Ophævelse eller opsigelse

I denne artikel kan du blive klogere på, hvad en ophævelse og en opsigelse af en aftale er, og du kan også blive klogere på, hvad forskellen er på de to juridiske begreber.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er forskellen på ophævelse og opsigelse

Både en ophævelse og en opsigelse medfører et ophør af en aftale eller en kontrakt. Men selvom formålet med det to begreber synes at være det samme, så er der en afgørende forskel på en ophævelse og en opsigelse: Begreberne bliver ofte blandet sammen, men det kan have store konsekvenser for den aftalepart, der benytter det forkerte tiltag i aftaleforholdet.

Forskellen på en ophævelse og en opsigelse er kort sagt, at du ved en ophævelse river en kontrakt i stykker, hvorefter den ophører straks, og ved en opsigelse bringer du en aftale til ophør i henhold til aftalen og typisk med et aftalt opsigelsesvarsel.

Forskellen på en ophævelse og opsigelse er meget vigtig

Hvad er en ophævelse

Som bekrevet ovenfor er en ophævelse en tilintetgørelse af en aftale. Ved en ophævelse river du kontrakten over, og aftaleforholdet ophører uden varsel. En ophævelse er derfor også et meget drastisk skridt at foretage som aftalepart. Da det er et meget drastisk skridt, så kræver en ophævelse også, at den anden aftalepart væsentligt har misligholdt aftalen. Det er en vigtig detalje, at en ophævelse ikke bare kræver, at den anden part har misligholdt aftalen, men altså væsentligt har misligholdt aftalen.

At skride til ophævelse er derfor også en betydelig standpunktsrisiko at tage for den part, der ophæver. Hvis du ikke er berettiget til en ophævelse, så er en ophævelse nemlig i sig selv en væsentlig misligholdelse, der kan berettige den anden part til både at kontraophæve og kræve erstatning for sit tab.

Det er stort set altid en god ide at sende et påkrav forinden du skrider til ophævelse. I flere love er det direkte bestemt, at en ophævelse kræver et forudgående varsel/påkrav. Et påkrav er en advarsel til den anden part, og dermed også en mulighed for den anden aftalepart til at rette for sig inden for et rimeligt varsel og gøre skaden god igen. Hvad der er et rimeligt varsel, afhænger af den konkrete situation.

Inden for ansættelsesretten kalder man arbejdsgivers ophævelse for en bortvisning af medarbejderen.

Du kan læse mere om bortvisning af medarbejder her.

En ophævelse kræver væsentlig misligholdelse.

Hvad er en opsigelse

En opsigelse er en lovbestemt eller en aftalt ret for en part til at bringe en aftale til ophør. Typisk er der aftalt et opsigelsesvarsel, der skal overholdes og udløbe, inden aftaleforholdet ophører endeligt.

En opsigelse kræver derfor heller ikke misligholdelse fra den anden part, da det netop er en forudbestemt ret for aftaleparten til at bringe aftalen til ophør.

En opsigelse kræver ikke misligholdelse

Selvom der er en lovbetemt eller aftalt ret til at opsige en aftale, kan der i nogle tilfælde alligevel være et ret for den anden part til erstatning for opsigelsen. Dette gælder f.eks. inden for erhvervsleje og funktionærforhold.

Aftalt uopsigelighed i en kontrakt

Der kan være aftalt en uopsigelighedsperiode i en kontrakt. En uopsigelighedsperiode betyder, at aftalen ikke kan opsiges i den pågældende periode.

En aftalt uopsigelighedsperiode er dog ikke til hinder for at en aftalepart ophæver aftalen inden for uopsigelighedsperioden. En ophævelse i en uopsigelighedsperiode kræver stadig en væsentlig misligholdelse.

Det er ret typisk at aftale en  uopsigelighedsperiode i f.eks. erhvervslejemål. Du kan læse mere om opsigelse af erhvervslejemål her.

Hvad er vigtigt at få med i aftalen

Det er altid vigtigt at overveje, om der skal være en aftalt adgang til at opsige en aftale, og det er ligeledes vigtigt at overveje et opsigelsesvarsel.

Ofte kan det tillige være en god ide at overveje en periode, hvor aftalen ikke kan opsiges, så begge parter har ”ro” og forudsigelighed i aftaleforholdet. Hvis du aftaler en uopsigelighedsperiode, og du herefter kan opsige aftalen, så er det vigtigt at formulere bestemmelsen, så den ikke kan misforstås. Mange aftaler desværre, at en aftale er uopsigelig i f.eks. 2 år, og at aftalen kan opsiges med f.eks. 6 måneders varsel. Men det medfører ofte tvivl om, hvorvidt aftalen så kan opsiges til ophør efter 2 år eller efter 2 år og 6 måneder. Hvis der aftales en uopsigelighedsperiode, er det derfor altid en god ide at præcisere, hvornår aftalen tidligst kan ophøre – F.eks. at aftalen er uopsigelig i 2 år, hvorefter den kan opsiges med 6 måneders varsel og dermed tidligst til ophør den XX.

Det bør også altid overvejes, om der er særlige situationer, som skal defineres som en væsentlig misligholdelse, der kan medføre ophævelse. Dette er hensigtsmæssigt i tilfælde, hvor du på forhånd ved, at særlige handlinger fra modparten er en uacceptabel adfærd. Ved at definere det i aftalen på forhånd, så er der en større sandsynlighed for, at du vil få medhold i, at der også er tale om en væsentlig misligholdelse, som modparten burde vide kunne medføre en ophævelse.

Konklusion

Forskellen mellem en ophævelse og en opsigelse står desværre ikke altid helt klart for aftaleparter, og selv advokater kan nogle gange blande begreberne sammen. Forskellen er dog meget væsentlig, og en anvendelse af det forkerte begreb kan stille dig i en uhensigtsmæssig position. Særligt ophævelse skal man være meget påpasselig med at benytte, da det kræver en væsentlig misligholdelse fra modparten.