Tilføj til favoritter

Tro- og loveerklæring – om dagpengegodtgørelse på 1. og 2. ledighedsdag (“G-dage”)

Hent nemt og hurtigt skabelon til tro- og loveerklæring om G-dage

Hvorfor lave en tro- og loveerklæring om G-dage?

Formålet med at bede en medarbejder om at sende dig en tro- og loveerklæring om G-dage er, at medarbejderen herved på tro- og love erklærer, at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage dagpengegodtgørelse – G-dage – fra dig som arbejdsgiver på 1. og 2. ledighedsdag efter fratrædelsen.

Vores guide sikrer, at du får en korrekt udformet tro- og loveerklæring, hvori medarbejderen også gøres bekendt med, at erklæringen afgives under strafansvar efter straffelovens regler om bedrageri.

Hvad er en tro- og loveerklæring om G-dage?

I en tro- og loveerklæring afgiver en medarbejder, der fratræder/er fratrådt sin stilling, en erklæring om, at den pågældende opfylder betingelserne for at oppebære dagpengegodtgørelse fra sin arbejdsgiver på den 1. og 2. ledighedsdag efter sin fratrædelse.

Som arbejdsgiver kan du kræve, at medarbejderen senest 14 dage efter, at medarbejderen er fratrådt, skal sørge for, at du modtager tro- og loveerklæringen i underskrevet stand.

Uanset, om medarbejderen er berettiget til dagpengegodtgørelse fra dig på 1. og 2. ledighedsdag, bortfalder retten hertil, hvis medarbejderen ikke sørger for, at du modtager erklæringen rettidigt og i underskrevet stand senest 14 dage efter, at du har bedt medarbejderen om at udfylde erklæringen.

I hvilke situationer kan en fratrådt medarbejder have krav på G-dage fra dig på 1. og 2. ledighedsdag?

Krav om betaling af G-dage på 1. og 2. ledighedsdag er indledningsvis betinget af, at medarbejderen er medlem af en A-kasse på tidspunktet for fratrædelsen.

Krav om betaling af G-dage på 1. og 2. ledighedsdag er derimod ikke betinget af, at medarbejderen efter fratrædelsen vil have krav på dagpenge fra sin A-kasse. Medarbejderen vil kunne krav på betalingen fra arbejdsgiveren, selvom medarbejderen f.eks. ikke har været medlem af A-kassen i tilstrækkelig lang tid til at være berettiget til dagpenge fra A-kassen.

Den fratrådte medarbejder vil kun være berettiget til dagpengegodtgørelsen, hvis medarbejderen forud for sin fratrædelse sammenlagt har haft et antal faktiske arbejdstimer, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer) hos samme arbejdsgiver indenfor de sidste 4 uger før arbejdsophøret.

Hvis medarbejderen i 4 ugers perioden forud for arbejdsophører har været fraværende på grund af f.eks.:

 • sygdom
 • ferie,
 • søgnehelligdage,
 • overenskomstmæssige fridage
 • konflikt
 • en fritstillingsperiode

forlænges 4 ugers perioden bagud med antallet af disse dage.

Er ovenstående betingelser opfyldt, skal man som arbejdsgiver betale for G-dage, hvis medarbejderen:

– er blevet opsagt eller hjemsendt af arbejdsgiver,

– ved ophør af opgave- eller tidsbestemt ansættelse,

– ved arbejdsfordeling,

– ved nedsættelse af medarbejderens arbejdstid.

 

Der skal dog ikke betales for G-dage, hvis medarbejderen selv har givet anledning til opsigelsen på grund af f.eks. samarbejdsproblemer, der skyldes medarbejderen, eller hvis medarbejderen selv har opsagt ansættelsesforholdet.

Som arbejdsgiver skal man maksimalt betale G-dage 16 gange til den samme medarbejder indenfor et kalenderår. Heri medregnes betaling for såvel hele som halve G-dage.

I 2023 er satsen for G-dage på 911 kr. pr. dag, hvis den fratrådte medarbejder er ledig i over 4 timer på G-dagen og 456 kr. hvis den pågældendes ledighed på G-dagen er på 4 timer eller derunder.

Skal du bede om en tro- og loveerklæring om G-dage?

Nej, men med en tro- og loveerklæring sikrer du dig, at en medarbejder, der fratræder/er fratrådt, under strafansvar afgiver erklæring om den pågældende opfylder gældende betingelser for at være berettiget til dagspengegodtgørelse på 1. og 2. ledighedsdag.

Det er samtidig en fordel i din personaleadministration, at du modtager de nødvendige oplysninger så betids, at du kan nå at udbetale dagpengegodtgørelsen sammen med din førstkommende lønudbetaling og inden, du har afsluttet medarbejderen i dit lønsystem.

Hvordan beder du om en tro-og loveerklæring?

Det er væsentligt, at du sikrer dig skriftlig dokumentation for, at du har bedt medarbejderen, som fratræder/er fratrådt, om at underskrive tro- og loveerklæringen om G-dage, hvis medarbejderen ikke formodes at komme i/være i beskæftigelse, når medarbejderen fratræder sin stilling.

Herved sikrer du dig dokumentation for dels, at du – som en betingelse for at få G-dage udbetalt -har bedt medarbejderen om at underskrive erklæringen, og dels sikrer du dig dokumentation for, at medarbejderen er bekendt med, at udbetalingen af G-dage også er betinget af, at du modtager erklæringen rettidigt fra medarbejderen

Dokumenter.dk’s intelligente skabelon guider dig sikkert igennem spørgsmålene, så du har mulighed for at tage stilling til de forskellige elementer, du skal tage højde for, når du beder om en tro- og loveerklæring om G-dage. Vi har derfor gjort det nemt for dig, da du blot skal besvare nogle få spørgsmål, hvorefter du til din mail og direkte til download vil få leveret en skræddersyet tro- og loveerklæring om G-dage.

Hvad indeholder vores tro- og loveerklæring om G-dage?

 1. Parternes navne
 2. Oplysning om, at tro- og loveerklæringen afgives under ansvar efter straffeloven
 3. En fastlagt frist for, hvornår du senest skal have tro- og loveerklæringen i hænde i underskrevet stand
 4. Angivelse af konsekvenserne af, at medarbejderen ikke rettidigt sørger for at fremsende tro- og loveerklæringen til dig i underskrevet stand
 5. Oplysning om, hvordan anmodningen om tro- og loveerklæringen fremsendes

Hvordan bliver anmodningen om en friattest gyldig?

Din anmodning om en tro- og loveerklæring får virkning, når den er kommet frem til medarbejderen. Derfor indeholder anmodningen om en friattest også oplysning om, hvordan den fremsendes.

Anmodningen om en friattest er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, som er advokat med speciale i ansættelses- og arbejdsret, HR-jura og en erfaren overenskomstforhandler.

Tina er også en erfaren procedør ved de civile domstole, har næste 30 års erfaring indenfor området og er medlem af Ansættelsesadvokaterne under Danske Advokater.

Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup Advokat SelskabsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Indhold:
 1. Skriftlig bekræftelse under strafansvar
 2. Bortfald af betaling for G-dage
 3. Medlem af en A-kasse
 4. Sygdom og ferie