående arrangementer, hvor der skal ske udskænkning af alkohol med en alkoholprocent på mere end 2,8 i et andet regi end i en restauration, skal arrangøren have en lejlighedstilladelse. Der er altså tale om en tilladelse i forbindelse med en særlig lejlighed – deraf navnet ”lejlighedstilladelse”. Der skal indgives ansøgning om lejlighedstilladelse til politiet senest 3 dage inden arrangementets afholdelse.

Det er ikke altid nødvendigt at få udstedt en lejlighedstilladelse. Er du over 18 år men under 21 år, må du f.eks. gerne afholde enkeltstående arrangementer uden en lejlighedstilladelse, så længe der ikke serveres alkohol med en alkoholprocent på 2,8 eller derover. Du skal desuden oplyse politiet om afholdelse af arrangementer, der foregår udendørs, tre dage forinden. Er du derimod over 21 år gammel, må du gerne afholde arrangementer, hvor der serveres alkohol med en alkoholprocent på mere end 2,8, indendørs – så længe antallet af deltagere ikke overstiger 150 og politiet informeres tre dage forinden.

En lejlighedstilladelse er derimod påkrævet for arrangører på 21 år eller derover, der indendørs såvel som udendørs holder et enkeltstående arrangement for mere end 150 personer, hvor der serveres alkohol med en alkoholprocent på 2,8 eller derover. Endvidere kræves der lejlighedstilladelse for arrangører på 21 år eller derover, der afholder udendørsarrangementer, hvor der udskænkes alkohol med en alkoholprocent på mere end 2,8 (dette uanset antallet af gæster).

Skal du afholde et arrangement, som jf. ovenstående kræver, at du søger om lejlighedstilladelse, skal du udfylde en ansøgningsformular, som du finder på politiets hjemmeside, og sende den til politiet.

Alkoholbevillingsperiodens længde

Alkoholbevillinger udstedes for en tidsbegrænset periode. Udgangspunktet er 8 år, men bevillings-periodens længde kan efter omstændighederne være kortere, hvis særlige forhold taler herfor. En alkoholbevilling kan derfor være begrænset til enten 2 år eller 4 år. Uanset bevillingens længde kan den altid tilknyttes særlige, nødvendige vilkår.

Alkoholbevilling – 8 år

En alkoholbevilling på 8 år er det klare udgangspunkt. I vurderingen af, om bevillingsperiodens længde skal være 8 år, overvejes ordensmæssige-, samfundsmæssige- og ædruelighedsmæssige hensyn. Dette følger af restaurationslovens § 12. Vurderes det, at der er risiko for, at en given alkoholbevilling på 8 år vil sætte et eller flere af ovenstående hensyn på spil, overvejes det endvidere, om der bør knyttes særlige vilkår til den 8-årige alkoholbevilling.

Alkoholbevilling – 4 år

Vurderes det ud fra iagttagelse af ordens-, samfunds- og ædruelighedsmæssige hensyn, at en gi-ven type restaurations tilkendelse af en alkoholbevilling kan medføre øget risiko for ordensmæssige udfordringer såsom støj, lugt eller lignende, kan bevillingsperioden nedsættes til 4 år. En 4-årig alkoholbevilling kan også komme på tale, hvis en restauration egentlig har en sund økonomi, men alligevel har restancer til SKAT. Sidst kan bevillingen nedsættes til 4 år i tilfælde af, at en restauration, der har haft ordensmæssige udfordringer, søger om fornyelse af sin alkoholbevilling. I ovennævnte situationer vil bevillingsmyndigheden ofte knytte en række vilkår om forbedring af eller forebyggelse af visse problematiske forhold.

Alkoholbevilling – 2 år

2 år er det absolutte minimum for længden på alkoholbevillingens eksistens. Typisk udstedes en alkoholbevilling på 2 år til restaurationer med en skrøbelig økonomi eller ordensmæssige udfordringer. En alkoholbevilling på 2 år tilknyttes ofte vilkår om forbedring af økonomien samt overholdelse af restaurationens betalingsforpligtelser.

Hvem kan ansøge om udstedelse af alkoholbevilling?

Ønsker du at søge om udstedelse af en alkoholbevilling, skal du være opmærksom på, at loven opstiller en række krav til ansøger alt efter, om vedkommende er et selskab/forening eller en fysisk person. Helt overordnet gælder, at en ansøger skal være 21 år eller derover. Der gælder dog en undtagelse hertil i tilfælde af, at ansøger er hotel- og restaurationsuddannet. Her er den nedre aldersgrænse 18 år. Herunder gennemgås først de krav, som er fælles for på den ene side fysiske personer og på den anden side selskaber og foreninger samt disses direktion og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Dernæst gennemgås de krav, som gælder særskilt for fysiske personer.

Fælles 

o Må ikke have en gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr. (forfalden gæld)

o Må ikke være under værgemål eller umyndig

o Må ikke være straffet for noget, der medfører en øget risiko for, at ansøger vil misbruge sit erhverv

Fysiske personer

o Ansøger må ikke være under insolvensbehandling, herunder konkurs- eller rekonstruktionsbehandling

Hvad skal en ansøgning om alkoholbevilling indeholde?

Ved ansøgning om alkoholbevilling gælder en række krav til ansøgningens indhold, alt efter om ansøger er 1) et kapitalselskab, forening eller fond eller 2) en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Desuden gælder en række fælles krav for alle ansøgninger.

Krav til kapitalselskaber, foreninger og fonde

Er ansøger et ApS, et A/S, en forening eller en fond, skal en førstegangsansøgning om alkoholbevilling indeholde kapitalselskabets/foreningens/fondens vedtæger, dokumentation for ansøgerens lån samt restaurationens købsaftale, lejekontrakt eller forpagtningskontrakt. Desuden påkræves det af ansøgere, der er under 21 år gamle, at de vedlægger dokumentation for deres uddannelse inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Søger kapitalselskaber, foreninger eller fonde om fornyelse af en alkoholbevilling, skal ansøgningen indeholde selskabets seneste årsregnskab, og det skal oplyses, hvad virksomhedens omsætning er. Endvidere skal en ansøgning om fornyelse, hvis ansøger er under 21 år gammel, indeholde dokumentation for ansøgers uddannelse inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Endvidere fremgår det af restaurationslovens § 16, at alkoholbevilling uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen kun kan meddeles selskaber, hvis deres vedtægter indeholder bestemmelser, som foreskriver, at fremstillere eller engrosforhandlere af drikkevarer eller medlemmer af bestyrelsen/direktionen af selskaber, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, ikke må have kapitalandele i det selskab, som søger om alkoholbevilling. Ved at bruge vores skabelon til vedtægter sikrer du dig, at denne bestemmelse indgår i dit selskabs vedtægter.

Krav til enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber

Indgiver en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab ansøgning om alkoholbevilling for første gang, skal ansøgningen indeholde dokumentation for ansøgers lån, ansøgers seneste års-opgørelse, ansøgers ægtefælles seneste årsopgørelse (hvis virksomheden er særeje) samt restaurationens købsaftale, lejekontrakt eller forpagtningskontrakt. Er ansøger under 21 år gammel, skal ansøgningen desuden indeholde dokumentation for ansøgers uddannelse inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Søger enkeltmandsvirksomheden eller interessentskabet derimod om fornyelse af en alkoholbevilling, skal ansøgningen indeholde først og fremmest indeholde dokumentation for virksomhedens seneste årsregnskab, og det skal oplyses, hvad virksomhedens omsætning er. Derudover skal ansøgningen indeholde ansøgers seneste årsopgørelse samt ansøgers ægtefælles seneste årsopgørelse (hvis virksomheden er særeje). Sidst skal ansøgningen indbefatte dokumentation for restaurationens lån, og hvis ansøger er under 21 år gammel, kræves også her dokumentation for vedkommendes hotel- og restaurationsmæssige uddannelse.

Hvor kan man ansøge om udstedelse af alkoholbevilling?

Ansøgning om alkoholbevilling sendes til politiet, hvorefter bevillingsmyndigheden foretager den fornødne sagsbehandling, herunder en vurdering af bevillingsperiodens længde, og udsteder alkoholbevillingen til den ansøgende restauration.

Der gælder forskellige ansøgningsprocedurer alt efter, om du søger om alkoholbevilling uden for Københavns Kommune eller i Københavns Kommune. Søger du om bevilling i en anden kommune end Københavns Kommune, skal du udfylde en ansøgningsformular, som derefter sendes til den pågældende kommunes politi. Søger du om bevilling i Københavns Kommune, sker ansøgning på www.virk.dk.

Dokumenter.dk er Danmarks største digitale platform for salg af juridiske dokumenter. Hos os bliver dit juridiske dokument udarbejdet automatisk ved brug af en intelligent skabelonguide og softwareintegration uden kostbar involvering af en advokat. Ved at følge nedenstående link kan du udfylde og downloade dit selskabs vedtægter i dag. Det er nemt, hurtigt og professionelt!

Køb Dokumenter.dk’s skabelon til vedtægter her ➡️ Vedtægter til selskab